Narada roczna kadry kierowniczej PSP województwa małopolskiego i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Zarówno koniec, jak i początek każdego kolejnego roku, są doskonałą sposobnością do dokonywania podsumowań, przyjmowania postanowień, przygotowywania i snucia planów na bliższą lub dalszą przyszłość.


Cykliczne konfrontowanie planów z realizacją, prezentowanie wyników analiz silnych i słabych stron organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dzielenie się sukcesami, a także wskazywanie zagrożeń i obszarów wymagających pracy i doskonalenia są głównym celem organizacji corocznych odpraw kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego, która w tym roku odbyła się 19 lutego 2020 roku w siedzibie i z udziałem kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Wspólna organizacja narady była efektem i naturalną konsekwencją wieloletniej i wielopłaszczyznowej współpracy oraz współdziałania obu jednostek organizacyjnych PSP. W ubiegłym roku dotyczyła ona zarówno podejmowanych działań w zakresie edukacji i doskonalenia zawodowego, czego efektem były między innymi zorganizowane wspólnymi siłami i środkami: szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla słuchaczy kształcenia dziennego, jak i działań stricte operacyjnych, których owocem było 1591 interwencji ratowniczych przeprowadzonych przez Jednostkę SA PSP w Krakowie, jak i kontynuacja praktyk zawodowych kadetów w znajdujących się na obszarze Krakowa jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez kpt. Michała Kuczerę, który odebrał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek. Następnie, jako gospodarz miejsca, wszystkich przybyłych przywitał st. kpt. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Przedstawienie działalności poszczególnych wydziałów, wyników podsumowań i planów na przyszłość podzielone zostało na dwie części. W pierwszej, z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej materiału filmowego, swoje ubiegłoroczne dokonania zaprezentowała KW PSP w Krakowie. Multimedialny pokaz dopełniły słowa Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP skierowane do przybyłych gości, a za ich pośrednictwem także wszystkich strażaków i druhów z ochotniczych straży pożarnych, a były one pełne wyrazów uznania i wdzięczności za okazywaną niemalże każdego dnia pomoc i wsparcie. W drugiej części z przygotowaną prezentacją na temat funkcjonowania Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, działających w jej strukturach wydziałów i wykonujących obowiązki służbowe osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, wystąpił st. kpt. Marek Chwała. Przywołując z okazji obchodzonego w tym roku 60-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej krótką jej historię przedstawił stan obecny i nakreślił wizję rozwoju.

W części przeznaczonej na podsumowanie głos zabrali także przybyli goście. Bez względu na to, czy reprezentowali organy władzy ustawodawczej, czy wykonawczej, w swoich słowach na pierwszym miejscu kierowali swoje podziękowania i wyrażali podziw za gotowość do pełnego poświęcenia i ofiarności działania na rzecz drugiego człowieka. Deklarując gotowość do współpracy, pomocy i wsparcia dla wszystkich osób zrzeszonych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego życzyli wzrostu liczby przeprowadzanych ćwiczeń i spadku liczby podejmowanych w bieżącym roku interwencji.

Spotkanie było także okazją do przekazania na ręce poszczególnych komendantów powiatowych listów gratulacyjnych i podziękowań za włączanie się podległych im strażaków w licznie prowadzone akcje charytatywne, na czele z inicjatywą "Rodacy-Bohaterom", czyli pomocy byłym żołnierzom Armii Krajowej, ich rodzinom i Polakom, którzy mieszkają na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Nie ulega wątpliwości, że Państwowa Straż Pożarna oraz ściśle z nią powiązany krajowy system ratowniczo-gaśniczy pełnią obecnie w Polsce bardzo istotną, jeśli nie wiodącą, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego mieszkańcom naszego kraju i wszystkich osób przebywających na jego terytorium. O tym, jak ważnym jesteśmy ogniwem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a jednocześnie pośrednim dowodem na to, że nie możemy funkcjonować w oderwaniu od innych wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, służb, straży, formacji, inspekcji, organizacji, jednostek i podmiotów, świadczy między innymi długa lista gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród gości, których przybycie traktujemy jako niepodważalny dowód uznania dla podejmowanych przez nas każdego dnia zadań, znaleźli się:

 1. st, bryg. Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG PSP (reprezentujący Komendanta Głównego PSP)
 2. Edward Siarka – Poseł na Sejm RP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 3. Andrzej Pająk – Senator RP
 4. Elżbieta Duda – Poseł na Sejm RP
 5. Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP
 6. Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP
 7. Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
 8. Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 9. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 10. st. bryg. Bogdan Jędrocha - zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 11. Radosław Włoszek – Prezes Zarządu Kraków Airport im. Jana Pałwa II
 12. Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego
 13. płk Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
 14. płk Zbigniew Kopa – Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego (przedstawiciel gen. dyw. dr Sławomira Kowalskiego)
 15. Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 16. Marek Maślerz - Zastępca Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (przedstawiciel dr n. med. Małgorzaty Popławskiej)
 17. Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 18. Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
 19. Brunon Lalik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
 20. Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 21. Michał Głowacz – Naczelnik Zarządzania Zasobami Leśnymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (przedstawiciel p. Jana Kosiorowskiego)
 22. Tomasz Pałasiński – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
 23. Zbigniew Ulman – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie
 24. Andrzej Siekanka – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa o/Małopolska
 25. Józef Rachtan – Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związków Zawodowych Strażaków „Florian”
 26. Łukasz Gąstoł – Wiceprzewodniczący Małopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” (przedstawiciel pana Henryka Odrzywołka)
 27. Jarosław Kurek – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (przedstawiciel pana Andrzeja Kowalcze)

 

Moderatorami narady byli: ze strony KW PSP w Krakowie mł. bryg. Konrad Konik, ze strony SA PSP mł. kpt. Artur Luzar.

 

Opracowanie i zdjęcia : mł. bryg. Piotr Sowizdraniuk, SA PSP Kraków

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności