Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowo-Technicznego na temat: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”

W dniach 10-12 października 2019 roku w Zakopanem odbyło się kolejne, tym razem już piętnaste, jesienne Seminarium Naukowo-Techniczne na temat: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”, zorganizowane przez Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy współpracy z Krakowską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.


Patronat honorowy nad Seminarium objęli: wojewoda małopolski - Piotr Ćwik oraz marszałek województwa małopolskiego - Witold Kozłowski. Patronatem medialnym nad seminarium objął kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”. Seminarium było skierowane w głównej mierze do projektantów, architektów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych, właścicieli i zarządzających budynkami, przedstawicieli firm działających w branży ochrony przeciwpożarowej oraz strażaków PSP. Wzięło w nim udział ponad 260 osób.

            Pokreślić również należy, że komendant główny PSP – gen. brygadier Leszek Suski poparł merytorycznie jak i wyraził zgodę, aby w czasie przedmiotowego seminarium odbyło się szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w ramach samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

            Uczestników szkolenia przywitał prezes Oddziału Małopolskiego SITP - st. bryg. Andrzej Siekanka oraz prezes Zarząd Głównego SITP - Bronisław Skaźnik. Do uczestników szkolenia zwrócił się również małopolski komendant wojewódzki PSP - st. bryg. Marek Bębenek, który zaznaczył, że wszelkie inicjatywy mające na celu wzrost poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych zasługują na wsparcie. Jednocześnie małopolski komendant wojewódzki PSP wyraził przekonanie, że wszystkie referaty, które zostaną przedstawione przyczynią się do uzupełniania jak i wzbogacenia wiedzy merytorycznej oraz pomogą rozwiązać wiele problemów ochrony przeciwpożarowej budynków na miarę współczesnych czasów.

            Zauważyć należy, że tematyka seminarium była interesująca ze względu na aktualność poruszanych problemów, a do prelekcji zaproszono autorytety z różnych instytucji. W trakcie seminarium cennymi doświadczeniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej tzw. składowisk w ujęciu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony ppoż., jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów podzielili się st. bryg. w st. spocz.  mgr inż. Tadeusz Łozowski. Hybrydowe rozwiązania wentylacji pożarowej klatek schodowych omówił  Pan Grzegorz Kubicki z Politechniki Warszawskiej. Metodykę szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji stalowych w klasie odporności pożarowej „E” wyjaśniał st. kpt. Andrzej Krauze ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego - Andrzej Macałka wskazał jakie nieprawidłowości w zakresie projektowania i uzgadniania projektów budowlanych mające wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych są ujawniane w trakcie realizacji czynności związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów w woj. małopolskim.  Z referatem pt.: „Analiza możliwości doprowadzenia dróg pożarowych do budynków i innych obiektów budowlanych, w celu zapewnienia optymalnych warunków do działań ratowniczo-gaśniczych” wystąpił mł. bryg. Piotr Witoń – zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 KM PSP w Kielcach. Bardzo istotnym, ważnym i ostatnio głośnym za sprawą licznych pożarów jest bezpieczeństwo pożarowe składowisk odpadów. Tymi doświadczeniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej składowisk odpadów  w świetle nowych regulacji prawnych podzielili się bryg. Daniel Kuchowicz - główny specjalista wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP Poznań jak i bryg. Michał Fabiański - główny specjalista wydziału kształcenia w SA PSP Poznań. Notowany ostatnio w kraju rozwój drogowego budownictwa tunelowego wywołał temat Grzegorza i Ewy Sztarbały z firmy Ardor, w którym podczas jego prezentacji dokonano weryfikację systemów oddymiania tuneli drogowych uwzględniając przy tym nowoczesne rozwiązania techniczno-budowlane stosowane w praktyce.

            W trakcie seminarium wiodące firmy w kraju i zagranicą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej przedstawiły nowoczesne rozwiązania produktów i urządzeń przeciwpożarowych zapewniających budynkom odpowiednio wysoki standard bezpieczeństwa. Przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych
i wywołały wiele dyskusji i rozmów na forum, jak również w kuluarach seminarium, które na pewno przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektów w kraju.          Seminarium podsumował zastępcą małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP -st. bryg. Piotr Filipek, który podziękował wszystkim obecnym na sali za udział w seminarium a szczególnie tym którzy przyczynili się do jego organizacji oraz nadaniu mu wysokiej rangi na polu ochrony przeciwpożarowej.

            Na uwagę zasługuje, że po części merytorycznej pierwszego dnia seminarium tradycyjnie odbyła się część artystyczna, którą uświetnił występ znanego polskiego aktora kabaretowego, konferansjera i satyryka Adama Grzanki jak i Teatru Muzycznego „Castello”.

 

Opracowanie: st. str. Ewa Kańka – WZ KW PSP Kraków.

Zdjęcia: archiwum KW PSP Kraków.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności