Strażacy ostrzegają, w lasach jest niebezpiecznie sucho

Aktualnie na terenie województwa Małopolskiego w lasach obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Obecnie sytuacja pożarowa jest niebezpieczna i nie poprawia brak opadów, ściółka jest bardzo sucha. Aktualną sytuację pożarową w lasach można śledzić na stronie Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.


Aktualną sytuację pożarową w lasach można śledzić na stronie Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Strażacy w Małopolsce w 2019 roku do pożarów lasów, w tym do pożarów młodników oraz upraw leśnych wyjeżdżali 177 razy. Od początku roku strażacy oraz leśnicy są postawieni w stan podwyższonej gotowości. W tym roku w Małopolsce odnotowaliśmy już 69 tego typu pożarów (w marcu 12 a w kwietniu 54).

 

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego. Przypominamy, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

 - rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

- palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Stopień zagrożenia pożarowego lasów

 

Stopień zagrożenia pożarowego lasów jest to poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru w danym dniu, w zależności od dynamicznych zmian pogodowych i wilgotności ściółki. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 60 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r., nr 58, poz. 405) ustala się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasów:

- 0. stopień zagrożenia pożarowego - brak zagrożenia;

- 1. stopień zagrożenia pożarowego - małe zagrożenie;

- 2. stopień zagrożenia pożarowego - średnie zagrożenie;

- 3. stopień zagrożenia pożarowego - duże zagrożenie.

 

Mapa zagrożenia pożarowego lasu ustalanego zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych, opracowywana codziennie (tj. od 1 IV do 30 IX) przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

Mapa zagrożenia pożarowego lasu

Zakaz wstępu do lasu

 

Zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 900 będzie niższa od 10 %.

 

Mapa z zakazami wstępu do lasu

 

            Przypominamy również o kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW, w której udział bierze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe. Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

            Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

            Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

 

Zachęcamy do wykorzystania materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak - rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: Archiwum KW PSP Kraków oraz OSP Nowy Wiśnicz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności