Zabezpieczenie 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Podsumowanie zabezpieczenia wydarzeń związanych z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu


       302 funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP i 77 zastępy pożarnicze – taki jest bilans sił i środków uczestniczących w operacji wojewódzkiej pod kryptonimem „Rocznica 75”, w ramach której małopolscy strażacy dniach 26 - 29 stycznia 2020 zabezpieczali jubileuszowe obchody 75. Rocznicy Wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Całością przedsięwzięcia dowodził Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Piotr Filipek. Na potrzeby koordynacji całością zadań wynikających z zabezpieczenia obchodów oraz w celu właściwej wymiany informacji z innymi służbami realizującymi zabezpieczenie, w miejscu głównych uroczystości został powołany Sztab Operacji, na czele którego stał Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Krakowie - mł. bryg. Marcin Bigaj. Działania przebiegły w ramach sześciu podoperacji na terenie Małopolski w powiatach oświęcimskim, w którym odbywały się główne uroczystości, a także w powiatach chrzanowskim, krakowskim oraz częściowo na obszarze woj. śląskiego. Struktura zabezpieczenia na terenie woj. małopolskiego przedstawiała się następująco:

1. Operacja Oświęcim – Dowódca st. kpt. Marcin Głogowski - Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu

  • Podoperacja „Brzezinka” – realizowana na terenie miejsca głównych uroczystości przy ul. Ofiar Faszyzmu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób zaproszonych w tym blisko 60 zagranicznych delegacji, które wymagały specjalistycznej ochrony Służby Ochrony Państwa. W związku z powyższym zabezpieczenie realizowane było na wielu płaszczyznach, m. in. w zakresie przeciwpożarowym, rozpoznawania zagrożeń w obszarze CBRNE oraz dekontaminacją wstępną. Niniejsze działania realizowały zastępy z Wadowic, Wolbromia, Oświęcimia oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kraków 6”. Dowódcą podoperacji w dniu 27 stycznia br. był mł. bryg. Zbigniew Jekiełek – Z-ca Dowódcy JRG w Oświęcimiu.
  • Podoperacja „Dekontaminacja" – obejmowała przygotowanie do realizacji dekontaminacji wstępnej z wykorzystaniem ciągu dekontaminacyjnego z SGRChem-Eko „Oświęcim” rozstawionym przy szpitalu powiatowym w Oświęcimiu. Zadanie realizowali strażacy z grupy chemicznej z Oświęcimia przy wsparciu druhów z OSP Brzeszcze z powiatu oświęcimskiego. Dowódcą podoperacji trwającej w dniu 27 stycznia br. był kpt. Michał Żydek – D-ca zmiany w JRG KP PSP w Oświęcimiu.
  • Podoperacja ,,Odwód" – głównymi zadaniami w niniejszej podoperacji było wsparcie działań związanych z zabezpieczeniem całej Operacji „Oświęcim” w zakresie przeciwpożarowym, rozpoznawania zagrożeń związanym ze środowiskiem CBRNE oraz dekontaminacją wstępną oraz bieżące zabezpieczenie operacyjne powiatu oświęcimskiego. Realizacja zadań dotyczących zagrożeń CBRN wykonywana była przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kraków 6” , którą dowodził mł. bryg Damian Woszczyna z JRG 6 KM PSP w Krakowie. Dodatkowo podczas przebywania delegacji zagranicznych oraz najważniejszych osób w Państwie na teren Muzeum Auschwitz, do monitorowania atmosfery poprzez urządzenie do zdalnej detekcji skażeń został zadysponowany  samochód z SGRChem-Eko „Tarnów 1”. Jednocześnie zabezpieczenie wspierali strażacy z JRG 5 KM PSP w Krakowie oraz druhowie z OSP Oświęcim oraz OSP Brzezinka, którzy wspierali zabezpieczenie operacyjne powiatu. Podoperacją trwającą w dniu 27 stycznia br. dowodził Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oświęcimiu, Ryszard Szklarski.
  • Podoperacja ,,Trasa" – realizowana w dniu 27 stycznia br. miała na celu zabezpieczenie przejazdu pojazdów delegacji zagranicznych oraz najważniejszych osób w Państwie na odcinkach dróg pomiędzy lotniskami, hotelami oraz miejscem głównych uroczystości. Podoperacja była realizowana w powiatach oświęcimskim, chrzanowskim i krakowskim w oparciu o siły i środki PSP oraz OSP z KSRG. Dowódcą podoperacji był st. kpt. Marcin Kwiatek z Wydziału Operacyjnego KW PSP w Krakowie.

2. Operacja „Kraków” – Dowódca – bryg. Andrzej Nowak – Z-ca Komendanta Miejskiego KM PSP w Krakowie

  • Podoperacja „Hotele” – polegała na zabezpieczeniu terenów chronionych przez JRG w Krakowie w kontekście ewentualnych działań ratowniczych na obiektach hotelowych w których przebywały delegacje zagraniczne i najważniejsze osoby w Państwie, zapewnieniu możliwości przeprowadzenia ewakuacji oraz rozpoznanie możliwości prowadzenia działań przez specjalistyczne grupy. Dowódcą podoperacji trwającej od 26 do 29 stycznia br. był st. kpt. Łukasz Szewczyk – D-ca JRG 1 KM PSP w Krakowie
  • Podoperacja „Lotnisko” – zabezpieczała obiekt lotniska Kraków Airport podczas przylotów i odlotów w dniach od 26 do 29 stycznia 2020 r. Podoperacja „Lotnisko” polegała na zabezpieczeniu terenu chronionego w zakresie ewentualnych działań ratowniczych przez zastępy ratowniczo-gaśnicze z LSRG Kraków Airport oraz wyznaczone zastępy PSP, zapewnieniu możliwości przeprowadzenia ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, doraźnym podejmowaniu działań zabezpieczających. Dowódcą podoperacji trwającej od 26 do 29 stycznia br. był mł. bryg. Andrzej Poniedziałek – Z-ca Dowódca JRG 3 KM PSP w Krakowie.

Z uwagi na rangę uroczystości, w stan gotowości postawiono Kompanię Gaśniczą SMOK-1 wraz z dowództwem.

Całość zabezpieczenia przebiegła spokojnie, bez zastrzeżeń wg wcześniej opracowanego planu zabezpieczenia operacyjnego uroczystości. Na dużą uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, tj. Służba Ochrony Państwa, Policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Służby na bieżąco wymieniały się informacjami dotyczącymi zabezpieczenia i tym samym miały bardzo dobre rozeznanie w bieżącej sytuacji.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że realizacja zabezpieczenia przedmiotowych obchodów nie była by możliwa bez wielotygodniowych przygotowań w ramach których strażacy podejmowali szereg działań i inicjatyw oraz uczestniczyli w licznych spotkaniach ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości.

            Jednym z ważniejszych zadań, które realizowali strażacy w ramach przygotowania do zabezpieczenia wydarzeń związanych z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu były czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu ocenę stanu ochrony przeciwpożarowej  nie tylko obiektów i terenów, które były przewidziane do organizacji obchodów oraz wydarzeń towarzyszących, ale również pod szczególnym nadzorem znalazły się obiekty hotelowe przewidywane do dyspozycji delegacji zagranicznych. Na podstawie przedmiotowych czynności strażacy opracowywali karty charakterystyki obiektów oraz terenów zawierające szczegółową charakterystykę możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

            Szczególnej wiedzy i zaangażowania ze strony funkcjonariuszy PSP wymagało monitorowanie w obiektach oraz na terenach związanych z organizacją obchodów i wydarzeń im towarzyszących zmian aranżacyjnych oraz zagospodarowania terenu, które dokonywane były na potrzeby przedmiotowych przedsięwzięć. Strażacy służyli wsparciem merytorycznym i podejmowali działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ewakuacji zarówno z powstających obiektów tymczasowych takich jak hale namiotowe jak również obiektów istniejących o szczególnej aranżacji.

            Strażacy udzielali również wsparcia merytorycznego uczestnikom szkoleń praktycznych mających na celu zaznajomienie zespołów odpowiedzialnych za ewakuację osób z poszczególnych sektorów z opracowaną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

 

Opracowanie: st. kpt. Marek Witek, WR KW PSP Kraków, mł. bryg. Sebastian Woźniak, WZ KW PSP Kraków.

Zdjęcia: archiwum KW PSP Kraków, KP PSP Oświęcim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności