Prawo

Odpis pełny z rejestru KRS naszego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

Odpis pełny z KRS

Składki członkowskie

Uchwała Nr VII/3/2019 ZG ZEiRP RP w sprawie wysokości składek i terminów ich wpłat

Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

tekst statutu w PDF


STATUT ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Preambuła

Stowarzyszenie Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
wypełnia służebną rolę wobec całego polskiego środowiska weteranów pożarniczej służby.
Odwołuje się do szczytnych tradycji wszystkich pokoleń zawodowych strażaków oraz
cywilnych pracowników pożarnictwa od XIX wieku, poprzez czasy II RP okresu wojny i
okupacji, okresu PRL, aż po czasy III RP, a w szczególności ich udziału w walce o
niepodległość i w obronie ojczyzny, w tym ofiary życia złożonej na ołtarzu Ojczyzny.
Stowarzyszenie jest łącznikiem ze strażakami i pracownikami cywilnymi oraz
studentami, kadetami i podchorążymi szkół pożarniczych PSP oraz członkami ochotniczych
straży pożarnych.
Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zrodził się po tym, jak po wejściu w
życie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, nie objęto
uprawnieniami policyjnymi kilkunastu tysięcznej rzeszy strażaków pobierających świadczenia
z ZUS, a spełniających wymogi do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego.
Stowarzyszenie jest neutralne wyznaniowo i politycznie.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie pod nazwą "ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ", zwane dalej Związkiem, jest niezależną i samodzielną organizacją
posiadającą osobowość prawną.
2. Związek działa w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
§ 2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Związku i władz naczelnych
Związku miasto Warszawa.
2. Związek może realizować swoje działania także za granicą.
§ 3
1. Związek ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków oraz posiadać własny sztandar i hymn.
2. Wzory sztandarów, odznak, znaków i pieczęci ustala Zarząd Główny Związku.
§4
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:
1. Oddziały Wojewódzkie tworzone i rozwiązywane przez Zarząd Główny Związku,
2. Koła tworzone i rozwiązywane przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich.
§ 5
1. Oddziały Wojewódzkie posiadają osobowość prawną.
2. Koła Związku mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku,
z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Oddziały Wojewódzkie oraz Koła posiadające osobowość prawną ponoszą wyłączną odpowiedzialność
za swoje zobowiązania.2
§ 6
1. Związek, Oddziały Wojewódzkie oraz Koła posiadające osobowość prawną mogą podejmować i prowadzić
działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych
Związku.
2. Związek, Oddziały Wojewódzkie oraz Koła posiadające osobowość prawną mogą prowadzić nieodpłatną i
odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności
gospodarczej określa w uchwale, w odniesieniu do:
1) Związku – Zarząd Główny Związku,
2) Oddziałów Wojewódzkich– Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
3) Kół posiadających osobowość prawną – Zarząd Koła.
§ 7
1. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu.
2. Związek może wchodzić w skład krajowych federacji i innych związków emerytów i rencistów.
3. Związek może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
§ 8
1. Działalność Związku oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia spraw Związku mogą
zostać zatrudnieni pracownicy, w tym członkowie Związku.
2. Członkowie Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Koła nie pobierają
wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji zarządczej w Związku.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9
Celem Związku jest:
1. zrzeszanie emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników cywilnych z
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także wdów i wdowców po byłych
funkcjonariuszach pożarnictwa, pracownikach cywilnych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej,
2. obrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych,
zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,
3. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
4. pielęgnowanie i utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,
5. czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obroną honoru, godności i
czci jej funkcjonariuszy,
6. wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz w innych sprawach publicznych,
7. pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa oraz zapewnienie członkom
Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,
8. umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i
członkami ochotniczych straży pożarnych,
9. reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej,
we wszystkich sprawach,
10. organizowanie i integrowanie środowiska do działań na rzecz Związku,
11. prowadzenie dialogu społecznego z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami
pozarządowymi w szczególności w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania emerytów i rencistów
pożarnictwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowania zdrowego stylu
życia, sportu amatorskiego (nieklasyfikowanego, aktywnego wypoczynku seniorów),
12. propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego wśród społeczeństwa,
13. prowadzenie działalności pożytku publicznego, tj. działalności społecznie użytecznej w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, a w szczególności w zakresie:
1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju3
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6) kultury;
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8) turystyki i krajoznawstwa;
9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
10) ratownictwa i ochrony ludności;
11) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
12) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w niniejszym ustępie.
§ 10
Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. pozyskiwanie środków i funduszy na cele organizacyjne,
2. organizowanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno – wypoczynkowych i kulturalnych związanych z
tradycjami pożarnictwa,
3. wspieranie doświadczeniem i wiedzą społecznej działalności pożarnictwa ochotniczego,
4. współdziałanie z komendami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej, związkami zawodowymi oraz
innymi organizacjami społecznymi,
5. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, instytucjami publicznymi, naukowymi i
gospodarczymi, organizacjami zawodowymi oraz społecznymi, izbami i stowarzyszeniami,
6. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władz publicznych,
7. podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach nurtujących środowisko osób zrzeszonych, związanych
z działalnością statutową,
8. nawiązywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami w kraju i za
granicą,
9. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej,
10. odbywanie okresowych zebrań władz Związku,
11. prowadzenie działalności kronikarskiej i wydawniczej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Związku mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawione praw publicznych, będące emerytami i rencistami byłych funkcjonariuszy
pożarnictwa, pracowników cywilnych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także
wdów i wdowców po byłych funkcjonariuszach pożarnictwa, pracownikach cywilnych z jednostek
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
2. Członków zwyczajnych Związku przyjmują Zarządy Koła po złożeniu pisemnej deklaracji.
3. Członkiem zwyczajnym Związku nie może zostać osoba, która została ze służby (pracy) wydalona
dyscyplinarnie lub zwolniona na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia
wolności.
4. Od uchwały Zarządu Koła w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku przysługuje
prawo odwołania do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie
uchwały właściwego Zarządu Koła.4
5. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego rozpatruje odwołanie z wyłączeniem członków Zarządu Koła, którzy
wydali uchwałę, o której mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia wpływu odwołania i zawiadamia stronę
oraz właściwy Zarząd Koła o swojej decyzji, która jest ostateczna.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Związku, za pośrednictwem swoich delegatów,
2) uczestniczyć w walnych zebraniach macierzystego Koła ,
3) uzyskiwać bieżące informacje o decyzjach i uchwałach oraz działalności władz Związku wszystkich
szczebli,
4) wysuwać postulaty i wnioski wobec wszystkich władz Związku, oceniać i poddawać krytyce
działalność wszystkich władz Związku i poszczególnych członków,
5) korzystać z pomocy socjalno - bytowej i urządzeń stanowiących własność Związku,
6) nosić odznakę organizacyjną Związku,
7) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego
prawa,
2) działalności na rzecz rozwoju Związku oraz realizacji zadań statutowych Związku,
3) brania aktywnego udziału w działalności Związku i jego organów, propagowania jego celów i zadań,
4) dbania o dobre imię Związku,
5) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku,
6) poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach wynikających z działalności
Związku,
7) regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Związku w wysokości ustalonej przez właściwe
władze Związku.
§ 15
1. Członkiem wspierającym Związku może być:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych
lub
2) osoba prawna,
popierająca cele Związku i wspierająca go organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób.
2. Członków wspierających Związku przyjmują, w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku, Zarząd
Główny Związku, Zarządy Oddziałów Wojewódzkich i Zarządy Kół. We wniosku podmioty ubiegające się
o członkostwo wspierające deklarują przestrzeganie statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz
Związku.
3. Od uchwały Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz Zarządu Koła w sprawie
nieprzyjęcia w poczet członków wspierających Związku, przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od
dnia doręczenia stronie uchwały, do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów, Zjazdu Delegatów
Oddziału lub Walnego Zabrania Członków Koła.
4. Decyzja podjęta przez Krajowy Zjazd Delegatów, Zjazd Delegatów Oddziału i Walne Zebranie Członków
Koła jest ostateczna.
5. Osoby prawne będące członkami wspierającymi korzystają z praw i wykonują obowiązki członkowskie
przez swoich ustawowych przedstawicieli.
6. Członkowie wspierający Związku są zobowiązani do:
1) propagowania celów związku i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji;
2) przestrzegania postanowień Statutu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
4) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
7. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) brania udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów, Zjeździe Delegatów Oddziału i Walnym Zebraniu
Członków Koła z głosem doradczym,
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
3) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku,
4) korzystania z pomocy socjalno - bytowej oraz urządzeń Związku na podstawie umowy ze Związkiem.5
§ 16
1. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawione praw publicznych, szczególnie zasłużone dla Związku.
2. Krajowy Zjazd Delegatów nadaje tytuł „Członka Honorowego” na pisemny i umotywowany wniosek
Zarządu Głównego Związku.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi mają prawo do:
1) brania udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów, Zjeździe Delegatów Oddziału i Walnym Zebraniu
Członków Koła z głosem doradczym,
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
3) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku.
3) członkowie honorowi są zobowiązani do działalności na rzecz popularyzacji celów Związku oraz
przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz związku oraz przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
§ 17
1. Przynależność do Związku ustaje w razie:
1) śmierci członka,
2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie pod rygorem nieważności do właściwego Zarządu
Koła, a w przypadku członków wspierających zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego Związku,
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub Zarządu Koła, w przypadku członków honorowych złożonego
do Zarządu Głównego Związku, który przekazuje ją do rozpatrzenia na najbliższy Krajowy Zjazd
Delegatów,
3) skreślenia z listy członków:
a) w przypadku zalegania z opłacaniem składek przez okres 24 miesięcy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu do zapłaty,
b) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych,
c) zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia,
Skreślenia dokonuje właściwy Zarząd Koła, natomiast skreślenia członków wspierających dokonuje
Zarząd Główny Związku, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego lub Zarząd Koła.
4) utraty bytu przez osobę prawną,
5) podjęcia uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów o pozbawieniu członkostwa honorowego podjętej na
wniosek Zarządu Głównego Związku,
6) wykluczenia, w przypadku działania na szkodę Związku lub rażącego naruszania przepisów prawa lub
statutu Związku, na podstawie uchwały Zarządu Koła, a w przypadku członków wspierających na
podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub Zarządu Koła.
2. Od uchwały Zarządu Koła w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych Związku lub w sprawie
uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie
uchwały, do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego rozpatruje odwołanie w
terminie 30 dni od dnia jego doręczenia przez stronę. Decyzja podjęta przez Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego jest ostateczna. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego podejmuje decyzję z wyłączeniem osób
będących jednocześnie członkami Zarządu Koła. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego o swojej decyzji
zawiadamia stronę i właściwy Zarząd Koła.
3. Od uchwały Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Koła w sprawie
skreślenia z listy członków wspierających Związku przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia stronie uchwały do Krajowego Zjazdu Delegatów, Zjazdu Delegatów Oddziału i Walnego
Zebrania Członków Koła. Decyzja podjęta przez Krajowy Zjazd Delegatów, Zjazd Delegatów Oddziału i
Walne Zebranie Członków Koła jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU

§ 18
1. Władzami naczelnymi Związku są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny Związku,
3) Główna Komisja Rewizyjna,6
2. Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:
1) Zjazd Delegatów Oddziału,
2) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego,
3. Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła.
4. Komisje Rewizyjne Koła są wybierane w Kołach, które posiadają osobowość prawną. W Kołach, które
osobowości prawnej nie posiadają Komisje Rewizyjne wybierane są jeśli Koło liczy ponad 15 członków
zwyczajnych. W Kołach, w których nie wybiera się Komisji Rewizyjnej Koła, kontrolę sprawuje
bezpośrednio Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.

§ 19
A. Krajowy Zjazd Delegatów
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2. Krajowe Zjazdy Delegatów dzielą się na:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
§ 20
1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są na czteroletnią kadencję. Kadencja delegatów
rozpoczyna się z dniem zebrania się Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów i trwa do rozpoczęcia
kolejnego Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani i odwoływani są przez Zjazdy Delegatów Oddziału w
liczbie 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbą 200 członków zwyczajnych z danego Oddziału
Wojewódzkiego.
3. Delegatom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Mandat delegata wygasa z chwilą:
1) wyboru delegata do Zarządu Głównego Związku;
2) śmierci;
3) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu;
4) odwołania delegata przez podmiot, którego delegat był reprezentantem;
5) skazania delegata prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
5. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje osoba z tego samego Oddziału
Wojewódzkiego, która otrzymała kolejno, największą liczbę głosów spośród osób, które nie uzyskały
mandatu delegata na ostatnim Zjeździe Delegatów Oddziału. W przypadku braku takiej osoby należy
przeprowadzić wybory uzupełniające.
6. O wyborze delegata oraz jego zmianie, podmiot, którego delegat był reprezentantem, powinien
niezwłocznie pisemnie poinformować Zarząd Główny Związku, nie później jednak niż na 7 dni przed
terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.
7. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, trwa do dnia
zakończenia kadencji dotychczasowego delegata.
§ 21
1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na 4 lata.
2. Termin Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów ustala i zwołuje Zarząd Główny Związku, który
zawiadamia o tym delegatów i Zarządy Oddziałów Wojewódzkich, podając miejsce, godzinę i porządek
obrad na 21 dni przed zapowiadanym terminem. Zawiadomienie o terminie Zwyczajnego Krajowego Zjazdu
Delegatów jest kierowane również do członków wspierających, honorowych i Honorowych Prezesów
Związku.
3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad i porządku
obrad, których projekt przedkłada Zarząd Główny Związku.
4. W Zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1) z głosem stanowiącym - delegaci wybrani na Zjazdach Delegatów Oddziałów w liczbie wynikającej z7
przyjętego klucza wyborczego wskazanego w § 20 ust. 2 Statutu,
2) z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych jeżeli nie są delegatami, Prezesi Zarządów
Oddziałów Wojewódzkich nie będący delegatami, członkowie wspierający, honorowi, Honorowi
Prezesi Związku, osoby zaproszone na Zjazd spośród członków Związku oraz zaproszeni goście.
§ 22
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany w drodze
uchwały przez Zarząd Główny Związku:
1) z inicjatywy własnej,
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów Wojewódzkich.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny Związku w terminie 30 dni
od dnia:
1) podjęcia uchwały przez Zarząd Główny Związku, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Jeżeli Zarząd Główny Związku nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 i 2 Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów zwołuje Główna Komisja Rewizyjna.
4. Do nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu przepisy dotyczące Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
stosuje się odpowiednio.
§ 23
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1. uchwalanie programu i kierunków działania Związku na okres najbliższej kadencji,
2. wybór członków Zarządu Głównego Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie spośród
delegatów,
3. udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
Związku,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd Główny Związku sprawozdania z jego
działalności oraz sprawozdania finansowego za okres 4-letniej kadencji,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Główną Komisję Rewizyjną sprawozdania z jej
działalności za okres 4-letniej kadencji,
6. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7. uchwalanie Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu Delegatów,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego Związku w sprawach odmowy przyjęcia w poczet
członków wspierających oraz wykluczenia członka wspierającego ze Związku;
9. rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Związku,
10. ustalanie zasad podziału środków finansowych z tytułu składek członkowskich pomiędzy Koła, Oddziały
Wojewódzkie i Związek,
11. uchwalanie statutu Związku oraz jego zmian,
12. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Krajowego Zjazdu Delegatów;
13. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
14. nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Związku,
15. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,
16. ostateczna interpretacja postanowień statutu,
17. podejmowanie uchwał w sprawach:
a) tworzenia związków stowarzyszeń lub przystępowania do nich;
b) uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i dostosowania Związku do wymagań
obowiązujących w takiej organizacji;
18. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości pozostałych władz
Związku.8
§ 24
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% liczby
delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe w I terminie i bez ograniczeń ilościowych w II terminie, o
ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy
statut stanowi inaczej. Głosowanie nad wyborem członków władz naczelnych organów Związku
przeprowadzane jest w sposób tajny.
3. Nie dopuszcza się głosowania za pośrednictwem pełnomocników.

B. ZARZĄD GŁÓWNY
§ 25
1. Zarząd Główny Związku kieruje całokształtem działalności Związku będąc organem wykonawczozarządzającym, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Zarząd Głównych składa się z od 10 do 25 członków, wybranych spośród delegatów na Krajowym Zjeździe
Delegatów.
3. Kadencja członków Zarządu Głównego Związku jest wspólna i trwa 4 lata.
4. Funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie
kadencje.
5. Członek Zarządu Głównego Związku nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją członka Głównej Komisji Rewizyjnej Związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego
zadań statutowych;
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
4) być osobą, którą prawomocnie ukarano za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą zakazu
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
5) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną bezpośrednio
z realizacją przez Związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów
przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
6) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną
bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych.
6. Zarząd Główny Związku konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu zwoływanym w trakcie trwania
Krajowego Zjazdu Delegatów, dokonując wyboru ze swego grona Prezesa, od 1 do 3 Wiceprezesów,
Skarbnika i Sekretarza.
§ 26
Do zakresu działania Zarządu Głównego Związku należy:
1. kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
2. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
3. przygotowywanie planów finansowych Związku oraz sprawozdań z jego wykonania,
4. uchwalanie szczegółowych planów działania Związku na podstawie uchwały programowej przyjętej przez
Krajowy Zjazd Delegatów,
5. ustalanie zasad gospodarki finansowej i uchwalanie budżetu Związku,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
8. powoływanie stałych lub niestałych komisji problemowych, powołane komisje problemowe działają w
oparciu o regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Główny Związku,
9. zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów oraz przygotowanie projektu porządku obrad i projektu
regulaminu Zjazdu,
10. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku ruchomego i
nieruchomego Związku,9
11. decydowanie o sprawach współpracy ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami krajowymi i
zagranicznymi,
12. decydowanie o przystąpieniu do porozumień, federacji z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami emerytów i
rencistów w kraju i za granicą,
13. występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie godności członka honorowego Związku,
14. nadawanie sztandarów, odznak i wyróżnień,
15. nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla Związku,
16. występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Związku,
17. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
18. tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów Wojewódzkich,
19. podejmowanie uchwały o likwidacji Oddziału Wojewódzkiego i o przeznaczeniu jego majątku,
20. określanie wysokości wynagrodzenia i innych istotnych warunków umów o pracę w przypadku zatrudnienia
pracowników przez Związek,
21. zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału,
22. nadawanie osobowości prawnej Kołom
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu Głównego Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego Związku zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo są one zwoływane na
wniosek co najmniej połowy członków Zarządu. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku
planowanego posiedzenia Prezes Zarządu podaje do wiadomości członkom Zarządu na co najmniej siedem
dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Posiedzeniom Zarządu Głównego Związku przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności
wiceprezes wskazany przez Zarząd Główny Związku na przewodniczącego posiedzenia.
4. Uchwały Zarządu Głównego Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego Związku
lub w razie jego nieobecności głos wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu.
5. Uchwały Zarządu Głównego Związku mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie pracy Zarządu opracowanym
przez Zarząd Główny Związku, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności uchwał stwarzających bezpośrednie
skutki finansowe dla Związku podejmowanych w tym trybie niezbędny jest udział w podejmowaniu uchwał
wszystkich członków Zarządu.
6. W posiedzeniach Zarządu Głównego Związku może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez nią jej członek. Do zawiadomienia Głównej Komisji Rewizyjnej
stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.
7. W posiedzeniach Zarządu Głównego Związku mogą również uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby,
zaproszone przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu, których obecność jest
celowa z uwagi na przedmiot posiedzenia.
8. Posiedzenia Zarządu Głównego Związku są protokołowane.
9. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu Głównego Związku określa regulamin pracy Zarządu.
Regulamin pracy opracowuje Zarząd Główny Związku, a zatwierdza Krajowy Zjazd Delegatów.
§28
1. Członkostwo w Zarządzie Głównym Związku wygasa na skutek:
1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie pod rygorem nieważności;
2) śmierci;
3) odwołania,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sadowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
2. Odwołania członka Zarządu Głównego Związku, w tym Prezesa, dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do
udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów. W przypadku odwołania członka Zarządu Głównego Związku, w
tym Prezesa, Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru nowych członków Zarządu (wybory
uzupełniające). Przepisy § 24 Statutu stosuje się odpowiednio.10
§29
1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Głównym Związku, z innej przyczyny niż odwołanie, Zarząd
Główny Związku ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby wyłącznie spośród tych, którzy w
wyborach do Zarządu Głównego Związku uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów.
2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Głównego Związku danej kadencji nie może przekraczać 1/3
ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu,
nowego Prezesa wybiera Zarząd Główny Związku z grona członków Zarządu, w terminie 30 dni od dnia
zwolnienia stanowiska.
4. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3
członków Zarządu Głównego Związku.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez Wiceprezesa,
Sekretarza lub Skarbnika Zarządu Głównego Związku, Zarząd wybiera ze swojego grona inną osobę
na to stanowisko na okres do końca kadencji.
6. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu Głównego Związku spadnie poniżej 2/3 jego
składu lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub dokooptować członka
Zarządu, wówczas Zarząd Główny Związku zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, który musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej
okoliczności.
§ 30
1. Zarząd Główny Związku dokonuje wyboru Prezydium Zarządu Głównego Związku.
2. Prezydium Zarządu Głównego Związku składa się od 5 do 10 osób wybieranych z członków Zarządu
Głównego Związku, w tym Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarządu Głównego Związku.
3. Prezydium Zarządu Głównego Związku realizuje zadania Zarządu Głównego Związku między jego
posiedzeniami, za wyjątkiem kompetencji określonych w § 26 pkt. 4-13, 16, 18, 19, 21 i 22 Statutu.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Związku odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego, a w razie
jego nieobecności głos Wiceprezesa.
6. O podjętych uchwałach i podjętych działaniach przez Prezydium Zarządu Głównego Związku, Prezes
Zarządu Głównego Związku informuje Zarząd Główny Związku na najbliższym posiedzeniu Zarządu
Głównego Związku.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
2. Główna Komisja Rewizyjna liczy od 5 do 7 członków wybranych w głosowaniu tajnym spośród delegatów
przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Kadencja członków Głównej Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa 4 lata.
4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu pracy uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
8. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu Głównego Związku lub pozostające z członkiem Zarządu Głównego
Związku w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
3) zatrudnione w Związku na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej na rzecz Związku za wynagrodzeniem,
4) które w poprzedniej kadencji były członkami Zarządu Głównego Związku, który nie uzyskał
absolutorium.
9. Funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po
sobie kadencje.11
§ 32
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu
Głównego pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,
2. nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów Wojewódzkich pod kątem prowadzenia działalności
zgodnej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z postanowieniami statutu, uchwałami władz
naczelnych Związku i Oddziału Wojewódzkiego,
3. występowanie do Zarządu Głównego Związku z żądaniem wyjaśnień w sprawach objętych zakresem
kontroli,
4. składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów wraz z oceną całokształtu działalności,
5. uczestnictwo przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu Głównego Związku,
6. sporządzanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów lub posiedzenia Zarządu
Głównego Związku w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań terenowych
jednostek organizacyjnych Związku,
7. występowanie na Krajowym Zjeździe Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Związku
lub poszczególnym jego członkom,
8. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnej Oddziałów Wojewódzkich i Komisji Rewizyjnej Kół,
9. składanie wniosków o odwołanie członków Zarządu Głównego Związku, przez Krajowy Zjazd Delegatów,
10. zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Związku,
11. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego Związku.
§33
1. Członkostwo w Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
1) rezygnacji członka Głównej Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie pod rygorem nieważności;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
ścigane z oskarżenia publicznego;
3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;
4) śmierci członka.
2. Odwołania członka Głównej Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji
Rewizyjnej lub Zarządu Głównego Związku dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Krajowym Zjeździe
Delegatów. W przypadku odwołania członka Głównej Komisji Rewizyjnej Krajowy Zjazd Delegatów
dokonuje wyboru nowego członka Głównej Komisji Rewizyjnej (wybory uzupełniające).
§34
1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej, z innej przyczyny niż odwołanie,
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby wyłącznie spośród
tych, którzy w wyborach do Głównej Komisji Rewizyjnej uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów. Główna
Komisja Rewizyjna może dokooptować maksymalnie dwie osoby.
2. Jeżeli nie istnieje możliwość dokooptowania członka Głównej Komisji Rewizyjnej na zasadzie, o której
mowa w ust. 1, Zarząd Główny Związku zwołuje nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 35
1. Terenowe jednostki organizacyjne Związku obejmują:
1) Oddziały Wojewódzkie, których obszar obejmuje teren jednego województwa,
2) Koła, których zasięg terytorialny określa uchwała o utworzeniu Koła.
2. Terenowe jednostki organizacyjne prowadzą działalność na podstawie statutu Związku.
§ 36
1. Oddziały Wojewódzkie tworzone i rozwiązywane są przez Zarząd Główny Związku, który określa ich
siedzibę, nazwę oraz teren i zakres działania.
2. Oddział Wojewódzki musi posiadać co najmniej trzy Koła.
3. Oddziały Wojewódzkie obejmują zasięgiem swojego działania obszar jednego województwa. Na terenie
danego województwa może działać tylko jeden Oddział Wojewódzki.12
4. Oddziały Wojewódzkie mogą zostać rozwiązane na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub po
stwierdzeniu zaprzestania działalności.
5. Oddziały Wojewódzkie uzyskują osobowość prawną po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Warunkiem uzyskania osobowości prawnej Oddziału Wojewódzkiego jest posiadanie co najmniej trzech
Kół.
7. Oddziały Wojewódzkie mające osobowość prawną samodzielnie i na własną odpowiedzialność prowadzą
działalność gospodarczą i finansową.
8. Oddziały Wojewódzkie posiadające osobowość prawną mogą współdziałać w regionalnych i lokalnych
oraz krajowych organizacjach społecznych o zbieżnych celach działania.
9. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Oddziału Wojewódzkiego posiadającego osobowość prawną,
przeprowadza się jego likwidację. Zarząd Główny Związku w uchwale o rozwiązaniu Oddziału
Wojewódzkiego, wyznacza osobę Likwidatora. Likwidatorem Oddziału Wojewódzkiego może być członek
jego Zarządu. Do likwidacji Oddziału Wojewódzkiego stosuje się odpowiednio § 64 ust. 3 i 4 Statutu.
10. Z chwilą wykreślenia Oddziału Wojewódzkiego z Krajowego Rejestru Sądowego, traci on osobowość
prawną, a Związek wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego Oddziału.
§ 37
1. Koło jest tworzone i rozwiązywane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, który określa jego siedzibę,
nazwę oraz teren i zakres działania.
2. Do utworzenia Koła wymagana jest liczba co najmniej 7 członków zwyczajnych.
3. Koło może zostać rozwiązane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na wniosek Zarządu Koła lub po
stwierdzeniu zaprzestania działalności.
4. Nabycie osobowości prawnej przez Koło wymaga:
1) co najmniej 50 członków zwyczajnych,
2) pisemnego wniosku w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła wraz z uzasadnieniem.
Uchwała ta jest przekazywana Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego, który opiniuje wniosek i
przekazuje do Zarządu Głównego Związku, celem podjęcia uchwały o nadaniu osobowości prawnej,
który wnioskuje do Krajowego Rejestru Sądowego o nadanie osobowości prawnej Koła.
3. Koła uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Koła posiadającego osobowość prawną przeprowadza się jego
likwidację. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w uchwale o rozwiązaniu Koła wyznacza osobę Likwidatora.
Likwidatorem Koła może być członek jego Zarządu. Z chwilą wykreślenia Koła z Krajowego Rejestru
Sądowego traci ono osobowość prawną, a Związek wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki.
Do likwidacji Koła stosuje się odpowiednio § 64 ust. 3 i 4 Statutu.

ROZDZIAŁ VI
WŁADZE ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

§ 38
Władzami Oddziałów Wojewódzkich są:
1. Zjazd Delegatów Oddziału,
2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.

A. Zjazd Delegatów Oddziału
§ 39
1. Zjazd Delegatów Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Wojewódzkiego na terenie województwa.
2. Zjazdy Delegatów Oddziału dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału odbywa się co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego:
1) z inicjatywy własnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
2) na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
4) na żądanie 1/3 ogólnej liczby zarządów Kół działających na terenie województwa wyrażonej w formie
uchwały.
5. W Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym, delegaci wybrani przez Walne
Zebrania Członków Kół Terenowych, z głosem doradczym zaproszeni członkowie władz Oddziału
Wojewódzkiego i przedstawiciele władz naczelnych Związku, jeżeli nie są delegatami, przedstawiciele
członków wspierających, członkowie honorowi, Honorowi Prezesi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, o ile
nie są delegatami i zaproszeni goście.13
6. Liczbę delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału wybieranych przez poszczególne Koła ustala się
proporcjonalnie do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie poszczególnych Kół według
następującego klucza: 1 delegat na każde rozpoczęte 20 członków zwyczajnych Oddziału Wojewódzkiego.
7. Mandat delegata trwa 4 lata.
8. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Oddziału, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
zawiadamia jego uczestników, co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
9. Postanowienia § 24 Statutu stosuje się odpowiednio.
10. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału powinien być zwołany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
11. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału przez Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego we wskazanym w ust. 10 terminie, prawo zwołania Nadzwyczajnego Zjazd Delegatów
Oddziału, przysługuje wnioskodawcy lub Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.
12. Zjazd Delegatów Oddziału jest zdolny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% liczby
delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe w I terminie i bez ograniczeń ilościowych w II terminie, o
ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu Delegatów Oddziału.
13. Uchwały Zjazdu Delegatów Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy
statut stanowi inaczej. Głosowanie nad wyborem członków władz Oddziału Wojewódzkiego
przeprowadzane jest w sposób tajny.
14. Nie dopuszcza się głosowania za pośrednictwem pełnomocników.
§ 40
Do kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziału należy:
1. uchwalanie ogólnych kierunków działalności Oddziału Wojewódzkiego,
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności i ocena działalności władz Oddziału Wojewódzkiego za okres 4-
letniej kadencji,
3. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
Wojewódzkiego za okres kadencji,
4. wybór członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego spośród delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału i ich
odwoływanie,
5. wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego spośród delegatów na Zjazd Delegatów
Oddziału i ich odwoływanie,
6. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów spośród delegatów obecnych na Zjeździe Delegatów
Oddziału, w liczbie określonej w § 20 ust. 2 Statutu,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w sprawach odmowy przyjęcia w
poczet członków wspierających oraz wykluczenia członka wspierającego,
8. przyjmowanie wniosków i postulatów pod adresem władz państwowych i samorządowych oraz Związku,
9. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału
Wojewódzkiego,
10. nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Oddziału Wojewódzkiego.

B. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
§ 41
1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego kieruje całokształtem działalności Oddziału Wojewódzkiego na terenie
województwa, mając na względzie uchwały organów naczelnych Związku i odpowiada za swoją pracę i
działalność przed Zjazdem Delegatów Oddziału i Zarządem Głównym Związku.
2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego składa się od 7 do 21członków.
3. Kadencja członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego jest wspólna i trwa 4 lata.
4. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, dopuszcza
się możliwość dokooptowania członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przez pozostałych członków
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego spośród delegatów z terenu działania Oddziału Wojewódzkiego
wybranych przez Zjazd Delegatów Oddziału, na okres do końca kadencji. Liczba członków
dokooptowanych nie może być wyższa niż 1/3 członków wybranych przez Zjazd Delegatów Oddziału.
5. Zarząd Wojewódzki konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu zwoływanym w trakcie trwania
Zjazdu Delegatów Oddziału, dokonując wyboru ze swego grona: Prezesa, 1 - 2 wiceprezesów, sekretarza i
skarbnika.
6. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez Prezesa, Wiceprezesa,
Sekretarza lub Skarbnika Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego wybiera14
ze swojego grona inną osobę na to stanowisko na okres do końca kadencji.
7. Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego;
2) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe.
8. Członkostwo w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego wygasa na skutek:
1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie pod rygorem nieważności;
2) śmierci;
3) odwołania,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sadowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
9. Odwołania członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, w tym Prezesa, dokonuje Zjazd Delegatów
Oddziału bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów
uprawnionych do udziału w Zjeździe Delegatów Oddziału. W przypadku odwołania członka Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego, w tym Prezesa, Zjazd Delegatów Oddziału dokonuje wyboru nowych członków
Zarządu (wybory uzupełniające). Przepisy § 39 ust. 12-14 Statutu stosuje się odpowiednio.
10. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
11. Posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo są one zwoływane
na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku
planowanego posiedzenia Prezes Zarządu podaje do wiadomości członkom Zarządu na co najmniej siedem
dni przed planowanym posiedzeniem.
12. Posiedzeniom Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego
nieobecności wiceprezes wskazany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na przewodniczącego
posiedzenia.
13. Uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub w razie
jego nieobecności głos wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu.
§ 42
Do kompetencji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego należy:
1. kierowanie pracami Oddziału Wojewódzkiego,
2. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Zjazdu Delegatów Oddziału, Zarządu Głównego
Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału Wojewódzkiego,
4. tworzenie i rozwiązywanie Kół,
5. podejmowanie uchwały o likwidacji Koła posiadającego osobowość prawną i o przeznaczeniu jego majątku,
6. występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego Związku o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału
Wojewódzkiego,
7. sporządzanie oraz składanie okresowych sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
8. sporządzanie oraz składanie corocznych sprawozdań finansowych Oddziału Wojewódzkiego
na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
9. przygotowywanie sprawozdań na Zjazd Delegatów Oddziału,
10. nadzorowanie i koordynowanie działalności Kół,
11. powoływanie komisji problemowych,
12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Kół w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych lub
wykluczenia ze Związku członków zwyczajnych,
13. występowanie do Zjazdu Delegatów Oddziału o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Oddziału
Wojewódzkiego,
14. zwoływanie Zjazdu Delegatów Oddziału Wojewódzkiego,
15. zwoływanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów,
16. opiniowanie wniosków o nadanie osobowości prawnej Kołom.
§ 43
1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego dokonuje wyboru Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
2. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego składa się od 5 do 10 osób w tym Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i
Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego wybieranych z członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
3. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego realizuje zadania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego między
jego posiedzeniami, za wyjątkiem kompetencji określonych w § 42 pkt.4-9, 11-14 i 15Statutu.15
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.
6. O podjętych uchwałach i podjętych działaniach przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego informuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na najbliższym posiedzeniu
Zarządu.

C. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego
§ 44
1. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego jest powoływana do sprawowania kontroli Oddziału
Wojewódzkiego.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego składa się od 3 do 5 członków wybieranych spośród
delegatów przez Zjazd Delegatów Oddziału.
3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego jest wspólna i trwa 4 lata.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza.
5. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
dopuszcza się możliwość dokooptowania członków, przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej
Oddziału Wojewódzkiego, spośród delegatów Związku z terenu działania Oddziału Wojewódzkiego
na okres do końca kadencji.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
7. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego mogą wchodzić osoby, które:
1) nie są członkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, nie pozostają z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo karnoskarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego wygasa na skutek:
1) rezygnacji członka Głównej Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie pod rygorem nieważności;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
ścigane z oskarżenia publicznego;
3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;
4) śmierci członka.
8. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego na wniosek Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego lub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dokonuje Zjazd Delegatów
Oddziału bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów
uprawnionych do udziału w Zjeździe Delegatów Oddziału. W przypadku odwołania członka Komisji
Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, Zjazd Delegatów Oddziału dokonuje wyboru nowego członka
Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego (wybory uzupełniające).
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Związku.
10. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego można pełnić nie dłużej niż
przez 2 następujące po sobie kadencje.
11. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego należy:
1. przeprowadzanie w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału
Wojewódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem
celowości, oszczędności i legalności działalności,16
2. nadzorowanie działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego pod kątem prowadzenia działalności zgodnej
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z postanowieniami statutu, uchwałami władz naczelnych
Związku i Oddziału Wojewódzkiego,
3. występowanie do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
4. występowanie na Zjeździe Delegatów Oddziału Wojewódzkiego z wnioskiem w sprawie udzielania
absolutorium członkom Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
5. zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału,
6. nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Kół nieposiadających osobowości prawnej,
7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i sprawozdań
finansowych Oddziału Wojewódzkiego,
8. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.

ROZDZIAŁ VII
WŁADZE KÓŁ

§ 46
Władzami Koła są:
1. Walne Zebranie Członków Koła,
2. Zarząd Koła,
3. Komisja Rewizyjna Koła.

A. Walne Zebranie Członków Koła
§ 47
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Koła,
2) wybór członków Zarządu Koła i ich odwoływanie,
3) wybór członków Komisji Rewizyjnej Koła i ich odwoływanie, mając na względzie warunki określone
w § 18 ust. 4 Statutu,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności i finansowych Zarządu Koła
i Komisji Rewizyjnej Koła,
5) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła za okres
kadencji,
6) wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału, w liczbie 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20
członków zwyczajnych z danego Koła,
7) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
8) podejmowanie uchwał z wnioskiem w sprawie nabywania osobowości prawnej przez Koło,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków
wspierających oraz wykluczenia członka wspierającego,
10) uchwalanie wniosków na Zjazd Delegatów Oddziału,
11) nadawanie tytułu Prezesa Honorowego Koła.
3. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni Koła, z głosem
stanowiącym, a z głosem doradczym zaproszeni: członkowie władz Oddziału Wojewódzkiego
i przedstawiciele władz naczelnych Związku, przedstawiciele członków wspierających, członkowie
honorowi, Honorowi Prezesi Koła i zaproszeni goście.
4. Walne Zebrania Członków dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Koła odbywają się co najmniej raz w roku.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła, Zarząd Koła
zawiadamia członków zwyczajnych Koła i inne osoby zaproszone, co najmniej na 21 dni przed terminem
zebrania.
7. Walne Zebranie Członków Koła jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50%
liczby członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła w I terminie i
bez ograniczeń ilościowych w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków Koła.
8. Uchwały Walnego Zebranie Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że
niniejszy statut stanowi inaczej. Głosowanie nad wyborem członków władz Koła przeprowadzane jest w
sposób tajny.17
9. Nie dopuszcza się głosowania za pośrednictwem pełnomocników.
§ 48
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub 2/3 członków Koła,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła, Zarząd Koła powinien zwołać w terminie 21 dni od daty
złożenia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła przez Zarząd
Koła w w/w terminie, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła przysługuje
wnioskodawcy.

B. ZARZĄD KOŁA
§ 49
1. Zarząd Koła kieruje całokształtem działalności Koła, mając na względzie uchwały organów naczelnych
Związku i uchwały organów Oddziałów Wojewódzkich, odpowiada za swoją pracę i działalność przed
Walnym Zebraniem Członków Koła i Zarządem Głównym Związku.
2. Zarząd Koła składa się od 3 do 7 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków
Koła.
3. Zarząd Koła konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu zwoływanym w trakcie trwania Walnego
Zebrania Członków Koła, dokonując wyboru ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4. Kadencja członków Zarządu Koła jest wspólna i trwa 4 lata.
5. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Zarządu Koła przeprowadza się wybory
uzupełniające.
6. Członek Zarządu Koła nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Koła,
2) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
7. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo są one zwoływane na wniosek co
najmniej połowy członków Zarządu. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku planowanego
posiedzenia, Prezes Zarządu podaje do wiadomości członkom Zarządu na co najmniej siedem dni przed
planowanym posiedzeniem.
9. Posiedzeniom Zarządu Koła przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes.
10. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności głos
wiceprezesa.
11. Przewodniczący lub wyznaczony przez Komisję członek Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.
§ 50
Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1. kierowanie działalnością Koła,
2. zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,
3. występowanie z wnioskiem do Oddziału Wojewódzkiego o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła,
4. uchwalanie projektów planu działalności i planów finansowych Koła,
5. przygotowanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków Koła,
6. podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach członków Koła,
7. występowanie do Walnego Zebrania Członków Koła o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Koła,
8. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia i skreślenia z listy członków zwyczajnych Związku,
9. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła,
10. zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału.18

C. KOMISJA REWIZYJNA KOŁA
§ 51
1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków Koła.
2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej Koła jest wspólna i trwa 4 lata.
3. Komisje Rewizyjne są wybierane w Kołach, które posiadają osobowość prawną. W Kołach, które
osobowości prawnej nie posiadają, Komisje Rewizyjne Koła wybierane są jeśli Koło liczy ponad
15 członków zwyczajnych. W Kołach, w których nie wybiera się Komisji Rewizyjnej Koła, kontrolę
sprawuje bezpośrednio Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.
4. Komisja Rewizyjna Koła wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Koła, przeprowadza się wybory
uzupełniające.
7. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po
sobie kadencje.
8. W skład Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą wchodzić osoby, które:
1) są członkami Zarządu Koła, pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe.
§ 52
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1. przeprowadzanie w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku kontroli całokształtu działalności Koła,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3. występowanie na Walnym Zebraniu Członków Koła z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium
Członkom Zarządowi Koła.

ROZDZIAŁ VIII
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 53
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla Związku.
2. Czynności w imieniu Związku podejmuje Zarząd Główny Związku.
3. Związek może występować do władz państwowych i samorządowych o przyznanie nagród i wyróżnień
osobom związanym z działalnością statutową Związku.
§ 54
W uznaniu zasług prezesów zarządów Związku wszystkich szczebli, będących członkami zwyczajnymi Związku
mogą być im nadane tytuły honorowych prezesów. Uchwały o nadaniu tych tytułów podejmują: Krajowy Zjazd
Delegatów, Zjazd Delegatów Oddziału i Walne Zebrania Członków Kół.
§ 55
Związek posiada swoją Odznakę Zasłużony dla ZEiRP RP, której wzór i regulamin określa Zarząd Główny
Związku.19

ROZDZIAŁ IX
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§56
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, pieniądze i fundusze, które służą
wyłącznie do realizacji celów statutowych Związku.
§ 57
1. Majątek Związku powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z dochodów z własnej działalności,
3) z dochodów z działalności gospodarczej,
4) z darowizn, spadków i zapisów,
5) z dochodów z majątku Związku,
6) z dochodów z ofiarności publicznej,
7) z dotacji.
2. Dochodami Związku zarządza Zarząd Główny Związku, dochodami Oddziałów Wojewódzkich ich Zarządy,
a dochodami Kół posiadających osobowość prawną Zarządy tych Kół.
§ 58
1. Na majątek Związku składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez Oddziały Wojewódzkie i
Koła osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Związku po tej dacie.
2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Głównego
Związku. Od chwili uzyskania przez Oddziały Wojewódzkie i Koła osobowości prawnej, Związek może
przekazać im na własność część majątku Związku zgodnie z przynależnością terytorialną.
3. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Związek, Oddziały Wojewódzkie lub Koła posiadające
osobowość prawną.
4. Majątek nieruchomy, ruchomy, aktywa, udziały w spółkach, papiery wartościowe itp., zgromadzony
i zakupiony ze środków własnych przez Oddziały Wojewódzkie lub Koła, po uzyskaniu
przez nie osobowości prawnej, stanowi majątek Oddziału Wojewódzkiego lub Koła i o jego zbyciu
decydują Zarządy tych jednostek. Jednostce wyższego stopnia przysługuje prawo pierwokupu.
5. Zbycie majątku nieruchomego nabytego przez Oddziały Wojewódzkie i Koła po terminie, o którym mowa
w ust. 1 wymaga powiadomienia Zarządu Głównego Związku. Związkowi lub jednostce wskazanej
przez Zarząd Główny Związku przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Termin do złożenia oświadczenia
o chęci nabycia wynosi 3 miesiące od zawiadomienia Zarządu Głównego Związku. Zasady te obowiązują
odpowiednio w układzie; macierzysty Oddział Wojewódzki, a jego Koła posiadające osobowość prawną.
6. W przypadku rozwiązania Oddziału Wojewódzkiego lub Koła o przeznaczeniu jego majątku decyduje
Zarząd Główny Związku.
§ 59
Zarząd Główny Związku może przekazać swój majątek na podstawie umowy użyczenia zgodnie z art. 710 k.c.
terenowym jednostkom organizacyjnym, posiadającym osobowość prawną. W przypadku likwidacji terenowej
jednostki organizacyjnej, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Główny Związku.
§60
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
2. przekazywania majątku Związku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Związku;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie20
Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 61
1. Związek na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu Głównego Związku lub Wiceprezes. Oddział
Wojewódzki posiadający osobowość prawną na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego lub Wiceprezes. Koło posiadające osobowość prawną na zewnątrz reprezentuje Prezes
Zarządu Koła lub Wiceprezes.
2. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania
finansowe lub zmianę majątku Związku, wymagają dla swojej ważności podpisów łącznie dwóch członków
Zarządu Głównego Związku, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Rozporządzenie składnikiem majątku Związku o wartości powyżej 30.000,- zł lub zaciągnięcie
zobowiązania przekraczającego tę wartość wymaga uchwały Zarządu Głównego Związku.
§ 62
1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie inne oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania
finansowe lub zmianę majątku terenowej jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną
wymagają dla swojej ważności:
1) w przypadku Oddziałów Wojewódzkich, podpisów łącznie dwóch członków Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika,
2) w przypadku Kół podpisów łącznie dwóch członków Zarządu Koła w tym Prezesa lub Wiceprezesa i
Skarbnika.
2. Przy zawieraniu umów pomiędzy członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a Oddziałem Wojewódzkim
posiadającym osobowość prawną, Oddział Wojewódzki reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
Wojewódzkiego wskazany w uchwale tego organu.
3. Przy zawieraniu umów pomiędzy członkiem Zarządu Koła a Kołem posiadającym osobowość prawną, Koło
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Koła wskazany w uchwale tego organu.
§63
Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ X
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 64
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów, przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu Związku należy wskazać Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek Związku pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania Likwidatora lub
Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Związku, Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego
Związku.
3. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Związku w możliwie najkrótszym czasie,
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
4. Likwidatorzy Związku powinni:
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich
imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania,
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Związku z Krajowego Rejestru
Sądowego.

ROZDZIAŁ XI
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

§ 65
Projekty zmian statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.21

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§66
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Krajowemu Zjazdowi Delegatów, a pomiędzy Zjazdami,
Zarządowi Głównemu Związku.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi
Głównemu Związku.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Deklaracja członkowska (wzór)

.........................................................                                                                                                                  dnia.............
              imię i nazwisko
.........................................................
             adres zamieszkania
.........................................................
                  tel. domowy
.........................................................
               data urodzenia


                                               DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie mnie do Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
Akceptuję cele i formy działanie  stowarzyszenia. Zobowiązuję się do uczestniczenia  
w miarę swoich możliwości w jego działalności, życiu statutowym oraz opłacania składek członkowskich.

Oświadczam, iż na emeryturę - rentę (niepotrzebne skreślić) odszedłem  w dniu .......       .................... 
z .............................................nazwa jednostki, ze stanowiska służbowego .....................................................
W ochronie przeciwpożarowej przesłużyłem ...................lat.
                                                                                                      
                                                                                                  ..............................
                                                                                                         podpis


Jednocześnie dobrowolnie deklaruję wpisowe na cele organizacyjne koła …...........zł, słownie złotych ..                                 ..............................................................................

 


                                                                                                  .................................
                                                                                                          podpis