Skargi i wnioski

  Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00.

Zainteresowane osoby proszone są o uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie

nr tel. 47 835 90 00

            Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z zapisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) art. 221-259, który reguluje tryb składanych skarg i wniosków, każdy ma prawo składać skargi i wnioski w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.

Każda skarga skierowana do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie) powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz jego adres.

W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Przedmiotem skargi może być m. in.: zaniedbanie wykonania zadań, nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub naruszenie interesów skarżących a także przewlekłe załatwianie sprawy lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu, dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.