Służba i praca

W celu przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.).  

1. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski korzystający z pełni praw publicznych, posiadający 
określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby, określoną przez komisję lekarską resortu spraw wewnętrznych i administracji - art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. 
Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki, powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej – w miarę posiadanych możliwości etatowych. 
Zgodnie z art. 34 cytowanej ustawy osobę 
podejmującą służbę w PSP mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. 

2. Kolejną możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym (służba kandydacka). 
Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci kierowani są do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.     
Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i 
stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Po ukończeniu szkoły absolwenci kierowani są do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju. 

O przyjęcie do w/w szkół mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

  1. świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
  2. świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim,   
         oraz
  3. odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
  4. nie byli karani sądownie,
  5. złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
  6. złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna – test sprawnościowy. 
Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety. 
Szczegółowe dane dotyczące egzaminów wstępnych dostępne są na stronach internetowych szkół pożarniczych (
www.sgsp.edu.com.pl, www.cspsp.pl, www.sapsp.pl,www.sapsppoznan.pl).         
 

           W strukturach Państwowej Straży Pożarnej mogą być zatrudniani  pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.), nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Nawiązanie stosunku pracy w tej służbie odbywa się po uprzednim umieszczeniu w Biuletynie Służby Cywilnej informacji o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej w danym urzędzie. Nawiązanie stosunku pracy odbywa się po uprzednim umieszczeniu w Biuletynie Służby Cywilnej informacji o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej w danym urzędzie. Nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.  
W związku z powyższym, należy śledzić Biuletyn Służby Cywilnej, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami upowszechniane są informacje o wolnych stanowiskach pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Informacje takie umieszczane są również na stronie internetowej Biuletynu Służby Cywilnej (
www.usc.gov.pl). Z chwilą ukazania się takiego ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w dziale kadr danej jednostki organizacyjnej PSP. 

Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej
 Komendy Głównej PSP