Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie


Wstęp deklaracji

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie https://www.straz.krakow.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106

Telefon: (12) 371-30-00

Fax: (12) 371-30-09

E-mail: kwpsp@straz.krakow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-21

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
  • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie:

Strony posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika KW PSP w Krakowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Susło 
e-mail: wil@straz.krakow.pl 
Telefon: 123713102

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia  na teren KW PSP w Krakowie przy ul. Zarzecze 106

Parking

Bezpośrednio przed  wejściem głównym do budynku KW PSP znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe z przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Podjazd zlokalizowany przy wejściu głównym  gdzie znajduje się pomieszczenie przepustek.

Poruszanie się po obiekcie

Na parterze znajduje się winda umożliwiająca poruszanie się osób niepełnosprawnych po wszystkich kondygnacjach. 

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Toaleta znajduje się na parterze budynku bezpośrednio przy windzie.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia  na teren WOSz w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2

Parking

Bezpośrednio przed  wejściem głównym do budynku WOSz znajdują się  oznaczone miejsca parkingowe z przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Budynek znajduje się na poziomie zero co umożliwia wejście oraz swobodne  poruszanie po przestrzeni administracyjno-biurowej.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Brak przystosowanej toalety

 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie i Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie i Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.