Kalendarz

Oferta szkoleniowa WOSz PSP w Krakowie

Przeznaczenie

Celem utworzenia ogólnodostępnego kalendarza pracy ośrodka szkolenia była możliwość przeglądania i wyszukiwania oferty szkoleniowej oraz możliwość dostępu do informacji np. o wolnych terminach testów w komorze dymowej.

Wydarzenia opublikowane w kalendarzu posiadają oznaczenia zgodne z kodowaniem szkoleń. Legenda kodów dostępna jest pod kalendarzem (np. KD – komora dymowa). Ponadto w przypadku wydarzenia odbywającego się poza terenem ośrodka szkolenia lub dedykowanego może pojawić się oznaczenie powiatu.

Oznaczenia

KATEGORIE

 - szkolenie

 - szkolenie podsumowujące

 - doskonalenie zawodowe

 - test w komorze dymowej (wolny termin; rezerwacja telefoniczna: 123 713 176)

 - test w komorze dymowej (test w komorze dymowej zarezerwowany dla KP PSP w Gorlicach)

 - KPPE i Psychologia

 - egzamin na szkoleniu dla OSP (egzamin w KP PSP w Gorlicach; przewodniczący komisji: K. Nowak)

 - sport

KODY SZKOLEŃ
CBRNE Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym
CHEKO Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
CHEZP Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym
DPRP Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym
EZKL Szkolenie z zakresu ewakuacji z kolei linowych
GPW Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
INNE Inne szkolenia nieposiadające kodu literowego (pełna nazwa szkolenia w kolumnie dodatkowe informacje)
KODM Szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
KPP Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (wraz z egzaminem)
KPPE Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika (potocznie: recertyfikacja)
KS Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (program jednoetapowy)
LPR Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (kompletny)
LPRP Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (część praktyczna)
LPRT Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (część teoretyczna)
MIRM Szkolenie dla kandydatów na młodszych instruktorów ratownictwa medycznego w KSRG
MRM Szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG
RL Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego
ROW Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym
RT Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym
RWMŁ Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG
RW Szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
RWZP Szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym
RZECZ Szkolenia dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
SHS Szkolenie w zakresie hakowego – sygnalisty dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej
TTN Szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
KD Test w komorze dymowej
STERM2 Kurs na patent stermotorzysty
UDTZB Kurs UDT - napełnianie zbiorników ciśnieniowych
UDTZU Kurs z zakresu obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (ważny 10 lat)
UDTP Kurs z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych (ważny 5 lat)
PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby
PDSK Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę jako etatowa i nieetatowa obsada stanowisk kierowania
PDDJ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych
SDDJ Szkolenie doskonalące dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, o którym mowa w zasadach organizacji doskonalenia zawodowego w PSP
UKIER Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym