Aktualności


Święta Bożego Narodzenia 2020 r.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ten cichy i jedyny w roku świąteczny wieczór życzę Wam aby pokój i spokój ogarnął serca Wasze. Nowych nadziei w nadchodzącym roku!

Boże Narodzenie 2020 r.


4 maja Dzień św. Floriana patrona strażaków

Z okazji nadchodzącego dnia św. Floriana - naszego patrona - pragnę przekazać wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia, wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.

Życzę, aby ten piękny dzień był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów zarówno osobistych jak i zawodowych. To dzięki Wam mieszkańcy naszych małych ojczyzn mogą spać spokojnie, bo jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.

"...umiemy żyć jasno z honorem i dumnie,
Ożywiać marzenia i spełniać swe sny,
Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie
Rycerze Floriana - to MY!"

 

     Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

  ZEiRP RP w Krakowie             

Andrzej KowalczePOROZUMIENIE

w sprawie zasad współdziałania Zarządów powiatowych i wojewódzkich Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z Komendą Główną, komendami wojewódzkimi i powiatowymi.

zawarte w dniu, 10 marca 2020 roku

pomiędzy
Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
starszym brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem
a

Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP reprezentowanym przez
Prezesa gen. Zygmunta Politowskiego

Strony gwarantują:

 1. W miarę możliwości zapewnienie oddziałom wojewódzkim i powiatowym Związku odpowiednich lokali wraz z wyposażeniem;
 2. Zapewnienie mieszanych komisji socjalnych, w skład których wejdą członkowie Związku oraz czynni funkcjonariusze;
 3. Zapewnienie obecności przedstawicieli Związku na uroczystościach organizowanych przez Komendę Główną, komendy wojewódzkie i powiatowe PSP;
 4. Zapewnienie udziału przedstawicieli Związku w rocznych odprawach organizowanych przez Komendę Główną, komendy wojewódzkie i powiatowe PSP;
 5. Na wniosek rodziny zmarłego strażaka zapewnienie udziału w pogrzebie delegacji funkcjonariuszy zgodnie z ceremoniałem pożarniczym;
 6. Utworzenie linku dla Związku na stronach internetowych Komendy Głównej, komend wojewódzkich i powiatowych PSP;
 7. Uproszczenie dokumentacji potrzebnej do rozliczenia z funduszem socjalnym imprez okolicznościowych (na podstawie listy uczestników);
 8. Udzielenie pomocy organizacji związkowej w przypadku sporządzania przez nią wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i innych funduszy;
 9. Powrót do limitu na wnioski o odznaczenia resortowe i honorowy medal im. Józefa Tuliszkowskiego dla członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 10. Przekazywanie zbędnego wyposażenia biur komend PSP na potrzeby organizacji związkowej.
 11. Udział komendantów rocznych posiedzeniach Zarządu Głównego, oddziałów wojewódzkich i powiatowych Związku.
Wersja PDF porozumienia


IV posiedzenie ZOW ZEiRP RP

W dniu 12 grudnia 2020 r. zostało zwołane zgodnie z § 41 pkt 11 statutu ZEiRP RP posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP. Obecność wszystkich członków ZW oraz WKR była obowiązkowa ze względu na konieczność złożenia podpisów na wniosku do KRS o nadanie osobowości prawnej Oddziałowi Wojewódzkiemu ZEiRP RP w Krakowie.

Program posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Wypełnienie oraz podpisanie druków KRS-W20, KRS-WK oraz KRS-WA.
 2. Podjęcie stosownych uchwał związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Sprawy organizacyjne – przygotowanie Kół ZEiRP RP do sprawozdawczości, zapoznanie z ostatnimi uchwałami ZG ZEiRP RP.

 

Prezes ZOW ZEiRP RP

Andrzej Kowalcze


III posiedzenie ZOW ZEiRP RP

W dniu 20 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie ul. Zarzecze 106 odbyło się III Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiPR RP w Krakowie.

Program posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Przedstawienie zapisów w nowym statucie ZEiRP RP zarejestrowanym przez KRS, a dotyczących jednostek terenowych czyli Zarządu Oddziału i Kół.
 2. Zadania dla Zarządu związane z nadaniem osobowości prawnej Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP

- powołanie komisji ds. nadania osobowości prawnej Oddziałowi, m.in. do sporządzenia odpowiednich druków do KRS itd.

- powołanie komisji ds. opracowania polityki rachunkowości w Zarządzie Oddziału.

 1. Propozycje do planu pracy na 2020 r.
 2. Podjęcie Uchwał w sprawie:

- przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.

- przyjęcia Regulaminu Pracy WKR ZEiRP RP.

- sposobu prowadzenia księgowości (pełna, pełna uproszczona dla jednostek „ngo”, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów).

- inne wynikające z bieżącej działalności

 1. Sprawy organizacyjne – m.in. ciąg dalszy przydzielenia zadań dla członków Zarządu Wojewódzkiego.

Podczas posiedzenie podjęto następujące Uchwały:

Uchwała w sprawie powołania komisji ds. nadania osobowości prawnej Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Krakowie w składzie Jarosław Kurek, Przemysław Pryk, Marek Czardyban.

Uchwała nr w sprawie powołania komisji ds. opracowania  polityki rachunkowości w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP  w składzie: Zbigniew Krzemień, Wanda Dela, Antoni Lenczowski.

Uchwała w sprawie powołania komisji ds. aktualizacji dokumentacji związkowej odnośnie klauzuli RODO w składzie: Jarosław Kurek, Przemysław Pryk.

Uchwała w sprawie powołania komisji ds. obchodów 25 lecia  małopolskiego ZEiRP RP, w składzie: Jarosław Kurek, Przemysław Pryk, Antoni Lenczowski.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Wojewódzkiego.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy WKR ZEiRP RP.

Przyjęcie protokołu z II posiedzenia ZW ZEiRP RP.

 

Prezes ZOW ZEiRP RP

Andrzej Kowalcze


II posiedzenie ZW ZEiRP RP

W dniu 28 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie ul. Zarzecze 106 odbyło się II Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiPR RP w Krakowie. Prezes ZW ZEiRP kol. Andrzej Kowalcze zapoznał członków Zarządu Wojewódzkiego z końcową wersją nowego statutu stowarzyszenia, nad przyjęciem którego obradował będzie Krajowy Zjazd Delegatów w dniach od 6 do 8 czerwca 2019 r. w Augustowie.

Prezes ZW przedstawił  zmiany w nowym statucie: 

 • nabycie osobowości prawnej przez Oddział Wojewódzki ZEiRP
 • nowe cele Związku i sposoby ich realizacji.
 • prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • prawa i obowiązki członków,
 • terenowe jednostki organizacyjne Związku,
 • komisje rewizyjne – zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/II/2019 -  komisja ds. opracowania regulaminu pracy ZW  w składzie

- Jarosław Kurek.

- Jerzy Górszczyk

- Kazimierz Gurdek

 Uchwała nr 2/II/2019 -  komisja ds. opracowania regulaminu pracy WKR w składzie

- Florian Przybycień,

- Mirosław Pogoń

 Uchwała nr 3/II/2019 – w sprawie zakupu dyktafonu dla ZW

 Uchwała nr 4/II/2019 – w sprawie przyjęcia protokołu z I posiedzenia ZW

 Ponadto Prezes ZW kol. Andrzej Kowalcze przypomniał zebranym o terminowym składaniu wniosków na odznaczenia, do końca stycznia 2020 r. dla odznaczeń na maj 2020 r., a na 11 Listopada do 30 września br. do komisji ds. odznaczeń tj. do kol. Adama Rzemińskiego. Poinformował również członków Zarządu, że został założony fanpage na Facebooku dla ZW oraz skierował prośbę o zamieszczanie na nim także informacji z wydarzeń i pracy kół Związku.

 

Prezes ZW ZEiRP RP w Krakowie

Andrzej Kowalcze


I posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP

W dniu 7 maja 2019 roku odbyło się I posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP na którym określono główne kierunki działania ZW na lata 2019-2023 zgodnie z uchwałą programową Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Prezes ZW ZEiRP kol. Andrzej Kowalcze zapoznał członków Prezydium ZW ze stanem prac nad nowym statutem stowarzyszenia, nad przyjęciem którego odbędzie się głosowanie podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w dniach od 6 do 8 czerwca 2019 r. w Augustowie. Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:

 1. Powołano komisję ds. odznaczeń.

kol. Adam Rzemiński - przewodniczący komisji

kol. Jerzy Zach - członek

kol. Kazimierz Gurdek – członek

 1. Powołano komisję ds. turystyki, działalności kulturalnej i rekreacyjnej.

kol. Jarosław Kurek - przewodniczący komisji

kol. Irena Raczkowska-Nóżka - członek

kol. Winicjusz Jarczyk – członek

 1. Wyznaczono kol. Marka Czardybana do kontaktów z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w zakresie działania komisji socjalnej przy KW PSP.
 2. Wyznaczono kol. Antoniego Lenczowskiego oraz kol. Przemysława Pryka do prowadzenia spraw związanych z biurem ZW ZEiRP RP zlokalizowanym przy KM PSP w Krakowie na ul. Westerplatte 19.

 

Prezes ZW ZEiRP RP w Krakowie

Andrzej Kowalcze

_______________________________________________________________________________________________

Życzenia Wielkanocne

Pomóż święta te przeżyć w Bożym Duchu Panie,

prawdziwie uwierzyć w Twoje Zmartwychwstanie.

 

Zepchnąć z serca-zrzucić głazy wątpliwości,

by z niego wyrzucić co przeczy miłości.

 

I wpuścić weń Ciebie który ciagle czekasz,

cos poświęcił siebie dla duszy człowieka.

 

I jam czytał Twe rany chłonął z nich łask rój,

aż rzeknę Jezu kochany tyś „Pan Mój i Bóg Mój”.

 

Niech zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co jeszcze w nas martwe a światło Jego słowa prowadzi nas przez życie w radości i pokoju. Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz błogosławieństwa Bożego życzy

 

Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

Związku Emerytów i Rencistów Pożrnictwa RP

Andrzej Kowalcze

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Wojewódzki Zjazd Delegatów 9 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie przy ul Zarzecze 106 odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP. Przebieg obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Wybór sekretarza Zjazdu.
 4. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Zjazdowych.
 6. Wybór sposobu głosowania zgodnie z § 14 ust. 6 Statutu ZEiRP RP.
 7. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP za lata 2015-2019.
 8. Sprawozdanie Skarbnika ZW ZEiRP RP z działalności za lata 2015-2019.
 9. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z działalności za lata 2015-2019.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Udzielenie absolutorium ZW ZEiRP RP w Krakowie za działalność w latach 2015-2019.
 13. Wybór Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.
 14. Wybór Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 16. Wybór przedstawicieli do Komisji socjalnej Małopolskiego KW PSP
 17. Przerwa w obradach – ukonstytuowanie się nowo wybranego ZW i WKR.
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Przyjęcie uchwały programowej na VII kadencję.
 20. Wystąpienia gości.
 21. Dyskusja
 22. Zakończenie Zjazdu.

 

Wojewódzki Zjazd Delegatów udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu. Przyjęto Uchwałę programową na lata 2019 - 2023. Ponadto wybrano przedstawicieli do Komisji socjalnej Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Na I posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes - Andrzej Kowalcze
 2. V-ce Prezes - Antoni Lenczowski
 3. V-ce Prezes - Jarosław Kurek
 4. Sekretarz - Przemysław Pryk
 5. Skarbnik - Wanda Dela
 6. Członek Prezydium - Marek Czardyban
 7. Członek Prezydium - Adam Rzemiński
 8. Członek - Irena Raczkowska-Nóżka
 9. Członek - Jerzy Górszczyk
 10. Członek - Winicjusz Jarczyk
 11. Członek - Marian Gacek
 12. Członek - Jerzy Świerz
 13. Członek - Adam Cebula
 14. Członek - Kazimierz Gurdek
 15. Członek - Zbigniew Krzemień
 16. Członek - Jerzy Zach
 17. Członek - Stanisław Łatka

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący - Florian Przybycień
 2. V-ce Przew. - Mirosław Pogoń
 3. Sekretarz - Józef Gacek

 

Delegatami na VII Krajowy Zjazd Delegatów wybrani zostali:

 1. Andrzej Kowalcze
 2. Jarosław Kurek
 3. Władysław Janik
 4. Tadeusz Wielgus

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Propozycja wypoczynku dla emerytów i rencistów w 2019 r.

 

Perły Adriatyku - Słowenia i Chorwacja 10 dni

wypoczynek i zwiedzanie

Dzień 1

Wyjazd z Bochni w godzinach wieczornych. Przejazd przez Słowację i Węgry do Słowenii.

Dzień 2

            Przyjazd do stolicy Słowenii- Lublany w godzinach porannych- spacer po zabytkowym centrum miasta w czasie którego zobaczymy między innymi: ratusz, Plac Preserna, zabytkowe mosty oraz wzgórze zamkowe. Następnie udamy się do Bled położonego rejonie Alp Julijskich - miasteczko jest wizytówką kraju, z widokiem na najwyższe szczyty Słowenii z jeziorem, warownią wznoszącą się nad nim i kościołem na wyspie, Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3

            Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Postojnej - zwiedzanie Jaskini Postojna– czwartej co do wielkości jaskini na świecie (27 km ciągu jaskiniowego). Zwiedzającym udostępniono 7 km, z czego 5 km pokonuje się kolejką elektryczną przez oświetlone reflektorami formacje krasowe, pozostałe najpiękniejsze fragmenty jaskiń pokonuje się pieszo (czas zwiedzania ok.1,5 godz.). Jedną z wielu atrakcji jest „człowiecza ryba” występująca wyłącznie w słoweńskich jaskiniach krasowych. W jaskini panuje stałą temperatura 8 – 10 stopni Celsjusza. Konieczna cieplejsza odzież i foliowa peleryna przeciwdeszczowa! Przejazd do Chorwacji malowniczą trasą wzdłuż Adriatyku. Zakwaterowanie w hotelu położonym nad morzem, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4

            Po śniadaniu przejazd nad wodospady rzeki Krka. Na rzece uważanej za najpiękniejszą w Chorwacji, znajduje się Park Narodowy Krka. Obejmuje swoim terenem dolny bieg rzeki Krka, aż po jej ujście do Morza Adriatyckiego. Szesnaście spiętrzeń na rzece tworzy główną atrakcję parku - 7 malowniczych wodospadów: Bilusić buk, Prljen buk, Manojlovac buk, Rosnjak, Miljacka slap, Roski slap i największy i najsłynniejszy z nich - Skradinski buk, o łącznej wysokości ponad 45 metrów. Udamy się na spacer ścieżką dydaktyczną z tarasami widokowymi, wykonaną na tym wodospadzie. W drodze powrotnej do hotelu zatrzymamy się w Szybeniku, gdzie zobaczymy przepiękną katedrę Św. Jakuba wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5

            Po śniadaniu czas wolny, wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja.

Po obiadokolacji zabierzemy Państwa na „Pozdrowienie Słońca”. Pokażemy Państwu miasto Zadar nocą. To właśnie tutaj w 2005 zostały skonstruowane Morskie Organy. Ukryte pod kamiennymi schodami konstrukcje rur i piszczałek, które dzięki ruchom fal morskich i powiewom wiatru wydobywają z siebie przyjemne, relaksacyjne dźwięki. Nic tylko usiąść… i słuchać… i patrzeć… i patrzeć… i słuchać!

„Zadar ma najpiękniejszy zachód słońca na świecie, piękniejsze niż w Key West na Florydzie, oklaskiwany każdego wieczoru.” – Alfred Hitchcock (Zadar, Maj 1964) Cóż dodać do słów mistrza? Absolutnie nic! Trzeba po prostu zobaczyć to na własne oczy!

Po zachodzie słońca spacer po zadarskiej starówce. Około godziny 23:00 powrót do hotelu.

Dzień 6, dzień 7, dzień 8 i dzień 9

            Po śniadaniu czas wolny, wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 10

            Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotna do Polski. Przejazd tranzytowy przez Chorwację, Węgry i Słowację. Powrót do Bochni w późnych godzinach wieczornych.

termin: 10.06 – 19.06.2019

cena: 1750 zł

Cena obejmuje:

         Przejazd autokarem LUX z klimatyzacją, barkiem, WC i DVD, opiekę polskojęzycznego pilota, 1 nocleg w hotelu*** w Słowenii, 7 noclegów w hotelu*** położonym nad morzem w Chorwacji, 8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, program zwiedzania jw.

Cena nie obejmuje:

          Napoi do obiadokolacji.

Obowiązkowo płatne koszty uczestnictwa 130 euro (bilety wstępu, lokalni przewodnicy, wjazdy do miast, taksa klimatyczna, tour guide system)

UCZESTNICY WYCIECZKI MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE DOWODY OSOBISTE!.

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do dnia  28.02.2019 r.  pod numerem telefonu 503 104 612

zaliczka w kwocie 250 zł do dnia 15.03.2019 r., dopłata do pełnej wartości wycieczki do dnia 10.05.2019 r.

W dniu 05.03.2019r w godz. 1015-1115 możliwość dokonania wpłaty w Krakowie ul. Westerplatte 19 (KM PSP-klub seniora)

Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość dołączyć do wycieczki na trasie przejazdu.

==================================================

 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Odpoczynku  od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Niech Nowy Rok 2019 będzie dla Was wszystkich  spełnieniem życzeń  składanych sobie nawzajem przy wigilijnym stole.
Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, a każdy następny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego.
Tego Wam  Drodzy emeryci, renciści i funkcjonariusze w imieniu Zarządu życzy,  Prezes  Stanisław Barnaś.

===========================================

              Kochani! W tym roku mamy to wielkie szczęście przeżywać niezwykłą rocznicę. Dokładnie 100 lat temu Józef Piłsudski przybywa z Magdeburga do Warszawy, by dzień później - 11 listopada przejąć władzę na wojskiem, a następnie zostać Naczelnikiem Państwa. Polska po 123 latach znów wróciła na mapy. Stała się niepodległa, a obywatele znów mogli zasmakować wolności. „Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci”. Dlatego też korzystajmy mądrze z naszej wolności. Wolności, która została nam podarowana przez poprzednie pokolenia, i okupiona przez nie walką, cierpieniem i najwyższą ceną – życiem. Pamiętajmy o tym w każdym dniu naszego życia, nie tylko podczas rocznic. Nie marnujmy tego daru na spory, bezowocne dyskusje i konflikty. Zamiast tego doceńmy i podziękujmy naszym przodkom tak jak możemy, czyli okazując patriotyczną postawę. Uczciwą pracą, troską o drugiego człowieka i o dobro wspólne, przekazywaniem dzieciom wartości okażmy szacunek Niepodległej. Ojczyzna to Nasze wspólne dobro, bez względu na sympatie polityczne. Dbajmy o nią. Prezes ZW Ze i RP RP Stanisław Barnaś.

===================================================

... Poeta ks. Twardowski kiedyś napisał św. słowa cyt.: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Samo życie…

       Stojąc nad grobami, paląc znicze nie zapomnijmy zmówić "Zdrowaśki" za koleżanki i kolegów emerytów, którzy wyprzedzili nas w drodze na "Niebiańskie Polany'.  


 

Prezes ZW ZE i RP RP Stanisław Barnaś

===================================================

W sobotę tj.: 29.09.2018 r. w Niedzicy na Przystani Wodnej, odbędzie się impreza z cyklu „Pożegnanie lata 2018”, zorganizowana przez Zarząd Powiatowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Targu oraz Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Krakowie.

W programie:
1/ godz. 14.00 zebranie na placu przed wejściem do zamku emerytów chętnych do zwiedzania zamku.
2/ godz. 16.00 rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim.
3/ godz. 17.00 oficjalne otwarcie imprezy /wręczenie odznaczeń/.
4/ Po części oficjalnej Biesiadowanie przy muzyce.

W programie jest posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na statku „Biała Dama”.
Około godz. 21.00 zakończenie imprezy.
Dojazd na imprezę we własnym zakresie.

Zapraszamy serdecznie.

Za Zarząd: Prezes  Stanisław Barnaś.

==================================================

             W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium ZG ZE i RP RP z Komendantem Głównym PSP gen.bryg. Leszkiem Suskim.
Celem spotkania było omówienie problemów emerytów i rencistów PSP, oraz dalsza współpraca Prezydium ZG z Panem Komendantem Głównym.
              Wizyta odbyła się w przyjaznej atmosferze i wzajemnym poszanowaniu. Szczegóły ustaleń przedstawione będą na posiedzeniu Zarządu Głównego, które odbędzie się jesienią 2018 r.    

V-ceprezes ZG  ZE i RP RP Stanisław Barnaś.

=================================================

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, dzieci i młodzieży, drodzy emeryci i renciści.

                Rozpoczęły się kolejne wakacje w Waszym życiu. Dla niektórych są to pierwsze a dla innych kolejne już wakacje w ich życiu. Wakacje to okres wypoczynku po całym roku trudnej nauki i ciężkiej pracy. Wakacje to czas zdawałoby się beztroskich szaleństw i innych fajnych zorganizowanych form spędzania wolnego czasu.


                Pragnę serdecznie Wam wszystkim korzystającym z uroków wakacyjnego okresu laby życzyć udanego wypoczynku, nowych przyjaciół, wiele radości i wspaniałych wrażeń z tego okresu.


                Proszę jednak abyście nie zapominali podczas nawiązywania nowych znajomości o podstawowej „zasadzie ograniczonego zaufania”, /tak jak w kodeksie ruchu drogowego/.


               Życzę wszystkim miłego i bezpiecznego wypoczynku oraz pięknej opalenizny.
 

               Stanisław Barnaś Prezes  ZW ZE i RP RP w Krakowie.

==================================================

UWAGA PILNE! INFORMUJĘ, ŻE POSIADAMY DWA WOLNE MIEJSCA NA WCZASY DO CZARNOGÓRY /OFERTA PONIŻEJ/!!!
PROSZĘ O KONTAKT NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU.
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYCIECZCE POD NUMEREM TELEFONU 503 104 612 LUB. KONT. 602 376 882!!! 


CZARNOGÓRA
„MONTENEGRO TOUR 10 DNI”
Dzień 1 19.06.2018
Wyjazd z Bochni lub Krakowa około południa, przejazd tranzytowy przez Słowację, Węgry i Chorwację do Czarnogóry.
Dzień 2 20.06.2018
Przyjazd do Igalo na wybrzeże czarnogórskie w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w Hotelu Institut dr Simo Milesevic*** - Śródziemnomorskim Centrum Zdrowia położonym przy morzu. Czas na odpoczynek po podróży, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 21.06.2018
Po śniadaniu całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4 22.06.2018
Po śniadaniu całodniowa wycieczka Montenegro Tour, dzięki której poznamy kulturę i historię Czarnogóry. Ten dzień rozpoczniemy od wizyty w Cetinje - kulturalnej stolicy kraju.
Ukoronowaniem wycieczki będzie wizyta w Kotorze, mieście pełnym zabytków, do których w pierwszym rzędzie należy katedra św. Tripuna. Charakterystyczne są tu wąskie, kręte uliczki, stworzone do spacerów, nieregularne place, piękne świątynie i budynki. Kotor został w 1979 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5 23.06.2018
Po śniadaniu całodzienny rejs statkiem po Zatoce Kotorskiej, w czasie którego zobaczymy: błękitną grotę gdzie specyficzny kąt padania światła słonecznego sprawia, że woda w jaskini jest turkusowoniebieska. Zatokę Żanica z piękną plażą oraz wyspę Lastavica znajdującą się przy wejściu do Zatoki Kotorskiej. Na wyspie znajduje się po austriacka
twierdza Mamula w której w czasie I i II wojny światowej znajdowało się więzienie. Popłyniemy również wzdłuż Półwyspu Lustica - jedno z najładniejszych na wybrzeżu czarnogórskim miejsc z licznymi zatoczkami, plażami, monastyrami oraz ruinami twierdz.
W czasie rejsu będą przerwy na kąpiele w morzu i plażowanie.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6, dzień 7 i dzień 8 24.06/ 25.06/ 26.06.2018
Po śniadaniu całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 9 27.06.2018
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku granicy Czarnogóry z Serbią. Mijając po drodze Jezioro Szkoderskie – największe jezioro na Bałkanach udamy się do XIII wiecznego Monastyru Moraca jednego z najważniejszych zabytków serbskiego prawosławia na terenie Czarnogóry. Położona na prawym brzegu rzeki Morača świątynia została założona w 1252 roku. Kompleks składa się z cerkwi Wniebowzięcia Bogurodzicy, małego kościółka św. Mikołaja oraz z budynków klasztornych. Następnie przejazd zapierającym dech w piersiach Kanoinem Moraca. Mijając po drodze kilkadziesiąt tuneli udamy się do kanionu rzeki Tara nazwanego „łzami Europy”, jego głębokość miejscami
dochodzi do 1250 metrów. Ta nieprawdopodobnie piękna rzeka wyżłabia sobie drogę najgłębszym kanionem Europy. Jej najbardziej malowniczy odcinek położony jest na terenie jednego z najciekawszych parków narodowych Czarnogóry – Durmitoru. Przerwa na zrobienie zdjęć przy słynnym moście na Tarze. Przejazd do hotelu położonego w centralnej
części Serbii. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 10 28.06.2018
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry i Słowację.
Powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych.
cena: 1750 zł
termin: 19.06 – 28.06.2018
Cena obejmuje:
Przejazd autokarem klasy LUX z klimatyzacją, rozkładanymi fotelami, barkiem, WC i DVD, opiekę polskojęzycznego pilota, 8 noclegów w hotelach***, 8 śniadań, 8 obiadokolacji, (7 noclegów w hotelu nad morzem ze śniadaniami i obiadokolacjami w formie bufetu + 1 nocleg w hotelu w Serbii z serwowanym śniadaniem i obiadokolacją) w czasie pobytu w Igalo bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu sportowego oraz sali fitness. ubezpieczenie KL i NNW, program zwiedzania jw.
Cena nie obejmuje:
Obowiązkowo płatne koszty uczestnictwa w wycieczce 130€ - bilety wstępu, przewodnicy, taksa klimatyczna, wjazdy do miast, opłaty tranzytowe, przeprawy promowe, rejs statkiem. W czasie wypoczynku w Igalo można korzystać z leczniczych właściwości radioaktywnych błot
borowinowych, które są ogólnodostępne w zatoce, przy której zlokalizowany jest hotel Institut dr Simo Milesevic***
Borowiny z Igalo stosuje się m.in. w schorzeniach reumatycznych, schorzeniach stawów i narządów ruchu.
Efekt terapeutyczny błota borowinowego z Igalo udowodniono zarówno eksperymentalnie, jak i klinicznie u dużej liczby pacjentów.
Dzięki temu Igalo rozwinęło się w największe i najlepsze uzdrowisko na bazie błota borowinowego na świecie.
UCZESTNICY WYCIECZKI MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE DOWODY OSOBISTE!!!
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYCIECZCE POD NUMEREM TELEFONU 503 104 61

==================================================

W  dniu 20 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospoloitej Polskiej w Krakowie.

photos.app.goo.gl/EYZrgLZWbS6z2D393

=================================================

 

 

 

 

Drodzy emeryci, renciści, strażacy!
tradycyjnie jak co roku, pozwolę sobie złożyć Wam wszystkim serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze i nadziei na lepsze jutro.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie Stanisław Barnaś

===========================================================

Wzorem lat ubiegłych
Najdroższe Nasze Panie!.


                8 marca „Dzień Kobiet” – naszych Kobiet, mam, żon, sióstr, córek, a nawet kochanek. Jest to dzień, kiedy wszyscy staramy się być dobrzy, mili, uczynni i w tym dniu chcemy sprawić Wam jak najwięcej radości, zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli nadrobić wszystkie stracone miłe chwilę, przez nasze nie właściwe zachowania.

              Przynosimy kwiaty, składamy życzenia, ściskamy mocno i tym staramy się okazać, jak bardzo Was kochamy. Ja wierzę, że wielu mężów, ojców nie stać na taki gest z różnych przyczyn, zapewne chcieliby się dobrze zachować wobec Was ale nie zawsze wiedzą, jak to uczynić i co zrobić, abyście czuły jak bardzo Was kochają i jak bardzo jesteście im potrzebne, na każdym kroku i w każdej chwili swojego życia.   Uwierzcie Drogie Panie, że jesteście dla swoich mężczyzn najważniejsze, najbardziej kochane i bez Was czasami czują się bezradni jak małe dzieci.


                Dlatego proszę, przyjmijcie od nas wszystkich mężczyzn, tych najmłodszych, starszych i tych najstarszych życzenia, serdeczne, szczere i płynące z głębi serca każdego z Nas, niech każdy dzień roku, będzie dla Was Dniem 8 Marca, a my obiecujemy, że będziemy starać się, aby ten dzień trwał dla Was cały rok. Uczynimy wszystko, abyście czuły się szczęśliwe, kochane i potrzebne.


               Wszystkiego najlepszego, niech spełnią się Wasze najbardziej skrywane marzenia. Tego Wam wszystkim Drogie Panie życzę.
Prezes ZW ZE i RP RP w Krakowie  Stanisław Barnaś.

==================================================

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie
w roku bieżącym organizuje wyjazd do Czarnogóry zgodnie z załączonym planem wyjazdu.


Termin wyjazdu 19.06.2018 - 28.06.2018 r.

Zgłoszenia do dnia 28.02.2018 pod numerem telefonu 503-104-612 lub w dniu 06.03.2018 r. w Krakowie przy
ul. Westerplatte 19.

Należność za wyjazd można wpłacać w ratach. Pierwszą wpłatę w wysokości 200 zł. należy uiścić wraz ze zgłoszeniem, natomiast całą kwot należy uzupełnić w terminie jednego miesiąca przed planowanym wyjazdem.

 

CZARNOGÓRA
„MONTENEGRO TOUR 10 DNI”

Dzień 1 19.06.2018
Wyjazd z Bochni lub Krakowa około południa, przejazd tranzytowy przez Słowację, Węgry
i Chorwację do Czarnogóry.


Dzień 2 20.06.2018
Przyjazd do Igalo na wybrzeże czarnogórskie w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w
Hotelu Institut dr Simo Milesevic*** - Śródziemnomorskim Centrum Zdrowia położonym przy
morzu. Czas na odpoczynek po podróży, obiadokolacja i nocleg.


Dzień 3 21.06.2018
Po śniadaniu całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.


Dzień 4 22.06.2018
Po śniadaniu całodniowa wycieczka Montenegro Tour, dzięki której poznamy kulturę i historię
Czarnogóry. Ten dzień rozpoczniemy od wizyty w Cetinje - kulturalnej stolicy kraju.
Ukoronowaniem wycieczki będzie wizyta w Kotorze, mieście pełnym zabytków, do których w
pierwszym rzędzie należy katedra św. Tripuna. Charakterystyczne są tu wąskie, kręte uliczki,
stworzone do spacerów, nieregularne place, piękne świątynie i budynki. Kotor został w 1979 r.
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.


Dzień 5 23.06.2018
Po śniadaniu całodzienny rejs statkiem po Zatoce Kotorskiej, w czasie którego zobaczymy:
błękitną grotę gdzie specyficzny kąt padania światła słonecznego sprawia, że woda
w jaskini jest turkusowoniebieska. Zatokę Żanica z piękną plażą oraz wyspę Lastavica
znajdującą się przy wejściu do Zatoki Kotorskiej. Na wyspie znajduje się po austriacka
twierdza Mamula w której w czasie I i II wojny światowej znajdowało się więzienie.
Popłyniemy również wzdłuż Półwyspu Lustica - jedno z najładniejszych na wybrzeżu
czarnogórskim miejsc z licznymi zatoczkami, plażami, monastyrami oraz ruinami twierdz.
W czasie rejsu będą przerwy na kąpiele w morzu i plażowanie.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.


Dzień 6, dzień 7 i dzień 8 24.06/ 25.06/ 26.06.2018
Po śniadaniu całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.


Dzień 9 27.06.2018
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku granicy Czarnogóry z Serbią.
Mijając po drodze Jezioro Szkoderskie – największe jezioro na Bałkanach udamy się do
XIII wiecznego Monastyru Moraca jednego z najważniejszych zabytków serbskiego
prawosławia na terenie Czarnogóry. Położona na prawym brzegu rzeki Morača świątynia
została założona w 1252 roku. Kompleks składa się z cerkwi Wniebowzięcia Bogurodzicy,
małego kościółka św. Mikołaja oraz z budynków klasztornych. Następnie przejazd
zapierającym dech w piersiach Kanoinem Moraca. Mijając po drodze kilkadziesiąt tuneli
udamy się do kanionu rzeki Tara nazwanego „łzami Europy”, jego głębokość miejscami
dochodzi do 1250 metrów. Ta nieprawdopodobnie piękna rzeka wyżłabia sobie drogę
najgłębszym kanionem Europy. Jej najbardziej malowniczy odcinek położony jest na terenie
jednego z najciekawszych parków narodowych Czarnogóry – Durmitoru. Przerwa na
zrobienie zdjęć przy słynnym moście na Tarze. Przejazd do hotelu położonego w centralnej
części Serbii. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.


Dzień 10 28.06.2018
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry i Słowację.
Powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych.


cena: 1750 zł.  termin: 19.06 – 28.06.2018


Cena obejmuje:
Przejazd autokarem klasy LUX z klimatyzacją, rozkładanymi fotelami, barkiem,
WC i DVD, opiekę polskojęzycznego pilota, 8 noclegów w hotelach***, 8 śniadań, 8 obiadokolacji,
(7 noclegów w hotelu nad morzem ze śniadaniami i obiadokolacjami w formie bufetu + 1 nocleg
w hotelu w Serbii z serwowanym śniadaniem i obiadokolacją)
w czasie pobytu w Igalo bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu sportowego oraz sali fitness.
ubezpieczenie KL i NNW, program zwiedzania jw.


Cena nie obejmuje:
Obowiązkowo płatne koszty uczestnictwa w wycieczce 130€ - bilety wstępu, przewodnicy,
taksa klimatyczna, wjazdy do miast, opłaty tranzytowe, przeprawy promowe, rejs statkiem.
W czasie wypoczynku w Igalo można korzystać z leczniczych właściwości radioaktywnych błot
borowinowych, które są ogólnodostępne w zatoce, przy której zlokalizowany jest hotel Institut dr Simo Milesevic***
Borowiny z Igalo stosuje się m.in. w schorzeniach reumatycznych, schorzeniach stawów i narządów ruchu
Efekt terapeutyczny błota borowinowego z Igalo udowodniono zarówno eksperymentalnie, jak i klinicznie u dużej liczby pacjentów.
Dzięki temu Igalo rozwinęło się w największe i najlepsze uzdrowisko na bazie błota borowinowego na świecie.


UCZESTNICY WYCIECZKI MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE DOWODY OSOBISTE!!!
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYCIECZCE POD NUMEREM TELEFONU 503 104 612

Ulotka Czarnogóra "Montenegro Tour 10 dni"

===================================================

Posiedzenie Prezydium.

W ubiegłym tygodniu w biurze Zarządu Koła Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu. Posiedzenie rozpoczął  Prezes Koła, witając wszystkich przybyłych na to spotkanie. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji z bieżącej działalności  Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego ZE i RP RP. Poruszono temat zbliżającego się  Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Warszawie. Omówiono Plan Pracy na rok 2018. Wysłano kartki z życzeniami świątecznymi. Ustalono dyżury członków zarządu.
Ustalono termin zebrania sprawozdawczego w miesiącu lutym 2018 r. /dokładny termin zebrania podam w późniejszym terminie/. Prezes Zarządu Stanisław Barnaś.

=================================================

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, następnie Zaduszki. 
Jest to okres spotkań rodzinnych, /w obecnych czasach być może jedyny w swoim rodzaju/ nad grobami naszych najbliższych, najdroższych i najbardziej kochanych nam osób, których brakuje nam na każdym kroku. Nie zapominajmy jednak, że wśród nas są również inni bliscy nam ludzie, którzy również potrzebują naszej miłości. Pamiętajmy, że tak nie wiele nam do szczęścia w życiu potrzeba, wystarczy troszkę uśmiechu, przyjazne spojrzenie, miły gest…    

W tym ziemskim zawirowaniu starajmy dostrzegać się wzajemnie, szanujmy się i nie udajmy, że jest dobrze, bo tak nie jest!. Poeta ks. Twardowski kiedyś napisał św. słowa cyt.: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Samo życie…

Stojąc nad grobami bliskich, znajomych lub po prostu nad samotnym opuszczonym grobem zapalmy świeczkę, zmówmy modlitwę… Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!       Prezes Zarządu ZE i RP RP Stanisław Barnaś.

==================================================

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów
i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie.

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSPw Krakowie st. bryg. Marek Bębenek, który przedstawił wizję dalszej współpracy pomiędzy Komendą Woj. PSP a Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Krakowie  oraz Pani Beata Kawaler – która między innymi zajmuje się sprawami emerytów i rencistów w KW PSP w Krakowie.

Spotkanie rozpoczęło się od  powitania wszystkich przybyłych na to spotkanie oraz przestawienia sprawozdania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie za I półrocze 2017 r.

Następnie Pani Beata Kawaler przedstawiła zmieniony regulamin świadczeń socjalny. Prezes Zarządu  w zastępstwie skarbnika przedłożył informację finansową zarządu.

Sprawozdanie Komisji ds. Odznaczeń przedstawił Przewodniczący Komisji – Tadeusz Wielgus.

Sprawozdanie Komisji ds. Rekreacji i Wypoczynku przedstawiła kol. Irena Raczkowska-Nóżka i kol Stanisław Dudzicki.

Sekretarz Zarządu kol. Przemek Pryk poruszył sprawy uroczystości, spotkań  związanych z Obchodami świąt i spotkań strażackich  w przyszłym roku 2018.

Informację o podejmowanych działaniach Zarządu Głównego  ZE i RP RP w Warszawie przedstawił kol. Wiceprezes ZG.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

===================================================

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Krakowie organizuje cykliczny pobyt nad polskim morzem

Informacja o pobycie grupy emerytów – strażaków w Ośrodku Rehabilitacyjno-wypoczynkowym ARKA w Jarosławcu w  roku  2018

termin - 04.08-17.08.2018 – 14 dni

Wszelkich informacji o pobycie udzieli kol. Stanisław Dudzicki  z Koła  krakowskiego  – tel. 606 654 549.

Zapisy i wpłaty zaliczki na rezerwację w kwocie 200 zł  przyjmowane będą w dniach 07.11. i 05.12. 2017 r. w godzinach 11-13.

Więcej szczegółów można uzyskać odwiedzając stronę internetową:

www.arka.jaroslawiec.pl

==================================================

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, dzieci i młodzieży, drodzy emeryci i renciści.

          Rozpoczęły się kolejne wakacje w naszym życiu. Dla niektórych są to pierwsze a dla innych kolejne już wakacje w ich życiu. Wakacje to okres wypoczynku po całym roku trudnej nauki i ciężkiej pracy. Wakacje to czas zdawałoby się beztroskich  szaleństw i innych fajnych zorganizowanych form spędzania wolnego czasu.
          Pragnę serdecznie Wam wszystkim korzystającym z uroków wakacyjnego okresu życzyć udanego wypoczynku, nowych przyjaciół, wiele radości i wspaniałych wrażeń z tego okresu.
            Proszę jednak abyście nie zapominali o podstawowej zasadzie ograniczonego zaufania do innych /tak jak w kodeksie ruchu drogowego/.
            Miłego wypoczynku i pięknej opalenizny.

Pozdrawiam serdecznie!   Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie Stanisław Barnaś.

=================================================

          W dniu 15 maja br. odbyło się Plenarne Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Na posiedzeniu omówiono sprawy związane z obchodami „Dnia Strażaka”, które przypadają w miesiącu maj. Omówiono proponowane zmiany w funduszu świadczeń socjalnych oraz odznaczeń dla członków ZE i RP RP oraz osób zasłużonych.  W związku ze zbliżającym się  Nadzwyczajnym Zjazdem Delegatów  ZG ZE i RP RP w Warszawie, omówiono tematy z nim związane. Na posiedzeniu pojawił się nadbrygadier  Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, któremu w imieniu Prezydium pogratulowałem awansu i złożyłem życzenia samych sukcesów w służbie i życiu prywatnym.
          Natomiast wieczorem na zaproszenie  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Nadbrygadiera Stanisława Nowaka, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie Stanisław Barnaś uczestniczył  w spotkaniu z p. wojewodą, oficerami pożarnictwa z małopolski oraz przedstawicielami instytucji współpracujących w „Klubie Oficerskim” w Krakowie.

===================================================

Spotkanie sprawozdawczo-opłatkowe w Nowym Targu.

W dniu 27.01.2013 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-noworoczne w sali Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu. Na początku spotkania Prezes Koła powitał wszystkich przybyłych na to spotkanie. Następnie po zatwierdzeniu porządku zebrania przystąpił do przedstawienia sprawozdania za ubiegły rok 2012. Sprawozdanie zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, co zbudziło  duże zainteresowanie. W następnej kolejności swoje sprawozdania przedstawili Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Skarbnik oraz  Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w Krakowie.  Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie./ Później w kuluarach padały bardzo pochlebne słowa o działalności  zarządu/ z czego bardzo się cieszymy, że nasza działalność jest doceniana. Po zakończeniu części sprawozdawczej, głoś zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu st. kpt. Mariusz Łaciak, który podziękował za dobrą współpracę, życzył dalszych sukcesów w działalności Zarządowi  i na koniec złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym. Natomiast Prezes koła składając życzenia noworoczne życzył wszystkim emerytom i rencistom kolejnych takich spotkań w tym lub szerszym gronie, zachęcał do współpracy i większego angażowania się w działalność związkową. Na koniec spotkania został przedstawiony pokaz slajdów z wszystkich naszych poprzednich działań, imprez i spotkań. Prezentacja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. wpr./ Stanisław Barnaś.

=================================================

 

W dniu Świętego Floriana patrona strażaków,


pragnę z tej okazji strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom i nam wszystkim emerytom i rencistom straży pożarnej, złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, tego co może spotkać strażaków w tak trudnej i niebezpiecznej pracy zawodowej, jaką jest służba w straży pożarnej.


Strażakom zawodowym życzę, aby zawsze mieli jasną sytuację podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, aby omijały ich pomyłki i niespodzianki,


strażakom ochotnikom życzę, aby piękne mundury, wyglancowane hełmy i toporki służyły im tylko podczas parad
i uroczystości, a nowoczesne samochody pożarnicze rozjaśniały swoim blaskiem okazałe remizy.


Nam emerytom i rencistom życzę, aby zdrowie nam służyło i abyśmy mogli godnie i spokojnie żyć
na zasłużonej emeryturze.


Natomiast społeczeństwu życzę poczucia bezpieczeństwa i więcej zrozumienia!.


Wszystkim strażakom, życzę Opatrzności św. Floriana.
 

Szczęść Boże!.

Za Zarząd


Prezes Zarządu Wojewódzkiego  ZE i RP RP w Krakowie

Stanisław Barnaś

====================================================

Życzenia Wielkanocne.


Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia! Pogody w sercu i radości płynącej ze
Zmartwychwstania Pańskiego, smacznego Święconego
Jajka, serdecznych spotkań w gronie najbliższych,
wiele miłości, spokoju ducha, dużo ludzkiej

życzliwości i wzajemnego
poszanowania życzy

Za Zarząd:    
 Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie
Stanisław Barnaś

====================================
 

Wielki Tydzień.

           Trwa Wielki Tydzień, Tydzień zadumy, refleksji, rozmyślań nad Jezusem Zmartwychwstałym. Jako Katolicy wierzymy twardo i jesteśmy przekonani w wierzę, że my także zmartwychwstaniemy. Cóż byłaby warta nasza wiara gdy byśmy nie wierzyli. Na ten okres oczekiwania, przygotowania się na to przyjście Chrystusa Zmartwychwstałego robimy wielkie przygotowania, cieszymy się bardzo, czynimy różnego rodzaju postanowienia, odmawiamy sobie wszelkich przyjemności i umartwiamy się, akcentując innym czego to sobie nie odmówiliśmy w poście. Ale czy tym zasłużymy sobie na wieczną chwałę, życie wieczne?. Myślę, że nie, przygotowywać się na spotkanie z Bogiem powinniśmy się przez całe nasze życie. Przykładem tego powinna być naszą dobroć dla drugiego człowieka wynikająca z potrzeby każdego dnia. Powinniśmy żyć dla innych a nie przeciw innym jak to obecnie się dzieje: w rodzinie, sąsiedztwie, społeczeństwie czy w kraju. Często zastanawiam się, co jest powodem takich ludzkich zachowań?, gdzie podziały się dawne czasy, biedne czasy, było biednie ale było normalnie. W obecnej sytuacji, pogoni za wszystkim byle wyprzedzić drugiego, pogubiliśmy się bardzo!. Okres Wielkiego postu jest okresem szczególnym, dającym nam czas na przemyślenia, obudzenie się z tego nie zdrowego snu, który trwa i pogłębia się, który powoduję to, że oddalamy się od siebie nawzajem i zapominamy po co żyjemy, po co Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu…. Niech ta chwila refleksji nad naszym życiem i przemijaniem będzie impulsem do pracy nad sobą tu na ziemi….

          Tradycyjnie jak co roku, pozwolę sobie złożyć Wam wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze i w nadziei na lepsze jutro.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie  Stanisław Barnaś.

================================================

 

Posiedzenie Prezydium ZG w Warszawie.

Koleżanki i Koledzy
Witam wszystkich.


Informuję, że w dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZG. Omówiono wiele spraw w tym sprawę zmian w naszym Statucie (zmiana ustawy - prawo o stowarzyszeniach). Prezydium podjęło działania realizujące Uchwałę programową w tm - realizacja wykazu osób zasłużonych dla Związku i wypracowanie koncepcji pracy historycznej obrazującej dzieje polskiego pożarnictwa do 1992 roku.

Dziękuję Prezesom ZW którzy przysłały sprawozdania roczne. Proszę pozostałych o działania i przysłanie elektronicznie do mnie oraz wersję "papierową" do ZG ( Chłodna) Prezydium podjęło uchwałę o przyznaniu naszych odznak "Zasłużony" Zamówione odznaki i znaczki organizacyjne na rok 2017 zostaną wysłane do ZW.

Informuję, że mamy nową kol. Sekretarz ZG. Jest nią Małgorzata Grącka z Warszawy. Adres elektroniczny do niej to:

gosiaczek1307@g02.pl tel. 734432246.

Pozdrawiam wszystkich Prezes ZG ZE i RP RP  Krzysztof Maślankiewicz.

===================================================

           W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, na którym to Prezes Zarządu Stanisław Barnaś złożył Sprawozdanie z działalności ZW ZE i RP RP za rok 2016.  Przedstawił także zmiany w składzie Prezydium Zarządu Głównego  ZE i RP RP w Warszawie  oraz propozycje zmian w statucie. Ponadto Przewodnicząca Komisji ds. wypoczynku i rekreacji Pani Irena Raczkowska-Nóżka przedstawiła informacje z wypoczynku za rok 2016 i propozycje wypoczynku na rok 2017.  Prezes przedstawił propozycje do planu pracy oraz terminy uroczystości w roku 2017 r.  Sprawozdanie finansowe za rok 2016 przedstawił Skarbnik Zarządu Andrzej Kowalcze. Następnie Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń kol. Tadeusz Wielgus przedstawił sprawozdanie z pracy komisji.  Na zakończenie Posiedzenia Prezes wręczył Panom Prezesom kół Powiatowych  i Prezesom Honorowym   książki - „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 1994 -2014”.  Swoją obecnością Posiedzenie Prezydium, zaszczycił Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. mgr inż. Stanisław Nowak, który podsumował organizację „Światowych Dni Młodzieży” w Krakowie oraz aktualnie podejmowane działania w straży pożarnej  województwie.
            W podziękowaniu za wkład  pracy i zaangażowanie się w działalności na rzecz Związku Emerytów i Rencistów w Małopolsce, Prezes Stanisław Barnaś wręczył Panu Komendantowi  książkę „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 1994 -2014”.  Na tym posiedzenie zakończono.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

==================================================

wycieczka z wypoczynkiem we Włoszech 2017

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w roku 2017

organizuje wypoczynek we Włoszech „VIVA ITALIA”.

Zapisy drogą mailową, proszę kierować na adres e-mail: kamilla-n@wp.pl

Osoby, które nie mogą zapisać się na wycieczkę drogą internetową

proszę o zgłoszenie uczestnictwa droga telefoniczną pod nr tel. 503 104 612

lub osobiście w dniu 07.03.2017 w Krakowie ul. Westerplatte 19 w godz. 10.00 – 11.00

Zapisy na wycieczkę przyjmowane będą od 15.02.2017 do 07.03.2017

Pierwsza wpłata w wysokości 200zł w terminie do dnia 27.03.2017,

natomiast miesiąc przed planowanym wyjazdem należy wpłacić całą należność.

 

 

Program Imprezy przejrzysz tu:

http://www.online-travel.pl/oferta/viva-italia-10-dni.html

 

 

Walne zebranie sprawozdawcze  Koła Wadowice Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

            W dniu 27 stycznia 2017 roku w wadowickiej restauracji "Graniczna" odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach, w którym uczestniczyło 38 członków Koła.

        Po powitaniu wszystkich przybyłych osób, w tym także gości wśród których znaleźli się zastępca komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - mł. bryg. Wojciech Grzybczyk, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie - Stanisław Barnaś, przewodniczący wadowickiego Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - Jerzy Lachendro oraz prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach – Janusz Janik oraz zastępca dowódcy JRG Andrychów - st. kpt. Marek Nowak, prezes Koła ZE i RP RP – Kazimierz Gurdek złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2016 roku.

            W swoim wystąpieniu prezes omówił stan liczbowy członków kola w minionym roku, przedsięwzięcia organizacyjne, w których członkowie Koła brali udział: posiedzenia zarządu, coroczne spotkania noworoczne z emerytami innych służb mundurowych, jesienny piknik integracyjny w plenerze, wycieczka autokarowa  a także spotkania z okazji wojewódzkich
i powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Prezes podkreślił w swoim wystąpieniu bardzo dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP w Wadowicach oraz z kołami emerytów i rencistów policji i służby więziennej z terenu powiatu wadowickiego. Kazimierz Gurdek scharakteryzował także pozostałe bieżące sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem koła oraz plany na 2017 rok, m.in. zasady współpracy z KP PSP Wadowice, z Zarządem Wojewódzkim ZE i RP RP w Krakowie, powiatowymi kołami emerytów i rencistów służb mundurowych oraz ze strażakami PSP i członkami OSP w celu utrzymywania więzi zawodowych i tradycji związanych ze służbą pożarniczą. Kazimierz Gurdek, jak zawsze, zwrócił uwagę na potrzebę organizowania corocznych spotkań członków Koła, kładąc przy tym nacisk m.in. na celowość czynienia ciągłych starań na rzecz podniesienia frekwencji emerytów i rencistów w organizowanych przedsięwzięciach a także na konieczność udzielania wsparcia osobom starającym się o pomoc socjalną.   W swoim wystąpieniu przez Kazimierz Gurdek życzył wszystkim dużo zdrowia oraz radości i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

           W tej części spotkania wysłuchano także sprawozdania finansowego, które przedstawił skarbnik - Zdzisław Kłobuch oraz sprawozdania z działań komisji rewizyjnej, odczytanego przez przewodniczącego - Antoniego Migdałka - wszystkie sprawozdania zostały jednomyślnie zaakceptowane przez członków koła ZE i RP RP w Wadowicach.

            Na zakończenie części oficjalnej życzenia zdrowia, pogody ducha oraz zadowolenia w życiu codziennym złożyli wszystkim obecnym zaproszeni goście.

Zebranie tradycyjnie zakończyło się towarzyskim spotkaniem przy kawie połączonym ze wspomnieniami.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

Tekst: mł. bryg. Jacek Kolber
Foto: Koło ZEiRP RP w Wadowicach.

==================================================

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie!!!.   
            Świętujemy wspólnie Wasze Święto, Dzień  Babci i Dziadka.  Święto, którym pragniemy podziękować Wam za to, że jesteście. Bardzo  Kochamy swoich rodziców,  są dla nas wszystkim, robią dla nas wszystko aby niczego nam nie zabrakło. Ale czasami jest tak, że w natłoku pracy i różnych zajęć zapominają o najważniejszym, o byciu przy nas w każdej chwili, kiedy najbardziej są nam potrzebni, gdy trzeba nas pocieszyć, przytulić powiedzieć mądre zdanie,  które doda otuchy, podniesie nas na  duchu i oświetli resztę dnia. Wy jesteście zawsze  i  w każdej chwili. Za to Wam dziękujemy, życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, wiele wiele miłości i zadowolenia z nas wnucząt. Kochamy Was Babcie i Dziadkowie.

==================================================

Szanowni Państwo!


        Kończy się kolejny rok, rok 2016. Jaki on był? Każdy z nas na początku roku życzył sobie aby był szczęśliwy, aby spełniały nam się życzenia składane sobie nawzajem przy wigilijnym stole, aby zdrowie nam dopisywało i dobrze nam się działo! Mam nadzieję, że dla większości z Państwa tak było.

        Jako Prezes ZW   ZE i RP RP w Krakowie w życiu prywatnym rok 2016 uważam za spełniony. Zarówno mojej rodzinie jak i mi zdrowie dopisywało i rok upłynął spokojnie.

         Szanowni Państwo! W nowym nadchodzącym Roku 2017 życzyłbym wszystkim tego co według mnie jest najważniejsze: zdrowia i dobrych relacji w stosunkach międzyludzkich. Jako społeczeństwo nie potrafimy ze sobą rozmawiać, straciliśmy dobrosąsiedzkie stosunki na ulicy, w pracy a nawet w rodzinach, a wzajemne spory przenoszone z zewnątrz do rodzin rzutują potem negatywnie na każdą sferę naszego życia. Zostawmy politykę tym wysoko u góry, wybraliśmy ich i daliśmy im mandat zaufania społecznego i powinni z niego się wywiązać.

        Życzę Nam wszystkim aby ten Rok 2017 był rokiem powrotu do normalności, do dialogu zaczynając od rodziny aż po najwyższe szczeble władz i polityki. Życzę wiele miłości, życzliwości i wzajemnego poszanowania.

I niech się Wam darzy. Szczęść Boże!!!

Prezes  ZW ZE i RP RP Stanisław Barnaś

=================================================

Życzenia Świateczno-Noworoczne.

Drodzy emeryci i renciści, strażacy, druhowie, pracownicy cywilni PSP!

W dniu tak uroczystym, oczekiwanym życzę Wam wszystkim
Świąt pełnych ciepła, radości, wzajemnego poszanowania i wiele miłości.
Niech szczęście nigdy Was nie opuszcza, niech towarzyszy Wam w każdej chwili Waszego życia.
Niech Nowy Rok 2017 będzie dla Was wszystkich, spełnieniem życzeń składanych sobie
nawzajem przy wigilijnym stole.
Niech spełnią się najskrytsze marzenia, a każdy następny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego.
Wesołych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017.


Życzy  Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie Stanisław Barnaś.

====================================================

Posiedzenie Prezydium.

       W dniu 13 grudnia br. w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnicytwa Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas posiedzenia Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności między posiedzeniami. Następnie podsumował wyjazdowe posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, które odbyło się w październiku oraz wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego ZE i RP RP w Warszawie, które odbyło się w listopadzie. Definitywnie zamknięto sprawę nadania sztandaru dla ZG oraz wydanie książki 20-lecia ZE i RP  1994-2014.
       Przewodnicząca komisji ds. wypoczynku przedstawiła informację z wypoczynku emerytów w sezonie 2016 i omówiła propozycję na rok 2017.  Skarbnik zapoznał nas ze stanem finansów Związku.
         Na zakończenie  Prezes zachęcał do korzystania z zaproszeń i wzięcia udziału w spotkaniach opłatkowych organizowanych w  kołach Powiatowych Związków. Na koniec złożono sobie życzenia świąteczne.

=================================================

POsiedzenie ZG ZE i RP RP na Podhalu.

           W dniu 23-25.11.2016 r. na terenie Podhala odbyło się posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Obrady poświęcone były podsumowaniu dwóch ważnych wydarzeń związanych z nadaniem Sztandaru ZG ZE i RP RP w Warszawie oraz wydaniem książki 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP 1994-2014.
        Bardzo ważny temat, który zajął nam wiele czasu, to temat dotyczący ustawy o obniżeniu rent i emerytur służbom mundurowym.
            Omówiono także zmiany proponowane do Statutu ZE i RP RP.  Na wiosnę planowany jest Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w Warszawie   w tej sprawie.
            Omówiono bieżące sprawy ZG ZE i RP RP.
          W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego ZE i RP RP z całej Polski oraz zaproszeni goście wśród nich nowy Mazowiecki Komendant Wojewódzki  PSP w Warszawie. W części mniej oficjalnej zwiedzaliśmy piękną Podhalańską ziemie. Prezes ZW ZE i RP RP w Krakowie Stanisław Barnaś.

=================================================

Smutna wiadomość!

Drodzy Emeryci i Renciści Pożarnictwa RP, strażacy, koleżanki i koledzy!

             Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz nieodżałowany kolega, mł. asp. poż.  w st. spocz. Andrzej Źrubek – Prezes Koła Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Targu.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 01.09.2016 r. o godz.15.00 w kościele św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju.
 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista nie chaj mu świeci!.

Odpoczywaj w Pokoju.

==========================================

                                                     Życzenia na wakacje!   

Rozpoczęły się   wakacje.  Wakacje to  okres długo oczekiwanego  wypoczynku dla  nas wszystkich. W tym okresie staramy się wypocząć, oderwać od codzienności, nie zawsze kolorowej,  wesołej i miłej. Korzystajmy więc, jeżeli tylko możemy z dobrodziejstwa tego okresu. 

Pozwolę sobie tradycyjnie jak co roku wszystkim tym, którzy odwiedzają  naszą stronę internetową czy  fb i nie tylko tym,  złożyć życzenia  wspaniałego wypoczynku,    nie pamiętania o tym co  było złe, przykre i niemiłe, a starajcie się  pamiętać, o tym co było dobre i trwa długo, żyjcie  i cieszcie się tym.

W tym okresie urlopowym nabierzcie nowych sił  i po wakacjach wracajcie  do swoich obowiązków wypoczęci,  zrelaksowani,   pełni nadziei i optymizmu na kolejny rok nauki, pracy i tak do następnych wakacji. 

Również  Wam, naszym kolegom i koleżankom  emerytom i rencistom  życzę dużo zdrowia, wypoczynku  na  zasłużonej emeryturze, traktujcie ją jako Wasze wakacje, które dla Was powinny  trwać cały rok. Musicie pamiętać, emerytura  to zapłata za  pracę i służbę w Waszym  życiu zawodowy  a także i rodzinnym,  dlatego korzystajcie  z wszelkich  uroków tego okresu.

Przypomnę Wam emeryci to co często powtarzam na spotkaniach z emerytami, iż …"wiek emerycki po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany".

Życzy:  Stanisław Barnaś
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,  

                                                                               Radny Sejmiku WM.

=====================================================

"Dzień Strażaka".

         W dniu naszego święta „Dnia Strażaka” pozwolę sobie na chwilę refleksji nad przebiegiem naszej służby w straży pożarnej. Służbę w straży pożarnej zapewne zrozumie tylko ten, kto sam jej zakosztował. Służba ta wymagała nie tylko wielkiego poświęcenia, ale również ogromnej odwagi i męstwa. Wymagała od nas wielkiej wytrwałości, zdyscyplinowania i ofiarności w niesieniu wszelkiej pomocy człowiekowi, który był w potrzebie...

           Wspominamy dzisiaj również te chwile, gdy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia zawsze mogliśmy na siebie liczyć i nie uważaliśmy tego za bohaterstwo lecz za normalny odruch koleżeństwa. Tak wyglądała nasza prawdziwa codzienna solidarność w służbie i poza nią. Jednak służba w różnych warunkach, często wręcz ekstremalnych znacząco nadszarpnęła nasze siły i zdrowie. „Zasłużone emerytury i renty" za ratowanie życia i mienia obywateli, często narażając swoje życie i zdrowie, nie pozwalają dzisiaj cieszyć się z zasłużonego wypoczynku na emeryturze czy rencie.        
          

           Kariera zawodowa już za nami. Teraz często z rozrzewnieniem wspominamy te dni i godziny naszej służby, które pozwalają nam odczuwać dumę i satysfakcję, że byliśmy strażakami i byliśmy potrzebni dla regionu, środowiska w którym żyliśmy, żyjemy i dla którego służyliśmy. Każdy kolejny dzień jest już teraz dla nas coraz dłuższy. Jest maj, powoli nadchodzi długo oczekiwana przez nas wszystkich wiosna, wiosna, która przynosi nie tylko więcej słońca i cieplejszych dni, ale radość i nadzieję, że najgorsze za nami, że rodząca się przyroda będzie dodawała nam energii w przezwyciężaniu codziennych trudności naszego emeryckiego życia.

          Ta krótka refleksja może skłoni kogoś, kto wspomni dawne czasy i zrozumie, że nie tylko jesteśmy emerytami, rencistami ale również to, że kiedyś byliśmy strażakami i nadal nimi się czujemy. Pragnę gorąco i serdecznie podziękować, tym wszystkim strażakom, kolegom i koleżankom, którzy w czasie pełnienia służby oddali swoje siły i zdrowie w walce z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratując niejednokrotnie życie i mienie poszkodowanych.

             W dniu naszego święta składam serdeczne życzenia zdrowia i wiele satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku jaki nałożyło na nas państwo, służenia społeczeństwu i ojczyźnie.

          Również bardzo gorąco wszystkim strażakom zawodowym, druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych składam najlepsze życzenia, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Straż Pożarna przez ponad 25 lat swojego istnienia, wypracowała sobie najwyższym stopień zaufania społecznego, dlatego też obowiązkiem każdego strażaka w służbie jak i poza nią jest dbanie, aby tego zaufania nie zawieść.

             Życzę, tyle powrotów co i wyjazdów...   

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie Stanisław Barnaś.

====================================================

Kochani ! 

        Pragnę Wam wszystkim przypomnieć i zwrócić uwagę na to „jak szybko mija czas”!. Pamiętacie?, jak 11 lat temu byliśmy wszyscy zapłakani,  zagubieni, nie mogąc zrozumieć co się  dzieję?, byliśmy zdezorientowani. Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II opuścił nas, odszedł od nas, jak to możliwe?, był z nami na co dzień blisko pomimo tego, że był w Watykanie ale zawsze był z nami.      Kochaliśmy go mocno, był nam potrzebny co dziennie,  a  on pożegnał się z tym ziemskim życiem i wrócił do Ojca Niebieskiego. Pozostawił nas samych z wielkim bólem i niepewnością, w  wielkim żalu i smutku.  Dziś postarajmy się wszyscy oddać mu część na jaką  sobie zasłużył, podziękujmy mu w modlitwie za to, że był nasz i jest nasz, że był nam ojcem, bratem, przyjacielem w każdej  chwili w jakiej się znaleźliśmy i wtedy gdy potrzebowaliśmy „wsparcia”.
        Ojcze! Nie ma już Ciebie wśród nas, ale my ciągle jesteśmy z Tobą wspomnieniem, pamięcią i w modlitwie. Prosimy Ciebie! Czuwaj nade mną,  nad  nami i nad naszą kochaną ojczyzną, która była  Ci tak bliska, Miej nas wszystkich w Swojej Opiece!.

„Pan kiedyś stanął nad brzegiem.”…

Stanisław Barnaś

===================================================

Z okazji zbliżających się Świąt,

życzę Wam wszystkim

Radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia!. Pogody w sercu i radości płynącej ze

Zmartwychwstania Pańskiego, smacznego Święconego

Jajka, mokrego śmigusa, serdecznych spotkań w gronie

najbliższych, wiele miłości i spokoju ducha.

 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
ZE i RP RP w Krakowie

Stanisław Barnaś

==================================================================

Posiedzenie Prezydium ZW.

       W dniu 23 lutego 2016 r. odbyło się  posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Na spotkaniu tym  Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP kol. Stanisłąw Barnaś,   przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2015. Następnie  sprawozdanie finansowe za 2015 r. przedstawił Skarbnik Zarządu kol. Andrzej Kowalcze.
         W dalszej części posiedzenia, zostały poruszone sprawy dotyczące zmian w regulaminie świadczeń socjalnych, obchodów „Dnia Strażaka” i organizacji wypoczynku dla emerytów w 2016 r.  
       W spotkaniu wziął udział nowo powołany na stanowisko Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie mł. bryg. Stanisław Nowak.  Pan Komendant podczas swojego wystąpienia zobowiązał się do jeszcze lepszej współpracy z emerytami niż poprzednik, natomiast my życzyliśmy mu wytrwałości w służbie,  szczególnie w okresie zbliżających się Światowych Dni Młodzieży  w Krakowie.

=================================================

Wycieczka do Albani.

Witam serdecznie kolezanki i kolegów emerytów!


Komisja d/s. turystyki i wypoczynku  wybrała ofertę wycieczki.

Bliższych informacji tj. szczegóły i  ewentualne wątpliwości udzieli kol. Irena Raczkowska-Nóżka pod nr tel. 503104 612
Wpłaty można dokonywać od m-ca lutego w ratach do 20 maja br.  /najpóźniej  miesiąc przed planowanym wyjazdem/.
Propozycja wpłaty  za wycieczkę  na konto  lub w KW PSP na Zarzeczu 106  (ze względu na trwający remont KM PSP na Westerplatte) w terminie do ustalenia telefonicznie.  

Oferta dostępna pod linkiem: Wycieczka Albania

Pozdrawiam
Prezes Stanisław Barnaś
==================================================

Przekazanie obowiązków...

          W dniu 12 lutego br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. Pełniący 8 lat  obowiązki Małopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbrygadier Andrzej Mróż   został odwołany, a w jego miejsce został powołany nowy Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie mł. bryg. Stanisław Nowak.
            Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście z całej małopolski w tym: przedstawiciele wszystkich formacji służb mundurowych współpracujących ze sobą na codzień oraz komendanci powiatowi z wszystkich komend powiatowych PSP w małopolsce.
           My, przedstawiciele  ZW ZE i RP RP w Krakowie również jako deldgacja na czele z Prezesem ZW Stanisławem Barnasiem wzięliśmy udział w tej uroczystości.   Podziękowaliśmy odchodzącemu komendantowi za współpracę, natomiast nowo powołanemu komendantowi,  życzyliśmy wielu sukcesów w swojej dalszej służbie na wyższym stanowisku służbowym oraz dobrej współpracy z zarządem wojewódzkim emerytów i rencistów pożarnictwa RP w Krakowie.
=================================================

Posiedzenie Prezydium ZG.

               W dniu 11 lutego br. w Warszawie odbyło się  kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas posiedzenia Prezes  ZG przedstawił informacja po spotkaniu z Komendantem Głównym PSP, które miało miejsce 11 stycznia br, Kolejny temat posiedzenia to  informacja o druku książki, nad którą prace trwają od wielu już lat. Książka poświęcona XX-leciu powstania ZE i RP RP  w Polsce.  Następny bardzo ważny temat, to informacja o działaniach w sprawie  sztandaru i przyjęcie zadań do realizacji przez Prezydium ZG. Kolejne tematy  poruszane na posiedzeniu Prezydium to:

- Sprawy finansowe w tym działania o zmianie instrukcji finansowej, (rachunki i posługiwanie się Nipem i Regonem     
  ZG  przez ZW i Koła)

- Podjęcie uchwał w sprawie działalności gospodarczej ( zamknięcie działalności     gospodarczej) koła w Łomży
  i   w sprawie  odznaki „Zasłużony...”,

- Podjęcie decyzji informującej dla Towarzystw Ubezpieczeniowych,
- Ustalenie daty posiedzenia ZG i miejsca,

- Działania ZG na rzecz konferencji organizowanej przez ZW we Wrocławiu dotyczącej  25-lecia przyjęcia ustawy o PSP.

Ze względu na ważne tematy i krótki okres ich realizacji spotkanie było bardzo wiążące dla nas.
===================================================

*
**
****

Święta
Bożego Narodzenia
to dla nas czas wyjątkowy,
czas oczekiwania, refleksji i zadumy.
Cieszymy się wszyscy tym oczekiwaniem,
czy to duzi czy mali i wierzymy,
że będziemy te święta godnie przeżywali.
Chcemy być razem w tak wzniosłej chwili,
niech nikt się nie smuci, nie płacze i dziecię nie kwili.
Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny i niepojęty.
Dzieją się rzeczy dziwne, nie zrozumiałe, lecz miłe i wspaniałe,
łączą się rodziny  które zbłądziły, godzą się skłóceni i zwaśnione 
strony,dzieci mają radość, my  zrozumienie, a to wszystko przez to Boże Narodzenie.
W dniu tak uroczystym, oczekiwanym życzę  Wam wszystkim  Świąt pełnych ciepła,
radości,
 wzajemnego  poszanowania i wiele miłości.Niech szczęście nigdy Nas nie opuszcza,
niech  towarzyszy nam na każdym krokuw każdej chwili  naszego życia, każdego nowego  roku. 

Niech Nowy Rok 2016

będzie dla nas wszystkich, spełnieniem życzeń składanych sobie nawzajem
przy wigilijnym stole.
Niech spełnią się najskrytsze marzenia, a każdy
następny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego.

Wesołych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016.

Życzy
Stanisław Barnaś
Prezes Zarządu
Wojewódzkiego

ZE i RP RP
w Krakowie.

===================================================
 

              Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, następnie Zaduszki. Jest to okres spotkań rodzinnych, /w obecnych czasach być może jedyny w swoim rodzaju/ nad grobami naszych najbliższych, najdroższych i najbardziej kochanych. Każdy z nas stojąc nad mogiłami tych których już nie ma, uświadamia sobie dopiero teraz, jak w tym ziemskim życiu mogło być inaczej, wiele spraw mogło potoczyć się innym torem, wiele można było zrobić inaczej, lepiej pokierować wspólnym ziemskim życiem. Były lepsze i gorsze chwile, staramy się myśleć tylko o tych dobrych, aby usprawiedliwić się i zapomnieć o tych złych, być może których często byliśmy jedynym powodem. Nie jeden z nas stojąc nad grobem zastanowi się, pomyśli i w tej głębokiej zadumie nasunie mu się myśl, refleksja nad minionym okresem swojego życia i powie … „gdybym mógł cofnąć czas”. Niech ta chwila zadumy, refleksji będzie dla nas wskazówką do opamiętania się. Są wśród nas jeszcze inni drodzy nam bliscy na tej ziemi: rodzina, znajomi, sąsiedzi a może całkiem obcy człowiek przypadkowo spotkany na ulicy, który być może potrzebuję naszego wsparcia. Tak nie wiele w życiu każdemu z nas potrzeba, wystarczy dobre słowo, przyjazny gest, szczery uśmiech, uśmiech który jest dla każdego pozytywnym impulsem, bodźcem, motorem napędowym do dalszego codziennego życia. Weźmy sobie wszyscy głęboko to do serca, tych kilka moich przemyśleń nad sensem ziemskiego życia, /jakby nie patrzeć zawsze krótkiego życia/. Pomyślmy chwilę, skojarzmy fakty ze swojego życia, i powiedźmy sobie, czy nie jest tak w życiu?. Tak właśnie jest, dzisiaj jest TAK, a jutro może być różnie… i o tym należy zawsze pamiętać, szczególnie wtedy gdy jesteś na szczycie swojej kariery, „na TOP-ie”, zdaję Ci się, że nic już Ci do szczęścia nie potrzeba, myślisz sobie, że chwyciłeś już Pana Boga za nogi. Nie staramy się, albo nie chcemy docenić tego co już mamy, rodziny, przyjaciół znajomych, bliskich. Ludzie! w obecnym czasie, trudnym czasie pogoni za karierą, stanowiskami w pracy, lepszymi zarobkami czy nawet po prostu za miejscami pracy, zapominamy o najważniejszym, o "Człowieku”, gdyż on tu jest najważniejszy. Bo wszystko w życiu co robimy, to robimy dla drugiego człowieka… .

             W tym ziemskim zawirowaniu starajmy dostrzegać się wzajemnie, szanujmy się i nie udajmy, że jest dobrze, bo tak nie jest!. Poeta ks. Twardowski kiedyś napisał św. słowa cyt.: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Samo życie…    Stanisław Barnaś.

=================================================

 

            W dniu 3 września br. Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie został przyjęty przez ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza w Ministerstwie. Głównym tematem rozmów jakie przeprowadziliśmy z Panem ministrem i jego doradcami, był między innymi "Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych" oraz ogólna sytuacja finansowa wszystkich emerytów i rencistów w kraju. Emeryci i renciści z roku na rok coraz bardziej ubożeją, dzieje się tak dlatego, że jako emeryci nie mamy swoich mocnych przedstawicieli w parlamencie.
           Emeryci wszędzie i zawsze są traktowani jako grupa mało znacząca dla społeczeństwa. Dlatego zadaniem Związków Emerytów i Stowarzyszeń Emeryckich jest dbanie o zapewnienie im godziwych warunków życia na zasłużonej i ciężko wypracowanej emeryturze. Każda dodatkowa złotówka pozyskana i przeznaczona na ww. cel jest wielkim wsparciem dla emerytów przy tak topniejących świadczeniach emerytalnych jakie otrzymują.
            Nasi synowie, córki i wnuki, którzy poszli w nasze ślady, wcale nie maja lepiej, pracują ciężko i się nie żalą, kochają to co robią. Ale nie znaczy to, ze od 2008 roku nie należy im się podniesienie płacy.
         Odbyło się także spotkanie i P. Minister Spraw Wewnętrznych jak również z posłami w tej sprawie i prosiliśmy ich o poparcie naszych działań. Spotkanie w Ministerstwie powstało z inicjatywy Wiceprezesa Zarządu Głównego ZE i RP RP w Warszawie Stanisława Barnasia.

==================================================

Powiatowy Dzień Seniora w Chrzanowie

W dniu 22 października członkowie Koła Powiatowego Emerytów i Rencistów RP w Chrzanowie wzięli udział w IX Powiatowych Dniach Seniora. W trakcie uroczystych obchodów nasi seniorzy zostali uhonorowani dyplomami okolicznościowymi z okazji 55-lecia działalności Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. Imprezę prowadził Piotr Ciuła z miejscowym chórem Canticum Canticorum. Gwiazdą tegorocznego święta seniora była Halina Frąckowiak. Zaśpiewała wszystkie największe przeboje. Prowadzący spotkanie Piotr Ciuła wymyślił konwencję harcerską.    Były piosenki śpiewane przy ognisku. Seniorzy dostali chusty w czterech barwach oznaczających poszczególne podobozy.        Po czym walczyli w konkursach (m.in. na najbardziej oryginalny totem, skoki na skakance oraz odbijanie balonów).  Rywalizacja, w której czynnie uczestniczyli nasi emeryci skończyła się remisem.

                                                                                                                                            Zarząd Koła ZEiRP RP w Chrzanowie

Przemyślenia na wakację.

               Czas wolny  dla człowieka, jest czasem kiedy, jego płuca mogą złapać oddech,z biegu jego stopy mogą odpocząć, a umysł spojrzał trzeźwo na wiele życiowych spraw, które są obok. Wolnym czasem dla człowieka są wakacje, gdzie może być z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi czas kiedy ludzie odwiedzają zakątki świata, poznają różne kultury, stykają się z różnymi smakami kuchni. To czas kiedy jesteśmy RAZEM. A najważniejsze nie zabierajcie zegarka a dlaczego to sobie sami odpowiecie.
               Życie to przy­goda a od­na­lezienie sa­mego siebie chodź by na końcu świata przy­nosi naj­większą sa­tys­fak­cję w podróży życia. Pewnie każdy z nas  ten młody i ten ciut zastanawiał  się kiedyś, dlaczego Twoje życie wygląda tak, a nie inaczej?tyle pór roku, od wiosny do zimy bo do pór roku można porównać człowieka i jego życie.Życie to świadomy wybór.      Mamy tyle ważnych rzeczy na głowie, że zapominamy o tym, co najważniejsze – określić sens, jaki chcemy nadać swojej egzystencji, uzmysłowić go sobie.Uważam osobiście że zimy jako pory nie można porównać do starości bo, to zależy od ducha, od jego siły. Każdy człowieka, starszy , młody powinien swój czas wolny zagospodarować właściwie, po pierwsze NIKT NIE MOŻE BYĆ SAM, PO DRUGIE GIMNASTYKA CIAŁA I DUCHA -ćwiczę więc żyję, po trzecie spotykam się z LUDŹMI - bo to mojej egzystencji pozwala BYĆ.Chaos, w którym żyjemy nie sprzyja refleksji – dużo obowiązków, zmartwień, problemów… Ciągła gonitwa za czymś lub za kimś… Miotamy się, jak w labiryncie. Biegniemy przez życie często trafiając na ślepe zaułki –  czasem warto się zatrzymać  i spojrzeć na swoje życie z perspektywy lustra.
               Czasem warto, w życiu i nie tylko wyobrazić sobie, że jesteśmy niczym okręt na morzu w ciemną noc. Jedynym  punktem orientacyjnym jest światło latarni morskiej… To ono  prowadzi, daję poczucie, że się nie zgubiliśmy , zapewnia bezpieczeństwo. To światło właśnie, można przyrównać do uświadomionego sobie sensu życia – wyznacza kierunek i chroni przed zboczeniem z niego.
                 Pamiętajcie przed każdą wyprawą WAKACYJNĄ - zabierzcie ze sobą, dobry humor, dobre buty które poniosą nie w drogę samotną ale blisko ludzi, linę która da bezpieczeństwo, oraz najważniejsze światło latarkę to pomaga przetrwać w ciemności. WAKACJE - TO CZAS BLISKO LUDZI NIE ZAPOMINAJCIE.

====================================================

Obradował VI Krajowy Zjazd Delegatów

                  W dniach 16-18 czerwca odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku.

Wybrano nowe władze. Obecnie ZG to 22 osoby, a GKR 5 osób.

W skład Prezydium ZG naszego Związku weszli:

kol. Krzysztof Maślankiewicz - Prezes,

kol. Zygmunt Politowski - Wiceprezes,

kol. Wiesław Woszczyna- Wiceprezes,

kol. Stanisław Barnaś - Wiceprezes,

kol. Tadeusz Szmytke - Sekretarz,

kol. Andrzej Kowalcze – Skarbnik,

kol. Marian Puziak - członek Prezydium.

Przewodniczącym GKR został wybrany Andrzej Russek. Kol. Albin Piątkowski - Prezes ustępującego ZG otrzymał godność Prezesa Honorowego naszego Związku.

Na nasze obrady przybyli

 • Komendant Główny PSP- gen. brygadier - Wiesław Leśniakiewicz,
 • Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie - nadbryg. Józef Galica,
 • Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP - st. bryg. Dariusz Malinowski,
 • Komendant Miejski PSP w Płocku - bryg. Grzegorz Padzik,
 • Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Płocku - kpt. Edward Mysera,
 • Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - kol. Zdzisław Czarnecki,
 • Prezes Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - Janusz Kwiecień,

W czasie obrad zebrani poruszyli i przedstawili wiele spraw nurtujących nasze środowisko. Przyjęto uchwałę programową na podstawie wypowiedzi i dyskusji uczestników Zjazdu.

W czasie obrad Zjazdu kol. Jan Cała – Prezes Honorowy wygłosił referat na temat 65 lecia Państwowych Organów Ochrony Przeciwpożarowej.


/źródło int. ZGZEiRP RP/.

=================================================

                 W  dniach 27-29.05.2015 r. w Giżycku  odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcone zbliżającemu się  VI. Zjazdowi Delegatów na Zjazd Krajowy. Obrady były bardzo długie i owocne. Na  spotkanie przybyli  zaproszeni goście. Omawialiśmy również bardzo ważne sprawy związane z naszymi emeryturami, których waloryzacja z roku na rok jest coraz  niższa.

=================================================

"Dzień Strażaka".

             W dniu 15 maja 2015 r. odbyły się Wojewódzkie obchody „Dnia Strażaka - 2015” połączone z uroczystością oddania do użytku  wyremontowanej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Wśród  zaproszonych gości byli  między innymi:  Komendant Główny PSP nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz,  Wojewoda małopolski Jerzy Miller, Marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, komendanci powiatowi PSP w terenu województwa małopolskiego, przedstawiciele służb współpracujących, instytucji  i organizacji społecznych.
            Również w dniu  8  maja br.  w Zakopanem odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka.  Natomiast Nowosądeccy  emeryci i renciści swoje święto obchodzili  w dniu 10 maja w Remizie OSP w Biegonicach.  Również i tu nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, Komendy Powiatowej PSP z Nowego Sącza i przedstawicieli innych służb mundurowych.

             We wszystkich tych uroczystościach jako emeryci i renciści wspólnie z Małopolskim  Prezesem Wojewódzkim ZE i RP RP w Krakowie  kol. Stanisławem Barnaś  wzięliśmy licznie udział.  

         W trakcie tych uroczystości strażakom  zawodowym wręczono nominację na wyższe stopnie służbowe, awanse, odznaczenia za ciężką trudną i  niebezpieczną służbę dla społeczeństwa. Po części oficjalnej rozpoczęło się spotkanie przy tradycyjnej „grochówce”.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

==================================================

W dniu Świętego Floriana patrona strażaków,


pragnę z tej okazji strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom i nam wszystkim emerytom i rencistom straży pożarnej, złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, co tylko może spotkać nas w tak trudnej
i niebezpiecznej pracy zawodowej,  jaką jest służba w straży pożarnej. Strażakom zawodowym życzę, aby zawsze mieli jasną sytuację podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, aby omijały ich pomyłki i niespodzianki,  strażakom ochotnikom życzę, aby piękne mundury, wyglancowane hełmy i toporki służyły im tylko podczas parad i uroczystości, a nowoczesne samochody pożarnicze rozjaśniały swoim blaskiem okazałe remizy.
 Nam emerytom i rencistom życzę, aby zdrowie nam służyło i abyśmy mogli godnie
i spokojnie żyć na zasłużonej emeryturze.
Natomiast społeczeństwu życzę poczucia bezpieczeństwa i więcej zrozumienia!.

Wszystkim  życzę Opatrzności św. Floriana.
Szczęść Boże!.

 

Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
ZE i RP RP W Krakowie

Stanisław Barnaś

====================================================

I Plenarne Posiedzenie MZW ZE i RP RP w Krakowie.

              I  Plenarne Posiedzenie
Małoplskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w Krakowie.

                  W Krakowie w dniu 14 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 przy ulicy Westerplatte 19. Odbyło się I Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w Krakowie. Wszystkich przybyłych na to spotkanie przywitał  Prezes Małopolskiego Zarządo Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie kol. Stanisław Barnaś, następnie przedstawił  planowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez zebranych i tak:

 

 1. Podsumowano V Zjazd Delegatów Województwa Małopolskiego ZE i RP RP.
  2. Omówiono główne cele działalności na VI kadencję MZW ZE i RP RP.
  3. Przedstawienie programu działania na rok bieżący + propozycje.
  4. Powołano komisję ds. odznaczeń, -Przewodniczącym tej komisji został wybrany kol. Tadeusz Wielgus. Sprawy  
  dotyczące odznaczeń, proszę z nim konsultować.
  5. Powołano komisję ds. wypoczynku,- Przewodniczącą tej komisji została wybrana kol. Irena Raczkowska-Nóżka. 
      Sprawy dotyczące wypoczynku, proszę z nią konsultować.
  6. Powołanie komisji ds. opracowania zmian w  Regulaminie Świadczeń Socjalnych,- Przewodniczącym został  kol.            Czesław Lipkowski.
  7. Omówiono  wyjazd na  „Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę” w dniu 26.04.2015 r. - wyjazd    
      indywidualny. 
  8. Obchody Dnia Strażaka –  maj 2015 r.
  9. Omówiono obchody  Dnia Strażaka Emeryta, spotkanie integracyjne dla strażaków z  terenu województwa odbędzie się      
       jesienią br.
  10. Wyznaczono daty dyżurów członków Prezydium MZW ZE i RP RP w Krakowie   w siedzibie Zarządu.
  11. Omówiono sposób i tryb dostarczania korespondencji.
  12. Omówiono sprawy bieżące i wolne wnioski.

==================================================

 

Propozycje: Wypoczynek 2015 r.

                

 GRECJA DLA SENIORÓW
/WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE/

www.online-travel.pl ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE W CENIE WYCIECZKI!!!

e-mail: biuro@online-travel.pl tel. 12 251 49 41, kom. 509 989 466

Dzień 1

W godzinach przedpołudniowych wyjazd z Polski. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię do Grecji.

Dzień 2

Przyjazd do Grecji około południa, zakwaterowanie w hotelu w północnej części Grecji. Czas na odpoczynek po podróży. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Kalambaki, zwiedzanie klasztorów Meteora usytuowanych na szczytach fantastycznych formacji skalnych. Te świątynie stanowią centrum życia religijnego w którym przetrwał duch ascezy, są rezultatem ciężkiej pracy mnichów i niesamowitej mocy wiary. Po zwiedzaniu wizyta w pracowni ikon gdzie odbędzie się prezentacja techniki pisania ikon. Po prezentacji możliwość zakupu ikon.

Przejazd do Delf. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg .

Dzień4

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie pozostałości starożytnych Delf, które były miejscem kultu Apolla, siedzibą wyroczni, a także pępkiem starożytnego świata. Przejazd w stronę Peloponezu. Krótki postój przy Kanale Korynckim. Zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczynek i kąpiele w morzu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień5

Po śniadaniu zwiedzanie Argolidy: Epidauros – miejsce kultu Asklepiosa ze wspaniałym antycznym teatrem o fenomenalnej akustyce mogącym pomieścić 14 tys. widzów. Mykeny – pozostałości twierdzy z murami cyklopimi i Lwią Bramą, muzeum archeologiczne oraz Grób Agamemnona. Nafplio– pierwsza stolica wyzwolonej spod okupacji tureckiej Grecji z monumentalną wenecką twierdzą uroczą starówką i wysepką Burtzi. Powrót do hotelu w godzinach popołudniowych, czas na odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6 i 7

Po śniadaniu czas na wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg (Podczas części wypoczynkowej możliwość uczestniczenia w całodziennym rejsie na malownicze wyspy Hydrę i Spetses położone na Zatoce Sarońskiej)

Dzień 8

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Aten- w programie zwiedzania: Akropol, Agora Rzymska, Łuk Hadriana, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Kalimarmaro, zmiana warty przed Parlamentem, czas wolny na zakupy pamiątkowe w dzielnicy Plaka. Przejazd na obiadokolację i nocleg na północ Grecji z krótkim postojem w Termopilach - miejscu bitwy Greków z Persami z 480r p.n.e.

Dzień 9

Po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd do Thessalonik miasta z wieloma zabytkami okresu bizantyjskiego, które było jednym z punktów na trasie podróży misyjnej Apostoła Pawła, a także miejscem narodzin braci Cyryla i Metodego. W czasie zwiedzania miasta zobaczymy m.in. Białą Wieżę – symbol miasta, pomnik Aleksandra Wielkiego, Bazylikę św. Demetriusza, pozostałości rzymskiego forum, Łuk Galeriusza, mury obronne miasta, dzielnicę św. Pawła oraz punkt widokowy z którego podziwiać można zapierającą dech w piersiach panoramę miasta i Zatoki Termajskiej. Zwiedzanie zakończymy czasem wolnym na Placu Arystotelesa i wizytą na gwarnym bałkańsko orientalnym targowisku miejskim. Około południa wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd tranzytowy przez Macedonię, Serbię, Węgry i Słowację.

Dzień 10

Przyjazd do Polski w późnych godzinach popołudniowych.

TERMIN: 24.08 – 02.09.2015

CENA: 1500 zł cena skalkulowana jest dla grup minimum 40 osobowych

Cena obejmuje:

przejazd autokarem LUX z klimatyzacją, rozkładanymi fotelami, barkiem, WC i DVD, opiekę polskojęzycznego pilota, 7 noclegów w Grecji w hotelach**/***, 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, program zwiedzania jw.

Cena nie obejmuje:

Obowiązkowo płatne koszty uczestnictwa - bilety wstępu, przewodnicy lokalni, koszty rezerwacji, taksa klimatyczna, opłaty administracyjne i tranzytowe.

90 € - osoby pełnopłatne,

75 € - seniorzy w wieku od 65 lat

Wycieczki fakultatywne podczas części objazdowej:

Rejs Kanałem Korynckim 20 € od osoby.

Całodzienny rejs na wyspy Sarońskie – Hydrę i Spetses 35 euro od osoby.

===================================================

Niech te słowa „Pokój Wam” towarzyszą nam nie tylko
w Święta Wielkiej Nocy,
ale i w każdy kolejny dzień roku,
abyśmy bez obaw i lęku rozpoczynali każdy ranek i każdą noc.

 

Wiosna niech będzie radością naszych serc, niech dobroć pokonuje
mroki zła, niech szczęście towarzyszy nam na każdym
kroku Naszego życia!

 

Zdrowych pogodnych i wesołych świąt w gronie
rodzinnym, bliskich i przyjaciół
dużo Błogosławieństwa Bożego

Życzy

Stanisław Barnaś
Prezes MZW ZE i RP RP
w Krakowie

================================================================

Drodzy emeryci i renciści!

                Informuję, że osoby które pragną w tym roku skorzystać z wyjazdu na wczasy, proszone są o kontakt z Panią Ireną Raczkowską-Nóżka.  Informację odnośnie miejsca i terminów wczasów zostały przesłane do Prezesów Zarządów Kół Powiatowych ZE i RP RP.
 

Termin zgłaszania na wczasy - do 31 marca 2015 r.

==================================================

Małopolski Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Krakowie
zorganizował uroczyste obchody XX-lecia naszej organizacji, które odbyły się w dniu 28 stycznia 2015 r.
w przyjaznym Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Rewita” w Kościelisku.

Wśród gości zaproszonych obecni był m.in.:

Małopolski Komendant Wojewódzki - nadbryg. Andrzej Mróz,
Komendanci Miejscy/Powiatowi z woj. małopolskiego,
Kapelan Wojewódzki kpt. Ks. Władysław Kulig,
Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP z upoważnienia - członek ZG kol. Roman Szłapa,
Prezes ZW ZEiRP w Rzeszowie - kol. Tadeusz Cyrek,
Przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów.

                Zebrani rozpoczęli świętowanie od Uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, natomiast główna Uroczystość Jubileuszowa odbyła się w WDW „Rewita” a prowadził ją Prezes ZW kol. Tadeusz Wielgus oraz Wiceprezes ZW kol. Stanisław Barnaś.

                Referat okolicznościowy z okazji XX-lecia ZEiRP RP wygłosił Prezes ZW kol. Tadeusz Wielgus, Komendant Wojewódzki nadbryg. Andrzej Mróz złożył życzenia wszystkim świętującym oraz zadeklarował dalszą pomoc naszej organizacji. Kol. Roman Szłapa w imieniu Prezesa ZG kol. Albina Piątkowskiego oraz własnym złożył życzenia z okazji naszego święta oraz odczytał list gratulacyjny Prezesa ZG. Prezes Podkarpackiego ZW kol. Tadeusz Cyrek odczytał list z życzeniami od Kapelana Krajowego bryg. Ks. Jana Krynickiego oraz wręczył statuetkę na ręce Prezesa Małopolskiego ZW.

                Odbyła się dekoracja osób wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP” oraz medalem 20-lecia naszej organizacji – dekoracji dokonał kol. Roman Szłapa oraz Prezes ZW kol. Tadeusz Wielgus.

Następnie udano się na wspólny obiad z udziałem delegacji ZEiRP RP oraz zaproszonych gości. 

Tekst: kol. Roman Szłapa

Galeria zdjęć: Zbigniew Krauzowicz    -   www.zibifoto.pl

wpr. Stanisław Barnaś

=================================================

Zarząd Wojewódzki  Związku Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa RP w Krakowie, informuje że w dniu 28 stycznia 2015 odszedł na wieczną służbę

mjr poż.Czesław Maciuszek

Nabożeństwo żałobne odprawione zostaniew w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Gorlicach, przy ul. Krakowskiej, w dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 12.00.

================================================

 

 

Serdeczne życzenia
 zdrowych, spokojnych  i radosnych
  Świąt Bożego narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
 w nadchodzącym Nowym Roku 20 15

życzy
 Prezes MZW ZE i RP RP  w Krakowie
Tadeusz Wielgus

====================================================

Najdrozsi zbliżają się święta Bożego Narodzenia  pozwólcie, że złoże Wam Życzenia Świąteczne z tej okazji

Święta Bożego Narodzenia
to dla nas czas wyjątkowy,czas oczekiwania, refleksji i zadumy.
Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny i niepojęty.
Dzieją się rzeczy dziwne, niezrozumiałe, lecz miłe i wspaniałe, łączą się rodziny które zbłądziły,
godzą się skłóceni i zwaśnione strony.
Dzieci mają radość, my zaś zrozumienie, a to wszystko przez to Boże Narodzenie.
W dniu tak uroczystym, oczekiwanym
życzę Wam wszystkim
Świąt pełnych ciepła, radości, wzajemnego poszanowania i wiele miłości.
Niech szczęście nigdy Was nie opuszcza, niech towarzyszy Wam na każdym kroku
w każdej chwili Waszego życia, każdego nowego roku.

Niech Nowy Rok 2015 
będzie dla Was wszystkich, spełnieniem życzeń składanych sobie nawzajem przy Wigilijnym Stole.
Niech spełnią się najskrytsze marzenia, a każdy następny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2015.

Życzy
Prezes Koła Powiatowego ZE i RP RP w Nowym Targu
Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego
V Kadencji
Stanisław Barnaś

===================================================

Podziękowanie...

Drodzy Emeryci, Renciści!
Drodzy Wyborcy, Sympatycy!


               Mamy już oficjalne wyniki wyborów Samorządowych. Dzięki Waszemu poparciu udało się zdobyć mandat radnego Sejmiku Małopolskiego. Serdecznie dziękuję Wam za głosy oddane na moją osobę, ale także na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Reprezentant naszego regionu w Sejmiku to jest to ogromny Nasz wspólny sukces. Nie udał by się on, gdyby nie Wasze głosy, nie Wasze trudy włożone w pracę podczas kampanii wyborczej. Za to jeszcze raz wszystkim razem, ale i każdemu z osobna po katolicku „Bóg zapłać”.

             Będę pracował w Sejmiku dla dobra całej Małopolski i harmonijnego rozwoju wszystkich jej okręgów - Myślenic, Suchej Beskidzkiej, Wadowic i innych. Ale jednocześnie czuję się uprawniony do szczególnego reprezentowania w województwie Podhala, Spisza, Orawy – czyli tych regionów, które znam najlepiej, tego środowiska z którego pochodzę i tych ludzi, pośród których żyję i pracuję na co dzień.

Przed nami – radnymi Sejmiku 4 lata pracy. Będę robił co w mojej mocy, aby Wasz głos – drodzy Wyborcy, okazał się dobrą inwestycją.

Z pozdrowieniami

Stanisław Barnaś


===================================================

XX Lat ZE i RP RP.

W dniu 11 września 2014 r. w Częstochowie w Centralnej Szkole Pożarnictwa odbyła się rocznica XX-Lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość obchodzona niezwykle uroczyście w wyśmienitym towarzystwie zaproszonych gości z całej Polski. Nie będe pisał relacj z obchodów jubileuszu, najlepiej z obrazuje to wiersz kol. emeryta Adama Malugi.

W roku 2014 w piękny dzień wrześniowy,
Z całej Polski brać związkowa pochyliła głowy.
Przed obrazem Jasnogórskiej Królowej Korony,
By dziękować za opiekę i czas jeszcze dany.
Byli z nami Ci co służą – pełna koalicja.
Komendanci wojewódzcy i generalicja.
Jeśli pytasz mnie kolego, po co tu przybyli?
To odpowiem bardzo krótko – drugi krzyżyk czcili.
Związku, który emerycką brać strażacką zrzesza.
Jest ambitny, chciałby wiele i to nas pociesza.
Autor: Adam Maluga

Wpr. Stanisław Barnaś

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

==================================================

Wycieczka do Wilna.

WILNO-TROKI-AUGUSTÓW
WYCIECZKA   AUTOKAROWA
    w  dniach: 17-20.09.2014 r.

1 dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki w Krakowie o godzinie 500 - przejazd  przez Polskę do  Augustowa,
Przejazd  do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, wieczorny spacer z przewodnikiem po Augustowie nocleg.
2 dzień:  Śniadanie, przejazd do Litwy, przyjazd do Trok- dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie imponującego XIV wiecznego zamku księcia Witolda położonego  na  jednej z wysp jeziora trockiego, spacer po dzielnicy Karaimów, (potomków dawnej tureckiej straży przybocznej księcia Witolda).  Przejazd do Wilna, zwiedzanie miasta min. Sanktuarium Ostrobramskie Cudownym  Obrazem Matki Boskiej, Starówka Wileńska, Plac Ratuszowy. Czas wolny, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie, kontynuacja zwiedzania stolicy: Kościół św. Ducha, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Uniwersytet Wileński, Katedra Wileńska Św. Stanisława. Czas wolny, dalsza część zwiedzania. Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu. Cmentarz na Rossie, panorama miasta z Góry Trzech Krzyży, lub z Baszty Giedymina.: Pomnik A. Mickiewicza,  Kościół św. Anny,  Muzeum  Adama Mickiewicza. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.
4 dzień: Przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach  dopołudniowych. Zakończenie wycieczki.

Cena 758 zł/osoby
Świadczenia w cenie:

- przejazd komfortowym autokarem

 

- 2 śniadania w hotelu (bufet), 2 obiadokolacje (porcjowane)
- 1 nocleg w kraju w hotelu pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką
- 1 nocleg w Wilnie w hotelu pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką
- pilot na trasie, przewodnik lokalny w Wilnie
- ubezpieczenie NNW i KL, opłaty drogowe i parkingowe, podatek VAT

Cena nie obejmuje:

Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów tj. około 45 litów.
Dopłaty do pokoju jednoosobowego – ok. 200 zł

W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od kondycji uczestników, warunków atmosferycznych i czynników od nas niezależnych.

W trakcie podróży w miarę możliwości będą postoje na posiłki we własnym zakresie.

Obowiązującą walutą na Litwie są lity. Wymienić złote na lity można na granicy w kantorze lub bezpośrednio w Wilnie. Na Litwie wymiana waluty realizuje się w bankach.

1 Euro = 3,4528 LTL, 1 PLN = ~ 0,82 LTL

Termin zgłoszeń-zapisów  wraz z wpłatą w kwocie 758 zł  przyjmowane będą w siedzibie  ZW ZE i RP  w Krakowie
w dniu  08.08.2014 w godz. 1000  -  12 00

Wymagane dane: adres zamieszkania, numer PESEL, telefon kontaktowy –uczestnika, numer DO.

==================================================

 

Wczasy w Bieszczadach - zapraszamy!

Zapraszamy Państwa w Bieszczady, do krainy malowniczych pejzaży, czystych górskich rzek, lasów srebrzysto- wyzłoconych i połonin zamieszkałych przez niedźwiedzie i wilki.
Proponujemy Państwu przeżycie pięknego zauroczenia pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, jakim są Bieszczady.

WYPOCZYNEK 

w dniach: 1 – 7. 09. 2014 r.

1 dzień.     Wyjazd z miejsca zbiórki w  Krakowie godz. 8:00, przejazd autokarem z przewodnikiem przez Tarnów, Jasło, Krosno. Następnie przejazd do miejscowości Bóbrka, zwiedzania Skansenu Przemysłu Naftowego. Przejazd do Soliny, zwiedzanie największej zapory w Polsce, następnie przejazd  do miejscowości uzdrowiskowej Polańczyk, zakwaterowanie w pensjonacie „Cristal”, uroczysta obiadokolacja, zapoznanie się z okolicą czas własny, nocleg.                 

2 dzień-6 dnia.   Śniadanie, czas własny, spacery, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.

Podczas pobytu wypoczynkowego w tych dniach w Polańczyku, dla chętnych będą organizowane wycieczki autokarowe do:

 1. Objazdowa wycieczka Dużą Pętlą Bieszczadzką: Baligród , Cisna, Ustrzycki Górne. Trasa prowadzi przez malownicze doliny dawnych wsi bieszczadzkich, oraz drogami leśnymi, wspinającymi się na górskie przełęcze, skąd rozpościerają się piękne panoramy połonin. Przejazd  do Ustrzyk Dolnych, zwiedzanie: najstarszej i najpiękniejszej Cerkwi w Bieszczadach, oraz zwiedzanie Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.
 2. Spacer na Połoninę Wetlińską.
 3. Rejs statkiem po jeziorze Solińskim.
 4. Przejazd bieszczadzką kolejką wąskotorową.
 5. Wieczorek taneczny.   

7 dzień.   Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Komańczy zwiedzanie miejsca internowania Ks. Prymasa  Wyszyńskiego. Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych zakończenie wypoczynku.

Cena  866 zł/osobę.

Świadczenia:
- opiekę  przewodnika
- przejazd  komfortowym autokarem
- 6 noclegów ( pokoje 2 -3osob typu studio  z łazienkami).
- 6 śniadań,  6 obiadokolacji w tym 1 uroczysta, wieczorek taneczny
- opłaty drogowe i parkingowe.+ dla chętnych wycieczki w/w z przewodnikiem
- ubezpieczenie NNW.
Na realizację programu obligatoryjnie należy posiadać około 64 zł.
Kwota ta obejmuje bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i rejsu statkiem.

Termin zgłoszeń-zapisów  wraz z wpłatą w kwocie 866 zł  przyjmowane będą w siedzibie  ZW ZE i RP  w Krakowie
w dniu 08.08.2014 w godz. 1000  -  12 00

Wymagane dane: adres zamieszkania, numer PESEL, telefon kontaktowy – uczestnika.

==================================================

 

 

Spotkanie z okazji  jubileuszu 5 lecia  Porozumienia  Związków i Stowarzyszeń Emerytów   i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego w dniu 11 lipca 2014 r.

                  W dniu 11 lipca 2014 r. w Wadowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu  5 lecia Porozumienia  Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego. Dokładnie 20 marca 2009 roku po wcześniejszych negocjacjach kierując się potrzebą wspólnego reprezentowania idei i stanowisk oraz działania na rzecz emerytów i rencistów, prezesi wadowickich kół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Janusz Janik, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP Józef Leśniakiewicz oraz Krajowego Związku Emerytów i Rencistów  SW Jerzy Lachendro w obecności komendantów powiatowych policji ,  państwowej straży pożarnej  i dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach podpisali porozumienie o współpracy w zakresie :

-ochrony interesów członków wymienionych organizacji w ramach przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych;
-organizowania różnych form zbiorowego wypoczynku i rekreacji ;
-integrowania środowisk emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

Na zaproszenie organizatorów na spotkanie przybyli:
1. Jacek Jończyk   -  Starosta Wadowicki
2. płk pil.mgr inż. Czesław Kurczyna - Prezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa      Małopolskiego
3. Jan Kaczmarczyk  - Prezes ZW SEiRP w Krakowie                                                                           
4. Piotr Styczyński  -  Wiceprezes  ZW SEiRP w Krakowie-sekretarz   Porozumienia    małopolskiego                                                                           
5. Stanisław Barnaś  - Wiceprezes ZW ZEiRP RP w Krakowie
6.Janusz Styczeń  - Członek Zarządu Porozumienia Małopolskiego – przewodniczący Koła KZEiSW przy Areszcie Śledczym w Krakowie
7.Inspektor Waldemar Krężel  - Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach
8..Mjr Jakub Pindel   - Z-ca Dyrektora ZK w Wadowicach      
9.Mł.insp. Jerzy Paś  - Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie
10.St.kpt. Antoni Hutniczak  - Dowódca  JRG w Andrychowie
11.Mł.bryg. Jerzy Leśniakiewicz  - Dowódca JRG w Wadowicach       
12. Jan Smolec  - Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie

Otwierając  uroczystość prezes Janusz Janik w swoim wystąpieniu podkreślił, że organizacje tworzące porozumienie są reprezentantem 663 emerytów i rencistów policyjnych, służby więziennej i pożarnictwa zamieszkujących na terenie powiatu wadowickiego z czego 279 to członkowie poszczególnych kół. Realizują swoje cele  i zadania we współdziałaniu z kierownictwami służbowymi  jednostek przy których działają i gdzie  posiadają swoje siedziby. W czasie pełnionych  dyżurów przez członków zarządów,  biura odwiedza  z różnymi problemami  kilkuset interesantów rocznie.                                                Członkowie kół pracują w różnych organizacjach społecznych, a wielu z nich jest radnymi w samorządach lokalnych. Wyraził przekonanie, że prowadzona działalność dobrze służyła i nadal dobrze będzie służyć interesom emerytów i rencistów i to nie tylko ze służb mundurowych bowiem nawiązywane są kontakty  z podobnymi organizacjami z poza służb.                                 Stwierdził,  że przed organizacjami porozumienia pojawiać się będą nowe  zadania,  które trzeba będzie wspólnie realizować, liczy również na kontynuowanie współpracy pomiędzy porozumieniami  małopolskim  i wadowickim.

Wszystkim, którzy mają  swój udział w rozwoju organizacji tworzących porozumienie, sprzyjają im i  wspierają  je, szczególnie Staroście Wadowickiemu, komendantom powiatowym policji, państwowej straży pożarnej, dyrekcji ZK w Wadowicach i stowarzyszeniowym władzom wojewódzkim wyraził podziękowanie, a wyrazem głębokiego uznania było wręczenie pamiątkowych  medali wszystkim uczestnikom  spotkania.

              W czasie uroczystości  chwilą ciszy uczczono pamięć o tych, którzy odeszli na „wieczną wartę” a wśród nich   członka współzałożyciela Porozumienia, a także założyciela Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Wadowicach mł. bryg.poż.  Józef Leśniakiewicza,   który zmarł  w dniu 24 października 2009 r. wieku 60 lat. Wśród uczestników była pani Barbara  wdowa po Józefie oraz syn Jerzy  zawodowy strażak dowódca JRG w Wadowicach. W dalszej części spotkania płk pil. Czesław Kurczyna Prezes Porozumienia Województwa Małopolskiego pogratulował osiągnięć  i życzył dalszych w kolejnych latach, a także odznaczył:

Medalem za zasługi dla Porozumienia Małopolskiego                                                                                                                                                                        
Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego                        -Janusza Janika Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych w Wadowicach
-Kazimierza Gurdka Prezesa Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach
-Jerzego Lachendro Przewodniczącego Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW w Wadowicach

Odznaką Porozumienia Małopolskiego  /uczestników i świadków podpisanego w 2009 r. Porozumienia Wadowickiego/
-Jacka Jończyka Starostę Wadowickiego /byłego Dyrektora ZK w Wadowicach/
-mł.insp. Bogusława Wajdzika Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach
-mł.bryg .Pawła Kwarciaka Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach

          Zabierając głos poszczególni mówcy w osobach Starosty Wadowickiego Jacka Jończyka, Jana Kaczmarczyka, Komendanta Powiatowego Policji Waldemara Krężla, Janusza Stycznia i Stanisława Barnasia zwracali uwagę na umiejętność współdziałania, liczebność organizacji, pomoc emerytom i rencistom, osiągnięcia w realizacji szeregu przedsięwzięć, a także współdziałanie z jednostkami macierzystymi życząc wszystkim członkom długich lat życia w dobrym zdrowiu i wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym.

            Wiceprezes Stanisław Barnaś jako mieszkaniec Podhala przekazał Porozumieniu na ręce prezesa Kazimierza Gurdka pamiątkę w postaci ciupagi symbolu tego regionu.

Spotkanie stało się okazją do wspomnień i prezentacji pomysłów na przyszłość.

                                                                 Opracował Janusz Janik

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

===================================================

                                   INFORMACJA
dotycząca reprezentacji środowisk mundurowych w Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdrój w dniach 5-7 września 2014r.
                            SZANOWNI PAŃSTWO,
Na podstawie porozumienia z organizatorem Festiwalu Biegowego odbywającego się w Krynicy – Zdrój w dniach 5-7 wrzesień 2014 r. - zaproponowano udział reprezentacji Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w tym wydarzeniu sportowym.

Organizatorami Festiwalu Biegowego są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz miasta Krynica-Zdrój i Muszyna-Zdrój. Festiwal to jedna z największych imprez biegowych w Polsce.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłoszenie osób – reprezentacji służb mundurowych-
do udziału w poniższych konkurencjach.
Zgłoszenia należy dokonać dwutorowo, to jest:
• on-line przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora www.festiwalbiegowy.pl .W zakładce Festiwal Biegowy wybrać z listy Rejestracja.
• Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariatfssm@op.pl według Załącznika nr 1 – z dopiskiem Festiwal Biegowy.
Z uwagi na terminy będę niezmiernie zobowiązana za przesłanie nazwisk osób – reprezentacji służb mundurowych na adres sekretariatfssm@op.p - do dnia 30 czerwca 2014r.

I. CEL
Aktywizacja i poczucie wspólnoty środowiska służb mundurowych poprzez sport.

II. UDZIAŁ W TRZECH KONKURENCJACH FESTIWALU BIEGOWEGO


 1. III Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walking– data: 6 wrzesień 2014r.
  Dystans – 4 km, Miejsce startu i mety – Deptak Krynica-Zdrój.
  Start: godzina 9:00
  Opis trasy: pętla długości 4 km prowadząca z Deptaka krynickiego, podejściem wzdłuż kolejki na Górę Parkową (741 m npm.), a następnie w dół szutrowymi alejkami spacerowymi na Deptak.
  2. ŻYCIOWA DZIESIĄTKA – data 6 września 2014r.
  Dystans – 10 km Start: godzina 12:00
  Opis trasy: start ul. Nowotarskiego, Deptak w Krynicy-Zdrój. Meta: rynek w Muszynie.
  3. MINIMARATON – data 6 wrzesień 2014r., godzina 18:00.
  Dystans: 4219,5 m.
  Opis trasy: start ul. Nowotarskiego na wysokości wejścia głównego do Starego Domu Zdrojowego w kierunku Muszyny. Po wybiegnięciu z Deptaka zawodnicy skręcą w lewo, w kierunku stacji kolejowej, gdzie nastąpi nawrót w kierunku Deptaka. Do pokonania będą dwie pętle.
  III. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenia on-line przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora www.festiwalbiegowy.pl .
  W zakładce Festiwal Biegowy wybrać z listy Rejestracja.
  UWAGA:
  wypełniając Formularz zgłoszeniowy w punkcie DANE DODATKOWE (Nazwa Klubu)
  proszę wpisać Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
  IV. OPŁATY REJESTRACYJNE I STARTOWE

  W wyniku uzgodnienia z Panem Jerzym Bochyńskim – Prezesem Zarządu Fundacji Instytut Wschodni – opłata za udział w wybranej konkurencji (obejmująca pełny pakiet startowy to jest: numer startowy, czip, koszulka,plecak) dla reprezentacji służb mundurowych wynosi – 40 PLN.
  Wpłaty za udział w Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdrój, 5-7 wrzesień 2014r. Wyłącznie na konto Fundacji „Festiwal Biegów”
  PKO BP SA,
  28 1020 1097 0000 7902 0245 8578.
  V. ZAKWATEROWANIE
  W celu zabezpieczenia noclegu uprzejmie proszę o informację, czy i ile osób będzie korzystało z zakwaterowania i w jakim terminie.
  Koszty zakwaterowania i przejazdu – uczestnik ponosi we własnym zakresie.
  Z poważaniem
  Joanna Szczepańska – Biuro FSSM RP
  tel. 666 03 53 03
   

Zapraszam do wzięcia udziału w tej imprezie.

===================================================

I Wojewódzki Dzień Strażaka Emeryta.

         W dniu 10 maja 2014 r.  na przystani wodnej w Niedzicy-Zamek, odbyła się uroczystość   „I. Wojewódzki Dzień Strażaka Emeryta”.  Była to pionierska impreza na wzór „Wojewódzkiego Dnia strażaka”.       Celem takiego spotkania, jest  integracja środowisk emeryckich,  spotkania   z przedstawicielami resortu oraz  władzami różnych szczebli. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania zamku w Niedzicy, jak się później okazało, wielu emerytów było tam po raz pierwszy. Druga grupa zwiedzała nowopowstały „Park Miniatur”. Tu wszyscy byliśmy po raz pierwszy. Po zakończeniu zwiedzania, grupa miała możliwość wymiany wrażeń podczas  godzinnego rejsu statkiem „Harnaś” po jeziorze Czorsztyński, delektując się góralską kwaśnicą. Część oficjalna  spotkania  rozpoczęła się od powitania przybyłych zaproszonych gości, których powitał Wiceprezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie kol. Stanisław Barnaś. Wiceprezes w trakcie dalszego wystąpienia nawiązał do obecnej sytuacji strażaków emerytów, którzy jak stwierdził nie są tylko emerytami. Swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami dowódczymi i kierowniczymi nabytymi w służbie,  doskonale sprawdzają się w działalności społecznej i politycznej sprawując ważne funkcje w tych środowiskach. Po złożeniu życzeń:  cyt. W dniu Świętego Floriana patrona  strażaków, pragnę  z tej okazji strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom  i  nam wszystkim emerytom i  rencistom straży pożarnej, złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, co tylko mogło i może spotkać  strażaków w  tak trudnej i niebezpiecznej pracy  zawodowej jaką jest służba w straży pożarnej.  Strażakom zawodowym życzę, aby zawsze mieli jasną  sytuację podczas akcji, aby omijały ich niespodzianki i pomyłki, strażakom ochotnikom życzę aby  ich piękne mundury,  wyglancowane hełmy i toporki służyły im  tylko do parad,  a nowoczesne samochody pożarnicze rozjaśniały swoim blaskiem okazałe remizy. Nam emerytom i rencistom życzę, aby zdrowie nam służyło i abyśmy mogli  godnie i spokojnie żyć na zasłużonej emeryturze. Społeczeństwu życzę więcej zrozumienia!.                                                                                             

Następnie nastąpił bardzo miły akcent tej uroczystości a mianowicie: Uchwałą nr 29(10)/V/2014 Prezydium  Zarządu Głównego  Związku       Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  w Warszawie   Odznakę  „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” przyznano:

 1. Panu  Janowi Łapsa
  2. Panu Jakubowi Waligórskiemu
  3. Panu Stanisławowi Wróbel
  4. Panu Jerzemu Gutowi
  5. Panu Edwardowi Pająkowi
  6. Panu Andrzejowi Łacek
  7. Panu Franciszkowi Sołtysowi

Odznaczenia wręczył Wiceprezes Małopolskiego ZW  ZE i RP Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie Stanisław Barnaś w asyście Z-cy K-dta  Powiatowego PSP w Nowym Targu kpt. Piotra Domalewskiego.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego odznaczył:

 1. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa  st. ogn.  w st. spocz. Jana Żelawskiego.
 2. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa  st. ogn.  w st. spocz.  Edwarda Dudę.
 3. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa  st. sekc.  w st. spocz.  Mariana Żółtka.

Odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Powiatowego  ZOSP RP w Nowym Targu Jan Kuczkowicz  w asyście  członka  ZP  ZOSP RP w Nowym Targu dh. Jana Łapsy.

Za wkład pracy i zaangażowanie się w działalność Koła Powiatowego  ZE i RP RP w Nowym Targu, Zarząd koła wyróżnił upominkiem książkowym kolegów:

 1. Andrzeja Zająca
  2. Stanisława Gacka

Wyróżnienia  wręczy Prezes ZP ZE i RP RP w Nowym Targu Stanisław Barnaś w asyście   Wiceprezesa ZP ZE i RP RP w Nowym Targu kol. Czesława Lipkowskiego.

Z okazji  Imienin Paniom i Panom Stanisławom Wiceprezes złożył  serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu pomysłów na zagospodarowanie czasu na emeryturze.   Następnie odczytano adresy od Prezesa Zarządu Głównego ZE i RP RP w Warszawie Albina Piątkowskiego i od Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu mł. bryg. Mariusza Łaciaka. Spotkanie zakończyło się  skromnym poczęstunkiem przy muzyce.  Reasumując: organizacja takich  spotkań jest potrzebna, wymiana informacji, spostrzeżeń ze wspólnie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas dużych akcji w których często brali udział ci właśnie strażacy emeryci.  Dzisiaj mogli na te tematy porozmawiać na spokojnie. Opinie kuluarowe: Impreza udana.Wpr./ St. Barnaś.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

====================================================

W dniu Świętego Floriana patrona  strażaków,
pragnę  z tej okazji strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom
  i  nam wszystkim emerytom i  rencistów straży pożarnej złożyć życzenia szystkiego najlepszego,
co tylko może spotkać nas w  tak trudnej i niebezpiecznej pracy  zawodowej jaką jest służba w straży pożarnej.  Strażakom zawodowym życzę, aby zawsze mieli jasną  sytuację podczas akcji, aby omijały ich niespodzianki i pomyłki, strażakom ochotnikom życzę aby  ich piękne mundury,  wyglandzowane hełmy
i toporki służyły im  tylko do parad, a nowoczesne samochody pożarnicze rozjaśniały swoim blaskiem okazałe remizy.Nam emerytom i rencistom życzę, aby zdrowie nam służyło i abyśmy mogli
godnie i spokojnię żyć, na zasłużonej emeryturze.
Społeczeństwu życzę więcej zrozumienia!.
 Wszystkim zaś życzę Opatrzości  św.  Floriana.  Szczęść Boże.

Wpr./ St.Barnaś

=====================================================

"Wielki Tydzień" - chwila refleksji.,,

                 Współczesny człowiek, to człowiek zapracowany wciągnięty w wir świata, jest najbardziej skomplikowanym stworzeniem na świecie, ale zaprojektowany jest tak,  by kochać i być dla drugiego człowieka. Musimy wiedzieć, że sprawdzianem miłości  Boga, jest miłość bliźniego. Zbliża się czas wielkiej zadumy nad Niebem i Ziemią,  czas w którym my sami zadajemy sobie pytanie, jaka jest nasza relacja z drugim człowiekiem?, i właśnie tu, teraz,  potrzeba rozpalić w swoim sercu płomień wiary i każdego dnia  zacząć żyć - po coś!,  trzeba zacząć biec - dokądś!,  nie można biec donikąd i żyć bez celu. Jedno mamy życie i trzeba je  mądrze przeżyć,  z jakimś sensem, zadajmy sobie pytanie:  Jezus zmartwychwstał?, właśnie po to, aby taki sens,  kierunek naszemu życiu nadać!, i tylko od nas samych zależy, czy z Jego propozycji skorzystamy, czy ten dar z Jego ręki przyjmiemy, czy  Jego niezwykłym Zmartwychwstaniem będziemy potrafili i chcieli jeszcze raz się zachwycić, zadziwić, zadumać i cieszyć się.  Wielki Tydzień, to czas kiedy każdy z nas powinien zatrzymać się na moment, złapać oddech, otworzyć serce i duszę.  Mottem Wielkiego Postu są słowa : Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię!. Nawrócenie oznacza radykalną przemianę umysłu oraz nastawienie całego życia na szukanie i spełnianie woli Bożej. To przeniesienie centrum uwagi z własnego „JA” na „TY". Warto być dobrym nie tylko  od święta ale zawsze,  bo Zmartwychwstanie jest zawsze,  kiedy potrafimy żyć dla drugiego  człowieka.  Jeszcze raz  powtarzam,  szczęście osiąga się przez ofiarę dla drugiego. Życzę wszystkim nie tylko od święta ale każdego  dnia  spojrzenia,   które będzie mogło  dostrzec innego człowieka, skrzywdzonego i pełnego strachu przed jutrem,  wrażliwości na, nie prawdę,  niesprawiedliwość, dłoni, które będą zawsze chętne do pomocy,   uśmiechu,  który przegoni  troski życia codziennego. Oby każdy z nas był jak to źródło, skąd wypływać,  będą pozytywne uczucia i myśli. Niech miłość, radość i dobro zawsze będą obecne w Waszym życiu, ciszy tak pogodnej i czystej, aby dusza słyszała bicie serca.  Więc współczesny człowieku! - miej oczy, miej uszy i  serce, które będą zdrowe i będą otwarte na pomoc drugiemu. Wtedy właśnie zapali się iskra, miłości i nadziei,  która rozświetli każdą twarz.
EK/SB.

=====================================================

 

 

                                                                                                                                                                                  Kraków, 29marca 2014 r.

Związek Emerytów i Rencistów
            Pożarnictwa RP
Małopolski Zarząd Wojewódzki
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19

        OW/    /2014.

                                                                                                                                                                                    Panowie
                                                                                                                                                                                    Prezesi Zarządów Kół
                                                                                                                                                                                    ZEiR Poż RP

                                                                                                                                                                                        (wszyscy)

Dotyczy:   obchodów  „I. Wojewódzkiego Dnia Strażaka Emeryta”.                                                       

Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, organizuję w dniu 10 maja 2014 r. „I Wojewódzki Dzień Strażaka – Emeryta” w miejscowości Niedzica – Zamek na Przystani Wodnej Pani Lucyny Wolskiej-Jandura,  powiat nowotarski.

Program obchodów  I. Wojewódzkiego Dnia Strażaka – Emeryta:

 1. Godz. 15.00  - zwiedzanie Zamku w Niedzicy, Zapory  lub Parku Miniatur.
  2. Godz. 16.00  - rejs Statkiem „Harnaś” po jeziorze Czorsztyńskim /około 1 godz./.
  3. Godz. 17.00  - część oficjalna:
  - powitanie zaproszonych gości,
  - wręczenie odznaczeń, wyróżnień i drobnych upominków,
  - przemówienia zaproszonych gości,
  - poczęstunek i zabawa przy muzyce do godz. 22.00.

  Proszę Prezesów kół powiatowych o zgłaszanie ilości chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie. Koszt około 30 zł/osobę,  /w ramach delegacji/.

  Termin zgłoszeń - zapisów  do 15 kwietnia 2014 r. u  Prezesów Kół.

Informacje  pisemne (pocztą e-mail) należy przesłać do Pani  Irena  Raczkowska-Nóżka, obowiązuje odpowiedź negatywna.
          Celem „I Wojewódzkiego Dnia Strażaka – Emeryta”, jest połączenie spotkań z okazji  „Dnia Strażaka”  w poszczególnych powiatach  z imprezą organizowaną w dniu 10 maja br. w Niedzicy Zamek na Przystani Wodnej P. Lucyny Wolskiej-Jandura, która ma służyć  ogólnej  integracja środowisk emeryckich (spotkania  z przedstawicielami resortu oraz  władzami różnych szczebli).
IN/14                                                                             
                                                        Podpisał: Prezes Tadeusz Wielgus

====================================================

                                                                                                                                                                Kraków, dnia 17 marca 2014 r.

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW
POŻARNICTWA RP
Małopolski Zarząd Wojewódzki
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19

                 

                                               Prezesi kół Powiatowych ZE i RP RP
                                            Komendy Miejskie/Powiatowe
                                          
/tablica ogłoszeń/


                Zarząd Wojewódzki ZEiRP w Krakowie, zgodnie z „planem pracy" - organizuje wczasy wypoczynkowo-zdrowotne
w Dalmacji (miejscowości Drvenik) - hotel „Ivando" DALMACJA

Chorwacja jest pięknym śródziemnomorskim krajem, położonym w Centralnej Europie, nad Morzem Adriatyckim, posiada wspaniałą linie brzegową, liczącą ponad 5800 km, z czego 4000 km przypada na wyspy i klif. Chorwacja posiada wręcz stworzony dla rozwoju turystyki klimat. Regiony nadmorskie są jedynymi z najbardziej słonecznych w całej Europie. Udając się tutaj, można mieć niemalże pewność, iż  pogoda nas nie zawiedzie i dlatego Chorwacja staje się powoli jednym z najchętniej odwiedzanych krajów przez turystów.

WCZASY WYPOCZYNKOWE w dniach: 09-17. 06.2014r.
1 dzień:
Wyjazd z Dworca Autobusowego (RDA w Krakowie- górna płyta) o godz.. 6.00,  przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację w okolice Karlowacza do hotelu na nocleg tranzytowy. Zakwaterowanie w hotelu, (pokoje 2,3 osobowe) obiadokolacja, nocleg.
2 dzień:
Śniadanie, przejazd do Plitvic - spacer po Parku Narodowym Plitvickie Jeziora obejmującym 16 szmaragdowo-turkusowych jezior połączonych malowniczymi wodospadami i kaskadami. Park ten wpisany na listę UNESCO od 1979 r. – położony tarasowo na długości 7 km nad rzeką Korana, otoczony jest lasami i kamiennymi wzgórzami.
Przejazd kolejką turystyczną i rejs statkiem po jeziorze Kozjak. (Cena , biletów wstępu, do Parku Plitvickich Jezior około-26 euro (płatne w walucie lokalnej (Opcja zwiedzania aktualna przy przeważającej liczbie chętnych).
Przejazd do miejscowości Drvenik na Riwierze Makarskiej, zakwaterowanie w hotelu „Ivando".
Hotel „Ivando" położony w spokojnej miejscowości Dryenik. Plaża:  żwirkowa 90 m od obiektu nad którą wznosi się pachnący lasek piniowy, obok plaży kafejki, restauracje  i wiele kulturalnych atrakcji.

Usługi obiektu: 3-piętrowy, nowoczesny hotel *** wybudowany w 2007 roku, pokoje 2 osobowe z klimatyzacją i łazienkami, recepcja, restauracja, blisko supersam. Obiadokolacja nocleg.
3 dzień - 7 dzień
Śniadanie, wypoczynek, plażowanie, kąpiel w morzu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, plażowanie w godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną nocny przejazd.
9 dzień:
Przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach dopołudniowych, zakończenie imprezy.

Cena: 1500 zł/osoby.

ŚWIADCZENIA W CENIE:
-  przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, cafe bar, toaleta, video,
- 1 śniadanie + 1 obiadokolacja w hotelu k/ Karlowacza, (nocleg tranzytowy),
- 6 śniadań-(bufet) - 6 obiadokolacji (I+II danie mięsne z sałatkami + deser + napoje) w hotelu
   w Drvenku,
- ubezpieczenie NNW i K L,
- wieczorek Chorwacki z degustacją Rakiji,
- całodzienna wycieczka z plażowaniem i „Fish Piwnic", (grilowane ryby, sałatki,rakija, wino, zabawa   przy muzyce), rejs     
  statkiem na Półwysep Peljesać, wyspę Hwar, powrót do Drvenka),
- opieka pilota - opłaty drogowe i parkingowe, taksa klimatyczna.

Uwaga! W przypadku chorób przewlekłych radzimy ubezpieczyć dodatkowo we własnym zakresie.

Uczestnicy muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
Cena nie obejmuje, biletów wstępu, do Parku Plitvickich Jezior około-26 euro (płatne w walucie lokalnej).  Dopłata do pokoju 1 osobowego 70 euro.
Sport i rozrywka: sporty wodne dodatkowo płatne, oddalone około 500 m.
Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z dodatkwych wycieczek fakultatywnych do:  Medjugorje. Mostaru, Dubrownika, Splitu, Szybenika.
Cena uzależniona iest od ilości chętnych osób.

Termin zgłoszeń - zapisów wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 750 zł/osobę,  przyjmowane będą w siedzibie ZW ZEiRP w Krakowie ul.Westerplatte 19,  w dniu 08 kwietnia 2014 r w godz. 10.00  do 12.00, druga rata wpłaty w dniu 08 maja 2014 w godz. 10.00 -12.00

Wymagane dane:  adres zamieszkania, numer PESEL, telefon kontaktowy-uczestnika.
Informacje dodatkowe:   Irena Raczkowska-Nóżka tel.503-104-612

Podpisał:   Prezes MZW ZE i RP RP Tadeusz Wielgus

==================================================

Wypoczynek 2014 r.

            W dniu dzisiejszym w  Krakowie zebrała się Komisja ds. wypoczynku  przy MZW ZE i RP RP w Krakowie.  Na tej komisji zostały podjęte decyzję z sprawie zorganizowania wypoczynku  w roku 2014  dla naszych emerytów i rencistów.

           Wczasy:

 1. Chorwacja  - Dalmacja, wczasy wypoczynkowo – zdrowotne w terminie: 09-17.06.2014 r.
 2. Bieszczady  -  w terminie:  1-10.09.2014 r.

           Wyjazdy  wekeendowe:

 1. Eger - źródła termalne,winnice- wypoczynek w terminie: 23-25.05.2014 r.
 2. Wilno-Troki-Augustów, termin: 15-18.09.2014 r.

           Pozostałe informacje związane z ww.  wczasami i wycieczkami zostaną podane w najbłizszym terminie Prezesom Zarządów oraz będą umieszczone na stronie internetowej.

==================================================

ZAPROSZENIE

              Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie zaprasza na pierwsze posiedzenie Zarządu w dniu 28.01.2014 r. o godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Klubie Seniora przy Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19.

Planowany porządek obrad:

 1. Informacja z realizacji planu za rok 2013.
 2. Wnioski i propozycje do planu pracy na rok  2014.
 3. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej.
 5. Informacja o rozliczeniu składek za rok 2013 i przypomnienie o terminach wpłat w roku bieżącym.
 6. Przedstawienie propozycji wypoczynku w roku 2014 przez przedstawicieli biur podróży.

Uprzejmie proszę o dostarczenie Sprawozdań rocznych za rok 2013 oraz wniosków o odznaczenia   odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” .
                                                                                                                                                   Za  Zarząd:     Prezes  Tadeusz Wielgus

Wpr./ St. Barnaś

==================================================

 

Spotkanie noworoczne w Zakopanem.

           W sobotę tj. 11 stycznia br.  w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym „U GUTA”, w Białym Dunajcu, odbyło się spotkanie opłatkowe. Spotkanie zorganizowało Koło Zakopane Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Na spotkanie przybyli licznie członkowie  tego koła oraz zaproszeni goście. Swoją osobą spotkanie zaszczycili: Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie  st. bryg.  Józef Galica,  Kapelan strażaków województwa   małopolskiego  mł. bryg. Władysław Kulig  oraz Komendant Powiatowy PSP w Zakopanem  mł. bryg.  Stanisław Galica.   Małopolski  Zarządu Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów reprezentował Wiceprezes tego Zarządu, kol. Stanisław Barnaś. Zebranie miało charakter roboczo  -  świąteczny. Sprawozdanie  z działalności zarządu za rok 2013  przedstawił  Prezes koła ZE i RP RP w Zakopanem kol. Mieczysław Staszel. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący  st. bryg. Czesław Kosiba, który wniósł o udzielenie absolutorium zarządowi koła. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy  złożyli  wszystkim obecnym  na tym spotkaniu życzenia  noworoczne i połamaliśmy się opłatkiem życząc sobie przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Spotkanie w miłej świątecznej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych na śpiewaniu kolęd i wspomnieniach z lat wspólnej służby.

Wpr./Stanisław Barnaś

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

===================================================

            W dniu 6 stycznia 2014 r.  Zarząd Powiatowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP koło w Nowym Sączu, zorganizował spotkanie  opłatkowo -  noworoczne w restauracji  „Kuchnia Sądecka”. Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości i bardzo licznie przybyłych na to spotkanie emerytów,  Wiceprezes  Zarządu Powiatowego  ZE i RP RP w Nowym Sączu kol. Tadeusz Wielgus, jednocześnie Prezes MZW ZE i RP RP w Krakowie,  złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne, a po nim życzenia złożyli również zaproszeni gości.  Po połamaniu się opłatkiem i wspólnym obiedzie w miłej świątecznej atmosferze, nastąpiła chwila wspomnień z lat wspólnej służby. Następnie odbył się multimedialny pokaz zdjęć, zrobionych w trakcie  poprzednich uroczystości, spotkań czy zebrań. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych przy wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek.

wpr./ St. Barnaś

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

=================================================

Szczęśliwego Nowego Roku 2014.

 

=================================================

Nadeszła zima, czas trudny  lecz  wielce zagadkowy, zbliża nas do siebie  okres oczekiwania  świąt bożonarodzeniowych.

*
**
****
Święta
Bożego Narodzenia
to dla nas czas wyjątkowy,
czas oczekiwania, refleksji i zadumy.
 Cieszymy się wszyscy tym oczekiwaniem,
czy to duzi czy mali i wierzymy,
że będziemy te święta godnie przeżywali.
Chcemy być razem w tak wzniosłej chwili,
niech nikt się nie smuci, nie płacze i dziecię nie kwili.
Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny i niepojęty.

Dzieją się rzeczy dziwne, nie zrozumiałe, lecz miłe i wspaniałe,
łączą się rodziny, które zbłądziły, godzą się skłóceni i zwaśnione strony,
dzieci mają radość, my  zrozumienie, a to wszystko przez to Boże Narodzenie.
W dniu tak uroczystym, oczekiwanym życzę Wam wszystkim

Świąt pełnych ciepła, radości, wzajemnego  poszanowania i wiele miłości.
Niech szczęście nigdy Nas nie opuszcza, niech towarzyszy nam na każdym kroku
w każdej chwili naszego życia, każdego nowego  roku. Niech Nowy Rok 2014
będzie dla nas wszystkich, spełnieniem życzeń składanych sobie nawzajem przy wigilijnym stole.
Niech spełnią się najskrytsze marzenia, a każdy następny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego.

Wesołych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2014.

Życzy MZW Zarząd
ZE i RP
 RP
w Krakowie.

aut./St. Barnaś

===================================================

 

Zarząd Powiatowy ZE i RP RP koło w Nowym Targu w listopadzie tj. 20-21 br., organizuję dwudniową wycieczkę do Warszawy.   Miesiąc „listopad” tradycyjnie jak co roku, jest miesiącem darmowego zwiedzania zabytków.

Program wycieczki do Warszawy

1 DZIEŃ
W programie: wyjazd z Nowego Targu w godzinach porannych, przejazd do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty w Sejmie, następnie zobaczymy Muzeum Łazienki Królewskie, czyli letnią rezydencję króla Stanisława Augusta – zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego. Na zakończenie przejazd Traktem Królewskim – atrakcja turystyczna stolicy, wzdłuż trasy stoi większość zabytkowych budowli miasta, zwiedzanie z przewodnikiem Starówki. Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu.
2 DZIEŃ
W programie: zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, miejsca gdzie wydarzenia sprzed 60 lat zostały przedstawione za pomocą nowoczesnych środków prezentacji, aby przekaz był czytelny i zachęcający dla współczesnych odbiorców. Następnie wizyta na Zamku Królewskim, dawnej rezydencji królów, a także najwyższych władz państwowych – sejmu i innych urzędów koronnych. Muzeum zamkowe to bogate zbiory malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Zwiedzanie stolicy zakończy spacer po Powązkach, miejscu pamięci, gdzie odnaleźć można groby zasłużonych i znanych Polaków.
W miarę wolnego czasu w obydwóch dnia zwiedzimy także inne ważne zabytki stolicy.

Koszt wycieczki 280 zł.
Świadczenia w cenie:
• Przejazd komfortowym autokarem
• Opieka pilota
• Opieka przewodnika po Warszawie
• Zakwaterowanie w hotelu
• Wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie i obiad w 2 dniu
• Ubezpieczenie NNW
Powrót do Nowego Targu w godzinach późno nocnych.

Informacje i zapisy w biurze organizatora SUN TRAVEL, telefonicznie 609 761 642, 691 277 944  lub za pomocą e-maila    na stronie     www.suntravel-podhale.pl  Wpr./ St. Barnaś

==================================================

 

 

 

W dniu 9 pździernika br. obyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Spotkanie to, było poświęcone  głównie wprowadzeniu  zmian  do  Regulaminu  Świadczeń  Socjalnych. W spotkaniu uczestniczył Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP w Krakowie st. bryg. Józef Galica. W dalszej części posiedzenia omówiono bieżące sprawy związane z prawidłowym fukcjonowanie ZE i RP RP w małopolsce. Wpr./ St. Barnaś

==================================================

Wyjazd do Czarnogóry.

W dniu dzisiejszym grupa emerytów i rencistów  pożarnictwa województwa małopolskiego wyjechała na zasłużony wypoczynek do Czarnogóry. Wyjeżdżającym,   wiceprezes MZW ZE i RP RP w Krakowie kol. Stanisław Barnaś życzył udanego wypoczynku, szerokiej drogi i szczęśliwego powrotu do kraju.  

===================================================

Skończył się okres wakacji, wielu z nas wypoczywało na zorganizowanych wczasach, turnusach rehabilitacyjnych, wielu indywidualnie. Każdy z nas starał się wypocząć jak najlepiej. Pragnę przypomnieć kol. Prezesom  kół powiatowych, że należałoby  spojrzeć do Rocznego Planu Pracy swoich kół na 2013 r. i  zabrać się do dalszej pracy i zrealizować   plan  pracy do końca.

Kolegów i koleżanki  naszego Związku  proszę, aby dalej mocno angażowali się działalność Związku Emerytów i Rencistów RP w swoich kołach powiatowych jak również, aktywnie uczestniczyli we wszystkich naszych spotkaniach organizowanych przez ZW ZE i RP w Krakowie.

Korzystając z okazji, pragnę wszystkim naszym drogim emerytom i rencistom życzyć, aby nadchodząca kolejna pora roku jaką jest jesień, była dla nas przedłużeniem okresu wakacyjnego.
I jeszcze jedno chcę Wam powiedzieć abyście zawsze pamiętali o tym, co często powtarzam na każdym spotkaniu, ... że wiek emerycki po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany. Pamiętajcie!  …aktywny emeryt, to długoletni emeryt.       Wiceprezes  MZW ZE i RP RP  Stanisław Barnaś

===================================================

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kraków 21.08.2013 r.

 

               Prezesi Kół ZE i RP RP

             Komendy Miejskie / Powiatowe PSP

               /tablica ogłoszeń/.

 

                                       Wpłata drugiej raty na wczasy:  Czarnogóra

Zarząd Wojewódzki ZE i  RP RP w Krakowie informuje, że wpłata drugiej raty na  wczasy wypoczynkowo - rehabilitacyjne  w Czarnogórze - Rafailovici k/Budwy w terminie: 23.09 - 4.10. 2013 r. w wysokości 700 zł, przyjmowane będą w siedzibie Zarządu, Kraków ul. Westerplatte 19, w dniu 3 września 2013 r. w godz. 10.00 –12.00.

Wyjazd /autokarem/ z Krakowa o godz. 8.30 w dniu 23 września 2013 r.  
z Dworca Autobusowego, przy ul. Bosackiej 18.

Planowany postój:     Nowy Targ Niwa  ok. godz. 10.00 (stacja ORLEN) .

Dodatkowych informacji udziela kol. Jan Litewka tel. 668 383 933

Wpr./ Stanisław Barnaś

================================================

 

 

Już niedługo rozpocznie się długo oczekiwany czas wakacji, w tym roku później niż zwykle, nauka w szkole trwa tydzień dłużej. Wakacje to okres wypoczynku dla nas wszystkich, naszych dzieci, wnuków, bliskich i znajomych. W okresie tym staramy się wypocząć, oderwać się od codzienności, nie zawsze kolorowej, wesołej i miłej. Korzystajmy więc jeżeli tylko możemy z dobrodziejstw wakacji. Pozwolę sobie tradycyjnie jak co roku wszystkim wypoczywającym złożyć życzenia wspaniałego wypoczynku, oderwania się od szarej rzeczywistości, zapomnienia o tym co Was dręczy i boli, życzę, żebyście cieszyli się tym co miłe, dobre i trwa długo. Nabierzcie nowych sił i po urlopie wracajcie do swoich obowiązków wypoczęci, zrelaksowani, pełni nadziei i optymizmu na kolejny rok pracy, nauki, ... i do następnych wakacji. Również Wam emeryci i renciści życzę dużo zdrowia i wypoczynku na zasłużonej emeryturze, traktujcie ją jako Wasze wakacje, które trwają cały rok. Emerytura, to zapłata za pracę i służbę w Waszym życiu zawodowy, dlatego korzystajcie z wszelkich dobrodziejstw i uroków tego okresu.

Życzy Małopolski Zarząd Wojewódzki  ZE i RP RP w Krakowie.

Wpr/ Stanisław Barnaś

=================================================

W dniu 17 maja 2013 r. o godz. 11.00 w  siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej,  odbył się uroczysty Apel z okazji naszego Święta „Dnia Strażaka”.  Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również naszych  koleżanek i kolegów emerytów.  Oprawa tych uroczystości miała bardzo uroczysty i odświętny charakter.  Zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia wyróżniającym się strażakom.  Najwyższą  Odznaką „Za Zasługi dla Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”,  Zarząd Główny ZE i RP RP w Warszawie postanowił odznaczyć  Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu,  st. kpt. Mariusza Łaciaka. Odznaczenia dokonał Wiceprezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  ZE i RP RP w Krakowie kol. Stanisław Barnaś.

==================================================

Związek Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa RP
Małopolski  Zarząd Wojewódzki 
Kraków  ul. 
Westerplatte 19

 Kol. Prezesi Kół Powiatowych i Miejskich Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

w s z y s c y -

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie informuje, że w dniu 30.04.2013 r . o godz.10-tej w Komendzie Miejskiej PSP przy ul. Westerplatte 19 - odbędzie się Szkolenie  Skarbników poszczególnych Kół oraz posiedzenie Prezydium ZW ZE i RP RP w Krakowie.

Uprzejmie prosimy o oddelegowanie Skarbników poszczególnych  Kół  na w/wym. szkolenie.

Porządek posiedzenia;

 1. Szkolenie nt. "Zasady gospodarki finansowej w ogniwach Związku Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa RP".
 2. Przekazanie odznak "Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP" i uregulowanie należności za w/wym. Odznaki przez Koła, które nie dokonały stosownych przedpłat.
 3. Przekazanie materiałów z ostatniego posiedzenia Prezydium ZG.
 4. Dyskusja - wnioski.

Podpisał:     Prezes  MZW ZE i RP RP w Krakowie Tadeusz Wielgus

wpr./ St. Barnaś

==================================================

Rozpoczął się Wielki Tydzień, Tydzień zadumy, refleksji, rozmyślań nad Jezusem Zmartwychwstałym. Jako Katolicy wierzymy twardo i jesteśmy przekonani w wierzę, że my także zmartwychwstaniemy. Cóż byłaby warta nasza wiara gdy byśmy nie wierzyli. Na  ten okres oczekiwania, przygotowania się  na to przyjście Chrystusa Zmartwychwstałego robimy wielkie przygotowania, cieszymy się bardzo, czynimy różnego rodzaju postanowienia, odmawiamy sobie wszelkich przyjemności i umartwiamy się, akcentując innym czego to sobie nie odmówiliśmy w poście.  Ale czy tym zasłużymy sobie na wieczną chwałę, życie wieczne?. Myślę, że nie, przygotowywać się na spotkanie z Bogiem powinniśmy się przez całe nasze życie. Przykładem tego powinna być naszą dobroć dla drugiego człowieka wynikająca z potrzeby każdego dnia. Powinniśmy żyć dla innych a nie przeciw innym jak to obecnie się dzieje: w rodzinie,  sąsiedztwie, społeczeństwie czy w kraju. Często zastanawiam się, co jest powodem takich ludzkich zachowań?, gdzie podziały się dawne czasy, biedne czasy, było biednie ale było normalnie. W obecnej sytuacji, pogoni za wszystkim byle wyprzedzić drugiego, pogubiliśmy się bardzo!. Okres Wielkiego postu jest okresem szczególnym, dającym nam czas na przemyślenia, obudzenie się z tego nie zdrowego snu, który trwa i pogłębia się, który powoduję to, że oddalamy się od siebie nawzajem i zapominamy po co żyjemy, po co Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu….

Niech ta chwila refleksji nad naszym życiem  i przemijaniem będzie impulsem do pracy nad sobą tu na ziemi… .

Tradycyjnie jak co roku, Zarząd ZE i RP RP 
składa Wam wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze 
i  nadziei na lepsze  jutro. 

 

aut./ Stanisław Barnaś

==================================================

W dniu 19.03.2013 r. odbyło się  posiedzenie Prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Posiedzenie odbyło się w Komendzie Miejskiej  PSP w Krakowie na ul. Westerplatte 19. Na początku spotkania Prezes  MZW ZE i RP RP Tadeusz Wielgus  powitał wszystkich przybyłych na to spotkanie. Pierwszym punktem zebrania było  przedstawienie  informacji z posiedzenia Zarządu Głównego ZE i RP RP w Warszawie, które odbyło się  na wyjeździe w  Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie.  Następnie poinformował o planowanym szkoleniu Skarbników  Zarządów Wojewódzkich, które odbędzie się  w  Warszawie. W dalszej części posiedzenia, głos zabierali poszczególni członkowie Prezydium.  Omówiono sprawy bieżące.  Na zakończenie  posiedzenia Prezes MZW ZE i RP RP  Tadeusz Wielgus,  podziękował wszystkim za przybycie. Wpr./ St. Barnaś

=================================================

Najdroższe nasze Panie!

Dzisiaj 8 marca, „Dzień Kobiet” – naszych Kobiet, mam, żon, sióstr, córek, a nawet kochanek. Jest to dzień, kiedy wszyscy staramy się być dobrzy, mili, uczynni i w tym dniu chcemy sprawić Wam jak najwięcej radości, zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli nadrobić wszystkie stracone miłe chwilę przez nie właściwe nasze zachowania . Przynosimy kwiaty, składamy życzenia, ściskamy mocno i tym staramy się okazać jak bardzo Was kochamy. Ja wierzę, że wielu mężów, ojców nie stać na taki gest z różnych przyczyn, zapewne chcieliby się dobrze zachować wobec Was ale nie zawsze wiedzą, jak to uczynić i co zrobić , abyście czuły jak bardzo Was kochają i jak bardzo jesteście im potrzebne, na każdym kroku i w każdej chwili swojego życia. Wierzcie Drogie Panie, że jesteście dla nich najważniejsze, najbardziej kochane i bez Was czasami są bezradni jak małe dzieci. Dlatego proszę, przyjmijcie od nas wszystkich mężczyzn, tych najmłodszych, starszych i tych najstarszych te życzenia, serdeczne, szczere i płynące z głębi serca każdego z Nas, niech każdy dzień roku, będzie dla Was Dniem 8 Marca, a my obiecujemy, że będziemy się starać, aby ten dzień trwał dla Was cały rok. Uczynimy wszystko, abyście czuły się szczęśliwe, kochane i potrzebne. Wszystkiego najlepszego, niech spełnią się Wasze najbardziej skrywane marzenia.     
Życzy:
  Zarząd  MZW ZE i RP RP

Wpr./ St. Barnaś

=================================================

SZANOWNI Państwo!
ZG ZE i RP RP w W-wie informuję, że ukazała się  książka pt.:

„Generałowie Polskiego Pożarnictwa 1976 - 2012”.

Oprawa twarda, 155 stron.

Zapraszamy do lektury.

wpr./ St. Barnaś

=================================================

CZARNOGÓRA
Wypoczynek Zwiedzanie Zabawa

RAFAILOVICI - to nieduża turystyczna osada położana obok Budwy stolicy Czarnogórskiego turyzmu. Największym atutem tej miejscowości jest szeroka, naturalna piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza oraz bliskie sąsiedztwo Budwy, gdzie poza zabytkowym starym miastem, znajduje się kilkadziesiąt lokali z muzyką, występami a także liczne sklepy z pamiątkami.

TERMIN: 24.09. – 04.10.2013 r.

Turyści zakwaterowani są w prywatnych pensjonatach położonych około 2 min. Od plaży. Pokoje 2,3 i 4 osobowe z łazienką, z klimatyzacją, balkonem i lodówką. Możliwość skorzystania z Wi-Fi w hotelu Obala. Wypoczynek ww. miejscowości cieszy się od kilkunastu lat uznaniem turystów zadowolonych z piaszczystej 2.5 km plaży. Objęta programem całodniowa wycieczka Stateczkiem po morzu jest miłą atrakcją.
Wyżywienie : 2 x dziennie: Śniadania (forma bufetu) i obiadokolację (serwowane, do wyboru z 5-ciu dań) w restauracji hotelu Obala położonym nad samym morzem. Do obiadokolacji napoje płatne dodatkowo.

CENA: 1.350 zł.

PROGRAM ZWIEDZANIA:


Dubrownik w drodze do Czarnogóry, w czasie pobytu poza Wycieczką Stateczkiem po morzu, zwiedzanie KOTORU, CETINJE, BAR i BUDWA. W drodze powrotnejMEDUGORIE. Uczestnicy płacą tylko wstępy.

CENA OBEJMUJE:


Przejazd autokarem, 9 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, taksa klimatyczna. Opiekę rezydenta, ubezpieczenie KL+NW+bagaż, podatek VAT.

Termin zgłoszeń – zapisów wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 700 zł przyjmowane będą w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP, Kraków ul. Westerplatte 19, w dniu 15 kwietnia 2013 r. w godz. 10:00 – 12:00.
Wymagane: adres zamieszkania, numer PESEL,  telefon kontaktowy – uczestnika.

Druga rata wpłaty, godzina wyjazdu, trasa przejazdu zostaną podane w późniejszym terminie.

____________________________________________________________

Termin i miejsce wyjazdu nad Polskie morze zostanie podany w późniejszym terminie. Wpr. St.Barnaś

===============================================

 

 

Kulig w górach....

W ubiegłym tygodniu Zarząd koła Powiatowego  ZE i RP RP w Nowym Targu,  zorganizował kulig dla swoich członków.  Okres ferii zimowych  sprzyja takim imprezom.  Impreza zorganizowana w górach,  dla niektórych było to niesamowite przeżycie, zaspy śniegu w lesie,   narowiste i galopujące  konie dodawały emocji i dreszczyku. Spotkania takie zawsze mają nie zapomniany charakter, szczególnie gdy spotykają się ludzie po dłuższym okresie nieobecności.   Po upieczeniu kiełbasek na góralskiej watrze, wypiciu góralskiej herbatki  pod wieczór zakończyliśmy kulig.   Powróciliśmy cali,  zdrowi, pełni wrażeń i przede wszystkim zadowoleni. Wpr./ St Barnaś.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

================================================

Spotkanie Noworoczne w Bochni.

W styczniu 2013 r.   Zarząd koła Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Bochni, zorganizował  spotkanie noworoczne dla swoich członków. Na początku spotkania Prezes Koła,   powitał wszystkich przybyłych na to spotkanie.  W trakcie trwającego spotkania zjawili się kolędnicy, którzy zwyczajem przyjętym w regionie  przedstawili Szopkę Bożonarodzeniową.  W niektóre   rolę wcielili się nasi koledzy emeryci.  Na spotkaniu nie zabrakło również zaproszonych gości, którzy aktywnie włączyli się we wspólne śpiewanie kolęd. Spotkania odbyło się w miłej świątecznej atmosferze. Wpr./St. Barnaś

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

=================================================

UW /1 /2013

Uchwała nr 1/2013

Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie :  zorganizowania  wczasów rehabilitacyjno-zdrowotnych.

Działając na podstawie Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Roz. II §2 pkt 3 Małopolski Zarząd Wojewódzki  ZE i RP w Krakowie zaplanował;

 • 1

Zorganizowanie wczasów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla 80 osób, zgodnie z §2 ust. 5 „Regulaminu warunków korzystania ze świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin”.

 • 2

Wybór oferty pozostaje w gestii komisji ds. wypoczynku.

 • 3

Zgodnie z Regulaminem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie korzystania ze świadczeń socjalnych – prosimy o dofinansowanie  poniesionych kosztów dla grup zorganizowanych przez MZW ZE i RP RP w Krakowie.

 • 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz:   Irena Nóżka

Prezes:  Tadeusz Wielgus

 

Wpr./ Stanisław Barnaś

================================================

 Kraków, dnia 29 stycznia 2013 r

 

PROTOKÓŁ Nr 1

z posiedzenia  plenarnego ZW ZE i RP  RP w Krakowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

              Plenarne posiedzenie ZW ZE i RP RP rozpoczął Prezes  kol. Tadeusz Wielgus, który powitał wszystkich zebranych
i złożył życzenia noworoczne oraz podziękował członkom Zarządu  za współpracę. Podsumował  spotkania w poszczególnych kołach w których brał udział.

Następnie przedstawił porządek obrad w załączeniu - przyjęty jednogłośnie (zał. nr 1) pkt 1,  Odczytano protokół z posiedzenia plenarnego ZW ZE i RP RP  z dnia 03 października 2012 r.   przyjęty bez uwag

pkt. 2  Przedstawiono informację z realizacji planu pracy za rok ubiegły (zał. nr 2).

Po raz kolejny Prezes ZW przypomniał o obowiązku założenia adresu poczty e-mailowej, dalszej współpracy z Komendami PSP. Ze względu na dużą ilość materiałów otrzymywanych z Zarządu Głównego wykonywanie kserokopii jest bardzo kosztowne oraz bardzo pracochłonne.

Kol. Stanisław Barnaś przypomniał o przekazywaniu informacji z działalności kół za pośrednictwem poczty e-mail w celu zamieszczenia informacji na naszej stronie związkowej działającej przy KW PSP w Krakowie.

Prezes ZW kol. Tadeusz Wielgus  podziękował zaangażowanym kolegom w przekazywaniu informacji do posłów  o interpe- lacje w sprawie propozycji zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i ich rodzin.

Przypomniano również o terminie składania wniosków na odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej”, termin do dnia 20 lutego.

pkt. 3 Następnie odczytano propozycje do planu pracy na rok 2013  i w tym temacie głos zabrał kol. Bronisław Kozień który zaproponował aby zwrócić się do KW PSP o przedstawienie  struktury i sposobu wykorzystania funduszu socjalnego za rok 2012 oraz, udział Prezydium ZW w opracowaniu preliminarza wydatków z funduszu socjalnego na rok 2013 - propozycja przyjęta jednogłośnie. Kol. Antoni Rzepka zwrócił uwagę na podpisanie porozumienia z KW PSP w sprawie użyczenia pojazdów służbowych na zorganizowanie wyjazdów na wycieczki, pogrzeby itp.

pkt. 4 W sprawie wyjazdów zbiorowych zabrał głos kol. Jan Litewka który przedstawił informację, propozycję wyjazdu do Czarnogóry  lub na Węgry. W tym momencie głos zabrał kol. Bronisław Kozień, który złożył interpelację w kwestii zmian w Regulaminie korzystania ze świadczeń socjalnych (zał. nr 3), również kol. Ewa Palonek złożyła interpelację w sprawie widełek obowiązujących przy przyznawaniu świadczeń z funduszu socjalnego (zał. nr 4). Przyjęto uchwałę o dopłacie do wypoczynku dla 80 osób w wysokości 40% poniesionych kosztów zgodnie z obowiązującym Regulaminem korzystania ze świadczeń socjalnych. Uchwała zostanie przedstawiona Komendantowi Wojewódzkiemu PSP do zatwierdzenia i przekazana na poszcze- gólne koła. Informacja będzie zawierała  termin, miejsce  i koszt wczasów. Sprawa miejsca wyjazdu zostanie ustalona na najbliższym posiedzeniu.

pkt. 5 W sprawie regulowania składek w zaległościach i terminach wpłaty głos zabrała kol. Ewa Palonek, która  szczegółowo przedstawiła zaległości  poszczególnych kół.

pkt. 6 Na podst. § 14 pkt 6 dokonano wyboru członka Komisji Rewizyjnej po zmarłym kol. A Burzawa została przedstawiona kandydatura kol. Jan Mendys  za zgodą zainteresowanego przyjęta jednogłośnie, równocześnie na podst. § 14 pkt 7 zwiększono ilość członków o kol. Stanisław Tabor i kol. Marek Drewno kandydaci wyrazili zgodę  i zostali wybrani jedno- głośnie.

pkt. 7 przekazano materiały informacyjne, które stanowią załącznik do protokołu.

Protokołował :  Sekretarz  Irena  Nóżka

Zatwierdzam:  Prezes Tadeusz Wielgus

Wpr./ Stanisław Barnaś

======================================

 

I Plenarne Posiedzenie MZW ZE i RP RP w Krakowie.

W dniu 29.01.2013 r. odbyło się I posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Miejskiej Komendzie Powiatowej PSP w Krakowie na ul. Westerplatte 19. Na początku spotkania Prezes  MZW ZE i RP RP w Krakowie Tadeusz Wielgus  powitał wszystkich przybyłych na to spotkanie. Po zatwierdzeniu porządku zebrania przystąpił do przedstawienia sprawozdania za ubiegły rok 2012. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Następnym punktem zebrania było przedstawienie Planu Pracy na 2013 r. i propozycje z sali do tego planu. Kolejny punkt zebrania, to uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej po zmarłym śp. Andrzeju Burzawie. Komisja została uzupełniona. Wiele emocji wzbudzały propozycję wypoczynku przedstawione przez kol. Jana Litewkę. W dalszej części zebrania Wiceprezes MZW Stanisław Barnaś  omówił podejmowane działania Zarządu Głównego ZE i RP RP w Warszawie, związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwotowej waloryzacji rent i emerytur, oraz sprawy dotyczącej odpisu na Fundusz Socjalny.  Na zakończenie Prezes MZW Tadeusz Wielgus  podziękował za dobrą współpracę, życzył dalszych sukcesów w działalności Prezesom Zarządów   i na koniec złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym. Natomiast Wiceprezes MZW Stanisław Barnaś  składając życzenia noworoczne życzył wszystkim emerytom i rencistom samych sukcesów w Nowym Roku i  zachęcał do dalszej współpracy i większe angażowanie się w działalność związkową. Wpr./ S. Barnaś

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

=================================================

Spotkanie opłatkowe ZE i RP RP w Krakowie.

W  sali  Hotelu Garnizonowego  Krakowie, odbyło się spotkanie opłatkowe Krakowskiego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.  Na to spotkanie przybyli członkowie koła oraz licznie zaperoszeni goście. Po części oficjalnej,  która zakończyła się wręczeniem odznaczeń naszym kol.  Antoniemu Łanoszce i Bronisławowi Kozieniowi, złożono sobie życzenia i połamano się opłatkiem. Spotkanie zakończyło się wspólnym  śpiewaniem kolęd. wpr./ S. Barnaś.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

=================================================

Spotkanie sprawozdawczo-opłatkowe w Zakopanym.

W dniu 26.01.2013 r. w  Pensjonacie „U Guta” w Białym Dunajcu odbyło się spotkanie sprawozdawczo-noworoczne Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, koło Zakopane. Na początek spotkania Prezes Koła Mieczysław Staszel  powitał wszystkich przybyłych na to spotkanie. Na spotkanie przybył między innymi  Wiceprezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie S. Barnaś oraz  Prezes Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych w Zakopanym Kol. J. Szymański. Następnie po zatwierdzeniu porządku zebrania, Prezes Koła przystąpił do przedstawienia sprawozdania za ubiegły rok 2012. Sprawozdanie zostało przedstawione i przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył  Przewodniczący  Cz. Kosiba.  Po zakończeniu sprawozdań głos zabrali zaproszeni goście, którzy na koniec swoich wystąpień złożyli wszystkim życzenia noworoczne. Natomiast Wiceprezes MZW ZEiRP RP S.Barnaś składając życzenia noworoczne życzył wszystkim emerytom i rencistom kolejnych takich spotkań w tym lub szerszym gronie, zachęcał do współpracy i większego angażowania się w działalność związkową. Na koniec spotkania wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie życzenia.  wpr./ Stanisław Barnaś

==================================================

 

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

            Zarząd  Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Krakowie zaprasza na plenarne posiedzenie Zarządu  w dniu 29 stycznia 2013 r. o godz. 11.00.                   

Posiedzenie odbędzie się w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19.

===============================================

 

Z terenu...

Tradycyjnie jak co roku, tak i w tym w  dniu 5 i 7.12.2012 r. Zarząd Powiatowy Związku i Rencistów Pożarnictwa naszego Koła wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Nowym Targu st. kpt. poż.  Mariuszem Łaciakiem odwiedził naszych najstarszych kolegów i koleżanki z pracy, z którymi wspólnie pracowaliśmy a właściwie służyli, bo praca w mundurze  do „służba”. Służba, Która wymaga od nas  ciągłego  bycia  dyspozycyjnym  i gotowym do działania 24 godziny na dobę w każdej sytuacji.  Naszych emerytów zastaliśmy w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.  Ucieszyli się bardzo z naszych odwiedzin, bardzo dużo i chętnie rozmawiali z nami, a właściwie wspominali swój okres służby. Na koniec wręczyliśmy im skromne upominki świąteczne dla ciała i albumy książkowe dla ducha, aby mogli pooglądać zdjęcia, troszkę poczytać  i tym wypełnić sobie wolny czas.  Złożyliśmy im życzenia świąteczno-noworoczne,  życzyliśmy im przede wszystkim zdrowia,  stu lat życia i więcej.  Niektórzy z nich są grubo po 80 roku życia.    

Opr./  Stanisław Barnaś

==================================================

Św. Mikołaj.

6 grudnia jest Dniem Świętego Mikołaja. Jest to dzień w którym św. Mikołaj przynosi prezenty.  Zwracam się z prośbą aby wzorem kolegów z  Zarządu Powiatowego ZE i RP RP z Nowego Targu, a być może także i innych kół, zorganizować w swoich kołach powiatowych takie akcje Mikołajkowe jak w Nowym Targu.   W wyznaczonym dniu  przedstawiciele Zarządu  Koła Powiatowego ZE i RP RP wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP,  tradycyjnie jak co roku, odwiedzają swoich najstarszych emerytów. Takie odwiedziny są miłym akcentem zarówno dla osób odwiedzanych jak i dla nas odwiedzających. Nasi emeryci i renciści potrzebują takich kontaktów,  takiej  więzi ze służbą, czują się tak, jakby ciągle byli aktywnymi strażakami.  Zawsze witają nas w drzwiach swoich domów,  niekiedy z nieukrywanymi  łzami w oczach. Nie powinniśmy  pozostawiać naszych starszych kolegów  samych sobie.  Starajmy się dbać o nich w miarę naszych możliwości, interesujmy się ich stanem zdrowia, pomagajmy im załatwić różne sprawy jeżeli tego potrzebują.  Cieszmy się, jeżeli z roku na rok widzimy ich w dobrej formie psychicznej i kondycji fizycznej.  I nie zapominajmy, że niedługo nadejdzie taki czas, kiedy to  my będziemy czekać w drzwiach naszych domów,   na młodszych kolegów emerytów, kiedy przyjdą nas odwiedzić.   opr./ Stanisław Barnaś

===============================================

Wyjazdowe plenarne posiedzenie MZW ZE i RP RP w Krakowie.

W dniu 3 października 2012 r. w miejscowości Głębokie, odbyło się wyjazdowe plenarne posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie. Na posiedzenie licznie przybyli zaproszeni goście.

W trakcie posiedzenia:

 1. Odczytano protokół z ostatniego posiedzenia MZW ZE i RP RP, które odbyło się w Krakowie.
 2. Dokonano wręczenia odznak „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa” oraz listów gratulacyjnych.
 3. Omówiono sprawy związane z weryfikacją członków ZE i RP oraz zaległości w przesyłaniu dokumentacji „ochrona danych   osobowych”.
 4. Przypomniano o wymaganych dokumentach przy ubieganiu się o pomoc lub dopłaty z funduszu socjalnego.
 5. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej po zmarłym Andrzeju Burzawie, odłożono na następne posiedzenie.
 6. Ustalono termin i miejsce następnego plenarnego posiedzenia wyjazdowego.
 7. Wolne wnioski, wystąpienie zaproszonych gości.

Na zakończenie posiedzenia odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

===================================================

...Dzień Seniora...

W dniu 29 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, odbyły się uroczystości poświęcone obchodom  zbliżającegio się Międzynarodowego Dnia Seniora i Dnia Osób Starszych, Obchody zostały organizowane przez Zarząd Powiatowy ZE i RP RP nowotarskiego  Koła. W uroczystościach wzięły udział związki emeryckie i stowarzyszenia działające na terenie powiatu nowotarskiego. Po części oficjalnej na której dokonano odznaczeń i wyróżnień odbyła się część artystyczna. Program artystyczny przygotowany przez zespół muzyczny Miejskiego Ośrodka Kultury "Septyma" pod Kierownictwem P. Doroty Kret. Zespół swoim wystąpieniem bardzo wzruszył widownię, za co wielokrotnie został nagradzany nieustającymi brawami. Kabaret góralski "Truteń" wprawił widownie w niesamowitą atmosferę, większość widowni nie mogła się powstrzymać od wycierania łez ze śmiechu. I ogólno-powiatowe spotkanie seniorów można uznać za udane.

Zarząd Główny  za szczególne zasługi dla ZE i RP RP  postanowił odznaczyć Odznaką  „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” następujące koleżanki i kolegów:

- kol. Romana Kordeczkę

- kol. Marię Zając

- kol. Helenę Grynia

- kol. Marię Kamoń

Wręczenia odznaczeń dokona  Prezesa Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i  Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie Tadeusz Wielgus w asyście Prezesa Koła Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarniczych RP w Nowym Targu, kolegi  Stanisława Barnasia

Za  poświęcenie i zaangażowanie w działalność kół i stowarzyszeń drobnymi upominkami zostali uhonorowani następujące koleżanki i koledzy:

Kol. Handzel Szczepan,

Kol. Haza Władysław

Kol. Gacek Marian

Kol. Wilczek Jan

Kol. Sokołowski Jan

Kol. Grzegorzewski Ryszard

Kol. Drożdż Marian

Kol. Mrugała Anna

Kol. Wieczorek Maria

Kol. Fryda Maria

Kol. Leszek Szwarkowski

Kol. Elżbieta Odziomek

Kol. Zając Andrzej

Kol. Panek Jan

==================================================

Wyjazd II grupy emerytów na wczasy rehabilitacyjne.

W sobotę 25.08.2012 r. grupa emerytów i rencistów Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP w Krakowie wyjechała pociągiem z Dworca Głównego na wczasy rehabilitacyjne do Darłówka. W tym roku emeryci i renciści będą wypoczywać nad Polskim morzem, w innej miejscowości niż poprzedniego lata. Na dworcu Głównym w Krakowie, wszystkim wyjeżdżającym na wypoczynek szczęśliwej podróży i udanego wypoczynku życzył Wiceprezes MZW ZE i RP RP w Krakowie kol. Stanisław Barnaś.

=================================================

Wyjazd grupy emerytów i rencistów do Darłówka.

Serdecznie informuję, że grupa emerytów i rencistów wybierających się na wczasy rehabilitacyjne do Darłówka, będzie poinformowana telefonicznie o godzinie wyjazdu przed planowanym wyjazdem, /wyjazd zgodnie z planem/. Forma wpłaty drugiej raty na wczasy, zostanie podana w późniejszym terminie tj. około 15 sierpnia 2012 r.   Proszę zabrać ze sobą ksero ostatniej Decyzji Emerytalnej.
                                                                    Stanisław Barnaś

==================================================

Wakacje, okres urlopowy

Rozpoczął się okres wakacji dla naszych dzieci i wnuków. Dla nas koleżanki, koledzy emeryci i renciści również jest to okres wypoczynku, oderwania się od codziennej szarej rzeczywistości. Korzystając z tej okazji pragnę Wam wszystkim tym, którzy wybieracie się na wczasy z dala od domu, do przyjaciół, do sanatorium czy może będziecie spędzać ten czas w inny sposób. Życzę Wam koleżanki i koledzy abyście wypoczęli, nabrali nowych sił na dalsze lata spokojnego życia emeryta. Okres ten jest okresem na jaki wszyscy ciężko zapracowaliśmy trudną i niebezpieczną pracą, dlatego korzystajmy z wszelkich dobrodziejstw i uroków tego okresu, okresu kolejnego w naszym życiu.

                                                             Z najlepszymi życzeniami          

                   Prezes MZW  ZE i RP RP w Krakowie Tadeusz Wielgus

====================================================

Wyjazd grupy emerytów i rencistów do Bułgarii.

W piątek 22.06.2012 r. grupa emerytów i rencistów  wyjechała  na wczasy rehabilitacyjne do Bułgarii. Wyjazd został zorganizowany przez Małopolski Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Krakowie. Emeryci i renciści /49 osób/ będą wypoczywać w nadmorskiej miejscowości Obzor .  Wszystkim wyjeżdżającym, udanego wypoczynku i  szerokiej drogi życzył Wiceprezes  MZW ZE i RP w Krakowie kol. Stanisław Barnaś.

====================================================

Wczsy rehabilitacyjne w Darłówku.

Zarząd Wojewódzki ZE i RP zgodnie z planem pracy organizuje turnus rehabilitacyjny w terminie: 25.08. - 08.09.2012 r.

Biuro Usług Turystyczno-Spedycyjnych „ATLAS” W Koszalinie przedstawiło następującą ofertę:

MIEJSCE: CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU JANTAR DARŁÓWKO
/przy samej plaży/

W ramach ceny zapewniamy:
- noclegi w pokojach z łazienkami – standard hotelowy,
- wyżywienie 3 x dziennie,
- 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza /oprócz sobót i niedziel/,
- 2 wieczorki taneczne,
- 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- transport pociąg Kraków - Koszalin – Kraków,
- transport autokarowy Koszalin – Darłówko – Koszalin,
- opłata klimatyczna,
- ubezpieczenie,
- prowiant na drogę powrotną.
Koszt pobytu : 1.555-zł /14 dni/.

Informuję, że są jeszcze wolne miejsca, osoby chętne na wyjazd proszone są o kontakt telefoniczny z:

Wiceprezesem MZW ZE i RP RP kol. Stanisławem Barnaś tel. 602 376 882 lub
z kol. Janem Litewką tel. 668 383 933.

====================================================

Informacja dla emerytów wyjeżdżających do Bułgarii.

Wczasy – Bułgaria /Obzor/   termin: 22.06 – 2.07.2012 r.

Wyjazd  autokarem z Krakowa  o godz. 8.30

                  Dworzec PKS – płyta górna, przy ul. Bosackiej 18

Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwe jest zabranie się z  Zaborni lub Nowego Targu.

Planowany postój;   Zabornia   ok. godz.  9.40

                   Nowy Targ: ok. godz. 10.00 – 10.10

Przewidywany przyjazd do Obzoru – Bułgaria  w dn.23.06.12, ok. godz. 12.00/ 13.00.

Powrót samolotem.

Wylot z Bułgarii  w dniu  2.07.2012 r. o godz. 19.00  /czasu Bułgarskiego/.

Przylot do Katowic o godz. 20.10  /czasu Polskiego/.

Powrót do Krakowa na Dworzec PKS /ul.Bosacka/  ok. 22.00

   /czas przyjazdu uzależniony jest od długości trwania odprawy celnej na lotnisku/.

Występują ograniczenia w zakresie;  ilości i jakości artykułów  przewożonych w bagażu podręcznym  i bagażu głównego oraz ich wagi z Bułgarii, lecimy liniami LOT-u.

Bez dodatkowej opłaty

Bagaż podręczny waga do 5 kg

Bagaż główny do17  kg.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jaj przepięknie malowanych,
Świąt słonecznych, roześmianych,
W   śmigus-dyng
us dużo wody,
Zdrowia, szczęścia  no i zgody
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzy…

Za Zarząd: Prezes MZW ZE i RP Tadeusz Wielgus

===================================================

Posiedzenie MZW ZE i RP RP.

W dniu 21 maja 2012 r.  odbyło się Plenarne Posiedzenie  Zarządu Wojewódzkiego ZE I RP RP. Na wstępie Prezes Tadeusz Wielgus powitał wszystkich przybyłych na to posiedzenie. Następnie poinformował  o trwających pracach związanych  z możliwością awansowania emerytów w stopniach służbowych,  oraz o możliwości odwołania się od rewaloryzacji rent i emerytór za pośrednictwem Zakładu Emerytalnego. Omówił propozycję zmian w statucie. Wiceprezes Stanisław Barnaś, przedstawił propozycję wczasów nad polskim morzem dla II grupy emerytów, poinformował także wszystkich o działającej stronie internetowej. Następnym punktem posiedzenia były wolne wnioski i przekazanie materiałów dla poszczególnych kół. Po posiedzeniu  Zarządu licznie uczestniczyliśmy w obchodach Wojewódzkich  z okazji  "Dnia Strażaka" na rynku  Głównym w Krakowie.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Odwołanie od rewaloryzacji rent i emerytur.

                                                                                                                            .......................................................                                                                                                                                 miejscowość i data

Sąd Okręgowy

w Warszawie

Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Aleja Solidarności 127

00-898 Warszawa                                   

za pośrednictwem

Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

w Warszawie

 1. Pawińskiego 17/21

02—106 Warszawa                                       ............................................                                                                                   Adres

Nr ewidencyjny świadczenia:

…………………………………….

Powód (odwołujący się): ………………………………………

Pozwany: Dyrektor Zakładu Emerytalno Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych   ul. Pawińskiego 17/21,  02-106 Warszawa.

ODWOŁANIE

od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych  w Warszawie,  nr ewid.  z dnia…………………………… doręczonej  mi w dniu………………………….. r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z  2004 r. ,Nr 8 poz. 67 z późn. zm.)- zwanej dalej „policyjną ustawa emerytalną”,    a także art. 4779 § 1 i § 2 kpc oraz art. 2, 31, 32, 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji RP - z a s k a r ż a m powyższą decyzję w części dot. wysokości przyznanej mi waloryzacji:

Zarzucam zaskarżonej decyzji sprzeczności z zasadami zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niewłaściwe określenie wysokości i wartości zwaloryzowanej emerytury i jej podstawy przejawiające się w:

 1. „waloryzacja” kwotowa w 2012 r. jest niezgodna z celem waloryzacji i pociąga za sobą spadek realnej wartości mojej emerytury, czyli waloryzacja ta nie zniweluje skutków inflacji z 2011 r. , a więc jest dla mnie krzywdząca,
 2. obniżeniu na przyszłe lata podstawy waloryzacji procentowej mojej emerytury.

W oparciu o powyższe, wnoszę o:

 1. spowodowanie właściwego zwaloryzowania mojej emerytury i podstawy jej wymiaru oraz zwrot należnej mi kwoty pieniężnej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2012 r., jako wynagrodzenie poniesionej szkody zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP,
 2. w razie nierozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny – do czasu rozpoznania niniejszej sprawy – zawisłej przed nim za sygn. Akt K 9/12, wszczętej na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. Nr 21 poz. 118.) – o przedstawienie przez Sąd Trybunałowi Konstytucyjnemu w trybie art. 193 Konstytucji RP pytania prawnego co do zgodności wymienionego aktu normatywnego z art. 2, 7, 8, 32 i 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygniecie niniejszej sprawy.
 3. w związku z art.177 §1  kpc proszę, aby Sąd z urzędu zawiesił niniejsze postępowanie do czasu wydania w tym przedmiocie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego br. i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego br. (sygn. K 9/12).
 4. Nie obciążanie mnie kosztami sądowymi i kosztami z tytułu zastępstwa sadowego.

                                                          UZASADNIENIE.

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w Warszawie wydał decyzję o waloryzacji mojej policyjnej emerytury nr KRW………….. w której ustalił nową wysokość mojego świadczenia poprzez dodanie do kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012 r., kwoty waloryzacji w wysokości 71zł.  brutto. W wyniku wprowadzenia tego sposobu waloryzacji wartość mojego świadczenia zostanie zmniejszona o kwotę..............zł, w porównaniu do waloryzacji, którą gwarantowała mi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.), prowadząc do trwałego i nieodwracalnego jego obniżania w latach następnych z powodu obniżenia podstawy jego wymiaru.

Obniżenie świadczenia w wyniku zastosowania przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. Nr 21 poz. 118.) godzi w moje wolności i prawa obywatelskie, a w szczególności:

- zasady sprawiedliwości społecznej, zaufania obywateli do państwa, ochrony praw słusznie nabytych oraz nie działania prawa wstecz zapisanych w art. 2 i art. 67 Konstytucji RP,

- zasadę państwa prawnego działającego na podstawie i w granicach prawa zapisaną w art. 7 Konstytucji RP,

- zasadę proporcjonalności zapisaną w art. 31 Konstytucji, która wyraźnie stanowi, że nie można obciążać kosztami tylko jednej grupy społecznej (w moim przypadku emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia w kwocie powyżej 1480 zł) gdyż nie tylko na niej ciąży obowiązek solidaryzmu i pomocy słabszym (emerytom i rencistom otrzymującym świadczenia w kwocie poniżej 1480 zł),

- zasadę równości wobec prawa zapisaną w art. 32 Konstytucji, która nakazuje, aby wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu były traktowane równo, tj. bez zróżnicowań zarówno faworyzujących, jak i dyskryminujących

Te konstytucyjne zasady powinny być stosowane bezpośrednio w toku każdego postępowania /art.8 ust.2 Konstytucji RP/.

Dowód: sprawa zawisła w Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 9/12), wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego br. i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego br.

Zgodnie z powszechnie przyjętą i stosowaną definicją waloryzacja zakłada, że świadczenia pieniężne winny mieć taką samą wartość ekonomiczną jak w chwili ich powstania. Zatem jeśli nastąpi spadek siły nabywczej pieniądza, świadczeniobiorca winien otrzymywać odpowiednio wyższą sumę pieniężną.

Zastosowany mechanizm waloryzacji kwotowej wobec mojego świadczenia, zmniejszył jego realną wartość.

Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie zwracał uwagę, że głównym celem waloryzacji świadczeń jest utrzymanie ich realnej wartości (wyrok z dnia 20 grudnia 1999 r., K 4/99).

 Mimo tego, że wskaźnik waloryzacji jak i jej częstotliwość są przedmiotem indywidualnej preferencji ustawodawcy, warunkiem wprowadzania zmian w mechanizmie waloryzacji jest utrzymanie świadczeń na odpowiednim poziomie wartości realnej (wyrok z dnia 17 lipca 1996 r., K 8/96, wyrok z dnia 08 maja 2000 r., SK 22/99 oraz wyrok z dnia 22 października 2001 r., SK 16/01).

Ponadto w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2001 r., Ts 24/01 Trybunał Konstytucyjny bardzo wyraźnie zanegował waloryzację kwotową wskazując potrzebę i zasadność waloryzacji procentowej świadczeń emerytalnych. Cyt. „Potrzeba waloryzacji świadczeń emerytalnych jest spowodowana występującą inflacją i służy zniwelowaniu jej skutków. Celem waloryzacji jest więc zachowanie realnej wartości przyznanych emerytur i rent w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług.

Zachowanie realnej wartości przyznanych świadczeń emerytalnych za pomocą waloryzacji kwotowej, którą postuluje skarżący, byłoby możliwe tylko w sytuacji w której wszystkie świadczenia emerytalne byłyby jednakowej wysokości. Tylko w takim stanie faktycznym można by zachować realną wartość świadczeń poprzez powiększenie ich o ściśle określoną kwotę, obliczoną w oparciu o wskaźnik inflacji. Jednakże przy istniejącym zróżnicowaniu wysokości przyznawanych świadczeń emerytalnych stosowanie waloryzacji kwotowej prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania rezultatów. Wyliczenie przykładowo kwoty, o którą należałoby powiększyć świadczenia emerytalne, na podstawie wskaźnika inflacji oraz przeciętnej emerytury, a następnie zwaloryzowanie wszystkich emerytur w oparciu o tę kwotę, pociągałoby za sobą spadek realnej wartości tych emerytur, których wartość jest wyższa niż przeciętna, a co za tym idzie do pokrzywdzenia emerytów, którym one przysługują. Z drugiej strony realna wartość emerytur niższych niż przeciętne zwiększyłaby się. Efektem tego byłoby wprawdzie powolne zmniejszanie się różnic w wysokości przysługujących świadczeń emerytalnych, jednakże nie zostałyby zniwelowane skutki inflacji, a co za tym idzie nie zostałaby zachowana realna wartość przyznanej emerytury, a takie cele leżały u podstaw wprowadzenia mechanizmu waloryzacji.

Wskazane powyżej cele mogą natomiast zostać osiągnięte przez wprowadzenie waloryzacji procentowej, której istota, w uproszczeniu sprowadza się do tego, że każda emerytura jest zwiększana o taką kwotę, o jaką ze względu na przewidywaną inflację, straci ona na wartości. Kwota ta jest obliczana m.in. za pomocą procentowego wskaźnika waloryzacji, określonego w ustawie budżetowej. Służyć to ma proporcjonalnemu wzrostowi emerytur w zależności od ich wysokości, a co za tym idzie zachowaniu ich realnej wartości”.

Przyznanie wszystkim świadczeniobiorcom podwyżki w jednakowej kwocie 71 zł nie może być uznane za waloryzację, mamy w tym przypadku do czynienia jedynie z przyznaniem dodatku do emerytury skutkującym podniesieniem jej wysokości.

Kwotowa metoda podwyższania nominalnej wartości świadczeń prowadzi do naruszenia istoty prawa do waloryzacji, ponieważ przyjęta forma „waloryzacji” skutkuje obniżeniem realnej wartości świadczeń przewyższających kwotę ok. 1480 zł i co ważniejsze, na zawsze obniża podstawę wymiaru przyszłej waloryzacji procentowej.

Uchylenie powyższej decyzji i ponowne przeliczenie waloryzacji mojego świadczenia zgodnie z zasadami waloryzacji procentowej przywróci stan zgodny z prawem i zapobiegnie wyrządzeniu szkody mnie jak i mojej rodzinie.

Zgodnie z art. 37 „policyjnej ustawy emerytalnej” – „ w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie osoby zainteresowane i organy emerytalne są zwolnione od wszelkich opłat co oznacza, że jestem również zwolniony( zwolniona) z kosztów zastępstwa sądowego.

Ponadto zgodnie z art. 100, ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1398), jak również § 1, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych……..      ( Dz. U. Nr 163, poz.1349) – strona  w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy, nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają Skarb Państwa. Natomiast w/w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – nazywa wprost „opłatami” – opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości.

W tym stanie rzeczy odwołanie jest uzasadnione.

            czytelny podpis  

Załącznik:

Decyzja Nr KRW…………. /uwierzytelniona kopia/  waloryzująca świadczenie emerytalne.

=================================================

Sprawozdawcze Zebranie Koła...

            W dniu dzisiejszym tj. 10.03.2012 r. odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Zebranie odbyło się w osiedlowym Domu Kultury.  Na zebranie przybyli licznie zaproszeni goście, między innymi Senator RP prof. Stanisław Hodorowicz,  Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Warszawie, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu Kazimierz Kania. Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie reprezentował  Wiceprezes Zarządu Stanisław Barnaś. Na zebranie zaproszono również  przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia z Nowego Targu. Licznie dopisali emeryci i renciści policyjni.  Po powitaniu zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na to zebranie, Prezes Koła Jan Puda złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011r. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Najwięcej pytań z sali było do senatora RP, dotyczących  zakopianki i innych aktualnie spraw związanych z Podhalem. Najważniejsze zadania i priorytety na najbliższy okres działalności jest sprawa dotycząca dokończenia budowy zakopianki, modernizacji kolei i budowa lotniska w Nowym Targu odpowiedział Senator. V-ce Prezes MZW ZE i RP Stanisław Barnaś podziękował za zaproszenie na to Zebranie, nawiązał do aktualnej sytuacji w kołach emeryckich i zaprosił do większej integracji środowisk emeryckich. Zachęcił do większej aktywności wszystkich emerytów, a nie tylko zarządu. Na koniec stwierdził, iż jest to ostatni okres  w życiu każdego z nas i dlatego powinien on być najbardziej aktywny. Kończąc powiedział, że wiek emerycki po to jest nam dany, by realizować nie spełnione plany. Na koniec swojego krótkiego wystąpienia złożył wszystkim  życzenia. Miłym akcentem tej uroczystości było wręczenie odznaczeń i drobnych upominków dla emerytów i rencistów. Natomiast wszystkie Panie z okazji Dnia Kobiet otrzymały po goździku.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

------------------------------------------------------------------------------

Wczasy rehabilitacyjne.

Małopolski Zarząd Wojewódzki ZE i RP w Krakowie organizuję wczasy rehabilitacyjne dla II grupy emerytów i rencistów.

TURNUS REHABILITACYJNY

POBYT :    25.08.-08.09.2012 r.    

MIEJSCE: CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU   „JANTAR”   DARŁÓWKO  /przy samej plaży/.

W ramach  ceny zapewniamy:

- noclegi w pokojach z łazienkami – standard hotelowy,

- wyżywienie 3 x dziennie,

- 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza /oprócz sobót i niedziel/,

- 2 wieczorki taneczne,

- 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,

- transport pociągiem   Kraków - Koszalin - Kraków,

- transport autokarowy Koszalin - Darłówko - Koszalin,

- opłata klimatyczna,

- ubezpieczenie,

- prowiant na drogę powrotną.

Koszt pobytu: 1.555-zł  /14 dni/.

Pakiet rozszerzony:

- pakiet podstawowy j/w.

- 1 wycieczka autokarowa z przewodnikiem wg  załączonego programu + wstępy    Darłowo-Swołowo-Słupski-Darłowo

- wstępy do Aquaparku 2 x,

-  rejs statkiem po morzu,

 Koszt pobytu: 1.700,-zł / 14 dni/.

Termin zgłoszeń zostanie podany w późniejszym terminie.

------------------------------------------------------------------------------

 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Z okazji Dnia Kobiet pragnę gorąco
i serdecznie złożyć życzenia, wszystkiego najlepszego,
szczęścia, dużo dużo zdrowia, by w każdym dniu roku
uśmiech na twarzach Waszych gościł tak samo
często, jak w tym dniu 8 marca.
Bądźcie zawsze szczęśliwe, uśmiechnięte
uprzejme, czułe, troskliwe,

wspaniałe i Zawsze przez nas Kochane.

Życzy Prezes MZW ZE i RP Tadeusz Wielgus

 

------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28.06.2011 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
W trakcie posiedzenia przekazano informację i materiały z Krajowego Zjazdu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Omówiono aktualne sprawy dotyczące funkcjonowania  Związku Emerytów i Rencistów w województwie.

W dniu dzisiejszym spotkał się z Prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP,  Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. Prezes Zarządu przedstawił  Panu Komendantowi  tematy najbardziej nurtujące  emerytów i rencistów.  Komendant życzył nowo wybranemu Prezydium samych sukcesów w działalności Związku i obiecał wspierać jego działanie.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do Bułgarii

Zarząd Wojewódzki ZE i RP organizuje wczasy leczniczo-rehabilitacyjne w Bułgarii w terminie  od 22.06 do 2.07.2012 r.

Biuro Turystyczne „Skarpa” przedstawiło następującą ofertę:,

 Oferta w cenie: 690 zł + 160 EUR = 1394 zł, oraz obowiązkowa taksa  klimatyczna płatna na miejscu: osoba dorosła 
1 /EURO doba/.  Przy wpłacie kwoty w EURO w Polsce, należy ją przeliczać wg kursu NBP,  tabela   C z dnia    ostatniej   wpłaty/

Dopłata z funduszu socjalnego zgodnie regul. świadczeń socjalnych  (z dopłaty można korzystać jeden raz na dwa lata).

Cena oferty obejmuje:

Pobyt w pensjonacie  "Katia" w  Obzorze – położony  przy spokojnej ulicy. Pokoje 2, 3 i 4 os. z  klimatyzacją, balkonem, łazienką, lodówką, dodatkowo czajnik bezprzewodowy, szklanki, sztućce. Wyżywienie: śniadanie  i obiadokolacje w restauracji pensjonatu. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.

Morze Czarne, nad którym leży miasto Obzor, bogate jest w sól oraz jod, które to  poprawiają stan naszego zdrowia  lecząc choroby gardła, alergie, choroby stawów i kręgosłupa. Pobyt na morzem Czarnym wskazany jest dla osób z okolic podgórskich.

      -   9 noclegów w pokojach z łazienkami,

-    wyżywienie 2 x dziennie,

-    przejazd z Krakowa autokarem; klimatyzacja, cafe bar, toaleta, powrót samolotem  /transfer z lotniska do Krakowa/

-    wycieczka do Neseberu – miasta położonego na wyspie połączonej z lądem wąską groblą,

-    wieczór bułgarski,

-    opłaty lotniskowe i paliwowe,

-    opiekę rezydenta,

-    ubezpieczenie KL, NNW + bagaż

          -    podatek VAT

Ubiór na drogę - sportowy. Na pobyt – strój kąpielowy, wygodne buty,  kosmetyki, lekarstwa. Kieszonkowe ok. 300 zł.

Termin zgłoszeń – zapisów wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 700 zł. przyjmowane będą w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP,  Kraków ul. Westerplatte 19,  w dniu  27 marca 2012 r. w godz. 10 – 12.

Druga rata wpłaty oraz godzina wyjazdu, trasa przejazdu zostanie podana zainteresowanym w późniejszym terminie. 

 ----------------------------------------------------------------------------------

W dniu 18 stycznia 2012 r. w krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Po powitaniu przybyłych  Prezesów  i Członków  Zarządów Powiatowych Kół Emerytów i Rencistów, Prezes MZW ZE i RP Tadeusz Wielgus przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011. Następnie omówiono Plan Pracy na rok 2012.  Omówiono sprawy związane z organizacją wypoczynku dla emerytów i rencistów poszczególnych Kół  w bieżacym roku. Przedstawiono harmonogram dyżurów MZW.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

-------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM

PEŁNIENIA  DYZURÓW  PRZEZ  CZŁONKÓW   MZW ZE i RP W  KRAKOWIE  NA ROK 2012.

L.p.

Imię i Nazwisko

Data

Data

Data

1.

Irena Raczkowska-Nóżka

07.02.2012

21.02.2012

20.11.2012

2.

Ewa Palonek

06.03.2012

20.03.2012

-----------

3.

Tadeusz Wielgus

08.05.2012

22.05.2012

04.12.12 - 18.12.2012

4.

Stanisław Barnaś

03.04.2012

17.04.2012

06.11.2012

5.

Stanisław  Kufta

05.06.2012

19.06.2012

------------

6.

Bronisław Kozień

03.01.2012

17.01.2012

------------

7.

Jan Litewka

04.09.2012

18.09.2012

------------

8.

Jerzy Górszczyk

09.10.2012

23.10.2012

-----------

Dyżury pełnione są  w „Klubie Seniora” przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie  w godz. 1100-1300  pod  nr.  tel.12-616-83-44, 
tel. do Zarządu Głównego  ZE i RP w Warszawie 22-847-15-31

Uwagi z przebiegu dyżuru należy wpisać do książki dyżurów.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie Opłatkowe w Zakopanym.

W dniu 14 stycznia 2012 r. w Pensjonacie „U Guta” w Białym Dunajcu odbyło się w spotkanie opłatkowe Koła Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Zakopanym. Z ramienia  Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Krakowie, w spotkaniu uczestniczył  V-ce Prezes MZW ZE i RP kol. Stanisław Barnaś. Na spotkanie to licznie przybyli emeryci i renciści Zakopiańskiego Koła. Przybyli również zaproszeni goście, w tym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanym i Prezes zaprzyjaźnionego  Koła Powiatowego Emerytów i Rencistów Policji w Zakopanym. Zebranie otworzył Prezes Koła Powiatowego kol. Mieczysław Staszel, witając wszystkich przybyłych na to spotkanie. Następnie przedstawił sprawy związane z minionym rokiem 2011, oraz nawiązał do spraw najbardziej aktualnych
w 2012 roku. Na koniec swojego wystąpienia złożył wszystkim życzenia noworoczne.  Następnie  głos zabrali zaproszeni goście.  V-ce Prezes Małopolskiego Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Krakowie przedstawił  aktualną sytuację w MZW ZE i RP, zapoznał kol. emerytów i rencistów z regulaminem korzystania ze świadczeń socjalnych. Było wiele pytań od emerytów dotyczących między innymi spraw związanych z NFZ ,  pytali także o możliwość korzystania z sanatoriów. Spotkanie zakończyło się posiadami przy herbatce i kawie w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze wspomnień, z okresu wspólnej służby, Następnie wszyscy złożyli sobie życzenia noworoczne.   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie

Zarząd  Wojewódzki  Związku  Emerytów  i  Rencistów Pożarnictwa w Krakowie  zaprasza na plenarne posiedzenie Zarządu w dniu 18 stycznia 2012 r. o godz. 11.00.

Posiedzenie odbędzie się w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19.

Planowany porządek obrad:

1. Informacja o realizacji planu pracy Zarządu Wojewódzkiego za rok 2011.

2. Wnioski i propozycje do planu pracy na rok 2012.

3. Propozycję wypoczynku-wczasów  zdrowodnych i wycieczek na rok 2012 z poszczególnych Kół.

4. Zasady rozliczania składek członkowskich za rok 2011 i kolejne lata.

5. Wolne wnioski.

6. Przekazanie materiałów:

    - uchwała nr 3/V/2011Zarządu Głównego ZE i RP.  

 
Za Zarząd:                       
Prezes MZW ZE i RP              
kpt. w st. spocz. inż. Tadeusz Wielgus

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kiedy nadejdzie Bożego Narodzenia Czas,

niech miłość zawsze będzie w nas,

niech pokój wokół panuje,

a dobro nad złem króluje! 
 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2012!

życzy

Prezes MZW ZE i RP RP

Tadeusz Wielgus

-------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 02.09.2011 r. powróciła szczęśliwie z wczasów rehabilitacyjnych w Jarosławcu, grupa emerytów i rencistów z naszego Związku. Wypoczywający nad morzem Bałtyckim poprawiali swój stan zdrowia,  lecząc choroby gardła, alergie skórne a także choroby stawów  i kręgosłupa. 

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

-------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 22.06.2011 r. powróciła szczęśliwie z wczasów zdrowotnych w Bułgarii grupa emerytów i rencistów z naszego Związku, która i wypoczywała  w mieście Obzor.  Emeryci wypoczywający na wczasach poprawiali swój stan zdrowia lecząc między innymi choroby gardła (Morze Czarne zawiera bowiem sześciokrotnie więcej jodu niż Bałtyk), alergie skórne a także choroby stawów
i kręgosłupa. Poza tym grupa  zwiedzała: Delfinarium, Monaster Aladza, Cerkiew Katedralną „Zaśnięcia Bogurodzicy”, oraz tamtejsze okolice.  Grupa uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym tzw. - wieczorze bułgarskim. Wczasy trwały 10 dni.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

-------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27.04.2011 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP.  W trakcie posiedzenia  Prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP  zaproponowało, aby nowo wybrani kandydaci do Komisji Socjalnej przewodniczyli jej kolejno co rok i tak:
 
1. Lipkowski Czesław, Nowy Targ  
2. Pyzik Lech, Tarnów                       
3. Pawłowski Jan,  Nowy Sącz        
4. Rzepka Antoni,  Kraków               
5. Rospond Ryszard,  Kraków.       

-------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 29.03.2011 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W trakcie Zjazdu dokonano wyboru nowych Władz do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i na Delegatów.

Skład Prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego:
 

 1. Prezes                     -Wielgus Tadeusz, Nowy Sącz
  2. V-ce Prezes            - Barnaś Stanisław, Nowy Targ
  3. V-ce Prezes            - Kufta Stanisław, Bochnia
  4. Sekretarz                - Raczkowska-Nóżka Irena, Bochnia
  5. Skarbnik                 - Palonek Ewa, Kraków
  6. Członek                   - Górszczyk Jerzy, Limanowa
  7. Członek                   - Kozień Bronisław, Kraków.

-------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23.02.2011 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
W posiedzeniu ww. Zarządu uczestniczyli Prezesi Zarządów Kół Powiatowych Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania poszczególnych Kół w powiatach.

              Koniec starego roku 2015  i początek  nowego  roku  2016   to okres, kiedy  licznie i często spotykają się emeryci i renciści na różnego rodzaju spotkaniach świąteczno-noworocznych czy spotkaniach sprawozdawczych za miniony rok. Każda okazja dla nas emerytów jest dobra, abyśmy mogli wyjść do ludzi i spędzić czas w towarzystwie kolegów i koleżanek z czasów służby. Spotkania takie przebiegają zawsze w miłej i sympatycznej atmosferze.W obecnej sytuacji dużo czasu jest poświęcane dyskusji o  sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, wymieniamy także swoje przeżycia z czasów służby, ale tak już  na luzie, często dowiadujemy się o rzeczach śmiesznych i ciekawych z czasów służby, które do tego czasu były ukrywane z różnych względów, zazwyczaj z obawy przed ośmieszeniem się lub podobnym. Jest wesoło!.
            Jako Zarząd jesteśmy zapraszani do kół na takie spotkania,  staramy się w miarę możliwości uczestniczyć we wszystkich. Na koniec zawsze składamy sobie najszczersze życzenia na rozpoczynający się  nowy rok i tak do kolejnych spotkań. Prezesom  zarządów powiatowych ZE i RP RP  serdecznie dziękuję za zaproszenia i serdeczne przepraszam,  że nie w każdym wziąłem udział osobiście.      Prezes ZW ZE i RP RP w Krakowie  Stanisław Barnaś.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

================================================